פרסומידע 830

רקֱ פניות מתאימות תענינה

לֹמיזם "חיוך לֹערכים" דִרוש/ה מזכיר/ה לֹניהולֹ משרדִ

לֹעמותת ראשית

דִרוש/ה עובדִ/ת מסור/ה חודִ’-אופציה לֹהארכה 4 תקֱופה שלֹ 60% : היקֱף משרה עבודִה מגוונת ומאתגרת רקֱע ונסיון בהנה”ח/גבייה - יתרון

התפקֱידִ כולֹלֹ:

טלֹפוני תאום פגישות ניהולֹ יומן שיווקֱ גביה ניהולֹ הזמנות בקֱרה עלֹ פיתוח מוצרים

היקֱף משרה: 8:00-14:00 ימים א'-ה' שעות העבודִה בגוש עציון

לֹ: קֱורות חיים לֹמיי adirr4@gmail.com פרטים באתר: www.chiyuch.co.il כישורים נדִרשים: רקֱע בתוכנות גרפיות ניסיון מזכירותי הכרות עם עולֹם התוכן החינוכי ומערכות חינוך יכולֹת ניהולֹ עצמי

153-26330093 נא לֹשלֹוח קֱו”ח לֹפקֱס: amutatresheet@gmail.com או לֹדִוא”לֹ:

מכרז חיצוני

לֹרמת דִודִ חינוך מיוחדִ

דִרוש/ה רבש”צ/ית

במשרה מלֹאה או חלֹקֱית דִרושות אחיות לֹעבודִה עם ילֹדִים בעלֹי צרכים מיוחדִים וצרכים רפואיים

משרה 100% מועסקֱ/ת בחוזה מיוחדִ

בוגר/ת קֱורס פיקֱודִי שנות לֹימודִ 12 בוגר/ת

לֹמידִע ניתן לֹהכנס לֹאתר: www.efrat.muni.il

קֱורות חיים ומסמכים ניתן לֹשלֹוח (20.1.17) עדִ יום שישי, כ”ב טבת תשע”ז iris@efrat.muni.il או לֹדִוא"לֹ: 1532-9939382 : לֹפקֱס

052-7628428 : לֹפרטים בטלֹ

| 6.1.2017 | ח’ טבת, תשע"ז | 22

ידִע

פרסו

Made with