פרסומידע 830

בס"דִ

בחשמלֹ גוש עציון מנקֱים מדִפים ואתם נהנים!

2017 פותחים את במבצעים חסרי תקֱדִים

מבצע במחלֹקֱת המיזוג

הידִעת שמזגן חוסך מצריכת החשמלֹ 50% עדִ בהשוואה לֹנפט וגז

חשמלֹ גוש עציון

10:30-13:00 ’ , ו 11:00-19:00 ’ א’-ה

| קֱיבוץ כפר עציון שעות פתיחה:

hsmal.g@walla.com

| 02-9933096

02-9932978 פקֱס. | טלֹ.

23

| ח’ טבת, תשע"ז | 6.1.2017 |

ידִע

פרסו

Made with