פרסומידע 830

מטעמי חברון לֹאירועים שירותי קֱייטרינג

מתנות מחממות אצלֹ גילֹה כירבולֹים עדִיין אין לֹך כרבולֹית לֹסלֹ קֱלֹ? שיא החורף כאן וזה הזמן לֹהתחדִש בכיסוי סלֹ קֱלֹ חמים ונעים

בעלֹ שף

וותקֱ

ש’ 30

לֹאירועים

שירותי קֱייטרינג חתונות בר מצוות,

בריתות

לֹחברות אירועי קֱוקֱטיילֹ מכירת אוכלֹ מוכן קֱייטרינג בשרי או חלֹבי

ניתן לֹמצוא את מוצרינו בסופר דִקֱלֹ בקֱ. ארבע

בנווה שיפון דִניאלֹ

ובמאפיית

כשרות מהדִרין שלֹ הרב לֹיאור רבה שלֹ קֱ. ארבע רובין | עטרה | מהודִרות: מחפודִ אפשרות לֹכשרויות

02-9605759 ,052-6908061 ירון:

מכון הקֱוסמטיקֱה שלֹ נ ו עה ר ו תם

הורדִתשיער לֹצמיתות במכשיר הטוב ביותר

מהיר יותר

30% הנחה

לֹלֹא כאבים

הכי משתלֹם

מסיר לֹצמיתות

שירה ונועה מאחלֹות לֹכלֹ הלֹקֱוחות חורף בריא

יעילֹ יותר

054-2111351 . אלֹון שבות טלֹ

9931951 . טלֹ

| 6.1.2017 | ח’ טבת, תשע"ז | 4

ידִע

פרסו

Made with