פרסומידע 830

לֹוח פרסו

ידִע

לֹהשכרה באפרת, בגפן דִירות קֱטנות וחמודִות 2 חצר, קֱומת קֱרקֱע + 050-5671199 תיווך מהודִר

דִרושים

דִירות

לֹמכירה

1,170,000 , חדִ’ משופצת 3 דִירת & 1,400,000 , אופציה + ’ ח 4 דִירת גן & בגפן ברימון מ”ר, משופץ!! 165 ,’ חדִ 6.5 ,' קֱוטג 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה & &2,150,000 , מ”ר 240 ,’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן חדִ’ מדִהימה, בבנייני חפציבה 4 דִירת &4,250,000 , יח’ השכרה + בזית &1,650,000 ! חדִ’, מקֱבלֹן 5 דִירת חדִ', מדִהימה! יהודִה המכבי 5 דִירת גן חדִרים 7 , פנטהאוז מפואר &1,670,000 ,’ חדִ 6 , מ”ר 180 פנטהאוז &3,100,000 , יחידִה + מ”ר 250 ’ קֱוטג חדִרים 7 ! דִו משפחתי, מדִהים

דִרוש/ה מנה"ח אחריות ואמינות, נסיון בניהולֹ משרדִ ובגביה mashkokit@013.net מורות לֹמ"מ בסיס יומי בביה"ס אורות עציון בנות באפרת ymansour@orotetzion.org.il רקֱ פניות מתאימות תיעננה merav342@yahoo.com נדִרשים תכונות שלֹ דִיוקֱ, שירותיות ואחריות תנאים טובים! דִרוש/ה עובדִ/ת לֹעבודִה במשרדִ במשרה מלֹאה לֹחב' גדִולֹה בגוש עציון לֹחנות חדִשה לֹמוצרי תינוקֱות וצעצועים בצ. הגוש, עובדִי מכירות 054-6487767 עובדִ/ת לֹוגיסטיקֱה/תחזוקֱה קֱלֹיבר דִרוש/ה 3 לֹחב' עבודִה במשרה מלֹאה תנאים טובים! רקֱ פניות מתאימות תיעננה merav@caliber-3.com לֹפרטים ולֹשלֹיחת קֱו”ח:

לֹהשכרה משרדִ בן חדִר אחדִ

לֹמכירה בדִקֱלֹ יח’ הורים, + , בית ענקֱ, קֱומת סלֹון ומטבח חדִרי שינה, 4 , : לֹובי 2 ח. משרדִ, קֱומה + שטח שרות, גינה, קֱומת מרתף ענקֱית

נמכר!

בבנין המועצה באפרת 9931471 050-6747382

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 לֹהשכרה באפרת בגפן מ"ר 30- חדִר וחצי כ חצר, שווה לֹראות + 052-7656067 : טלֹ לֹמכירה בקֱרית ארבע חדִ' גדִולֹה 6 , בנופי ממרא ומושקֱעת, פינתי, נוף 054-8113044 לֹמכירה בקֱרית ארבע במדִורגים ג', דִירת חדִ', 4 , קֱומת כניסה מרווחת, חדִר כביסה, מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799 לֹהשכרה בראש צורים חדִ’ מרוהטת 5 לֹתשופת פברואר-יולֹי 050-6722613

אלֹה רוזובסקֱי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון

055-66-17-031

לֹהשכרה באפרת גינות 2+ ' חדִ 4 דִירת לֹתווח ארוך מינואר 050-7434182 (19:00 )אחרי לֹהשכרה באלֹעזר יח' דִיור חדִ' 3 , חדִשה ומושקֱעת 050-3909988 מרפסת + 050-4544411

בתמר 1,795,000 , חדִרים 6 ’ קֱוטג &

לֹהשכרה

4,700 חדִ’ חדִשה 5 דִירת & בזית 3,500 ’ חדִ 5 דִירת גן & בזית 3,000 , חדִרים 3 דִירת & בדִקֱלֹ חדִ’ 6 דִו משפחתי מפואר בדִגן

לֹמכירה ברמת ממרא חדִ' רחבה, משופצת 4

052-4588716 גבי, www.angelrealty.co.il

פרגולֹה, מציאה! + מחסן + 052-3474678 930,000 &

לֹהשכרה בכפר אלֹדִדִ מיזוג + יח’ דִיור חדִשה ומרפסת )לֹא בייסמנט( 052-3822449

לֹהשכרה באפרת בתאנה גינה + חדִ' יפה וגדִולֹה 3 מ"ר, כניסה פרטית 500 058-7938490

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

בית פרטי בשכונה החדִשה בנווה דִניאלֹ! מ”ר, סלֹון ופינת אוכלֹ גדִולֹים, מטבח 270- חדִרים, כ 7 מעוצב בסגנון עתיקֱ, יח’ הורים גדִולֹה, צופה לֹנוף פתוח.

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

| 6.1.2017 | ח’ טבת, תשע"ז | 18

ידִע

פרסו

Made with