פרסומידע 830

FOCUS CHANGE Foreign Currency Exchange המרת מטבע זר

מועצה המקֱומית קֱרית ארבע חברון LOCAL COUNCIL KIRYAT ARBA HEBRON

סניף אפרת מרכז מסחרי התאנה

Branch in Efrat Te’ena Shopping Center

דִרוש/ה לֹמועצה המקֱומית קֱרית ארבע חברון

050-5671199 | 9938977

קֱניית מטבע חוץ בכ.אשראי אפשרות לֹתשלֹומים

קֱבלֹת ש'קֱים דִולֹריים וש’קֱים מסחריים

העברה בנקֱאית

מנהלֹ/ת מחלֹקֱה לֹשירותים חברתיים

לֹלֹא עמלֹות !!

מכירה וקֱניית כלֹ סוגי המט”ח

במשרה מלֹאה

שעות פתיחה:

סניפנו בירושלֹים 6234499 13 בן יהודִה טלֹ 6234245 46 יפו טלֹ א'-ה' 9:00-16:00 יום ו' 9:00-12:30

Sun-Thurs Fri

הנוסח המלֹא והמחייב שלֹ המכרז מופיע באתר האינטרנט המועצה המקֱומית

Jerusalem

הצעת מועמדִות בצירוף קֱו”ח ותעודִות השכלֹה יש לֹשלֹוח shuly@kiryat4.org.il לֹדִוא"לֹ: 16/1/17 עדִ

Ben Yeuda St. Tel

Yafo St. Tel

רקֱ פניות

מתאימות תענינה

לֹמיזם "חיוך לֹערכים" דִרוש/ה רכז/ת פריקֱטים

התפקֱידִ כולֹלֹ:

וחדִשים הובלֹה ופיתוח מוצרים קֱיימים בתחום ההוראה הרחבת מעגלֹ הלֹקֱוחות עבודִה מולֹ ספקֱי תוכן

היקֱף משרה: 8:00-14:00 ימים א'-ה' שעות העבודִה בגוש עציון כישורים נדִרשים:

נסיון בתחום ההוראה לֹגילֹאי היסודִי רקֱע מעמיקֱ בתוכנות גרפיות הכרות מעמיקֱה עם עולֹם התוכן החינוכי שלֹיטה בתוכנות מחשב יכולֹת ניהולֹ עצמי ראש גדִולֹ יצירתיות ואנרגיה אישית טובה לֹ: קֱורות חיים לֹמיי adirr4@gmail.com פרטים באתר: www.chiyuch.co.il

21

| ח’ טבת, תשע"ז | 6.1.2017 |

ידִע

פרסו

Made with