פרסומידע 830

דִ”ר איתן מורה הוא מומחה לֹטיפולֹי שורש ונחשב לֹאחדִ הטובים בתחום. מהיום הוא מצטרף לֹמרפאת קֱובלֹסקֱי באפרת ומעניקֱ לֹלֹקֱוחות המרפאה טיפולֹ קֱרוב לֹבית. בואו לֹיהנות ממרפאה מתקֱדִמת טיפולֹי מומחים ושירות קֱרוב לֹבית 9931348 התקֱשרו עכשיו: אתם מוזמנים לֹשמוע עלֹ מגוון האפשרויות והטיפולֹים במרפאה

מומחה בא לֹעיר דִ”ר איתן מורה מצטרף לֹמרפאת קֱובלֹסקֱי

מרכז קֱניות התאנה, אפרת 02-9931348 www.israeldentist.co.il dds@dryossi.com |

חורף חם עם הבשר מוישה שלֹ

בס”דִ

בפיקֱוח וטרינרי

אספקֱה ביום שלֹישי יב’ טבת 10.1.17

סטייקֱ אנטריקֱוט, שפונדִרה וקֱציצות. אסאדִו נתחי סינטה איכותיים לֹרוסטביף. )עוף בלֹבדִ לֹלֹא אנטיביוטיקֱה(. בעלֹי כנף דִגים מיוחדִים. בשרים לֹתבשילֹי קֱדִירה, פויקֱה ולֹתנור. בשר טרי ואיכותי מרמת הגולֹן מיוחדִ לֹחורף

משלֹוח לֹלֹא תשלֹום עדִ הבית

04-6762051 : , פקֱס 052-3261886 ,04-6600359 www/hbasar.com

| 6.1.2017 | ח’ טבת, תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

Made with