פרסומידע 830

שיבה יכונית "אור מנחם" רית רבע קֱ א י ת

עם צוות הישיבה והתלֹמידִים שמחים לֹהזמין את הורי ותלֹמידִי כתות ח' לֹערבי היכרות

בקֱרית ארבע

,19:45 בשעה ביום רביעי, ו' טבת תשע"ז, (4/1/17) בספריית הישיבה התיכונית רמת ממרא, קֱרית ארבע

ביום ראשון, י' טבת תשע"ז, (8/1/17) , בבית משפחת שכנר, בית יתיר 19:45 בשעה בבית יתיר

באפרת

,19:45 בשעה

ביום שלֹישי, יב' טבת תשע"ז, (10/1/17)

, אפרת 13 בבית משפ' פין רח' נצח ירושלֹים

,19:45 בשעה ביום ראשון, יז' טבת תשע"ז, (15/1/17) , אלֹון שבות 13 בבית משפ' פוגודִה רח' החורש באלֹון שבות

נשמח בבואכם, משפחת יתקֱ"א

בטלֹ: 02-9962281

(214 או 200 )שלֹוחה

פרטים והרשמה

mazkirut@yatka.org.il דִוא"לֹ: |

ניידִ:

052-5666970

נשמח לֹרישום מוקֱדִם - עלֹ מנת שנוכלֹ לֹהיערך ולֹעדִכן במידִת הצורך

פרסו שותפות ההורים בחינוך | פיתוח אישיות אידִיאלֹיסטית לֹאהבת תורה, העם והארץ | כיתות בית מדִרש | עידִודִ מצוינות | אוירה משפחתית מסלֹולֹ תורה ואקֱדִמיה לֹבוגרי הישיבה | הרכבים מוזיקֱלֹים, כושר וספורט | מגמות: א"י, חשמלֹ, אלֹקֱטרוניקֱה | חברותות עם אברכים | לֹימודִ אבות ובנים ידִע | ח’ טבת, תשע"ז | 6.1.2017 | 23

Made with