גושפרתה 831

אולֹפנת קֱרית ארבע חברון פותחת שערים

לֹקֱראת פתיחת ההרשמה לֹשנה”לֹ תשע"ח יתקֱיים אי"ה מפגש היכרות עם מנהלֹי האולֹפנה לֹהורים

בתכנית: הצגת מגמותיה ותוכניותיה שלֹ האולֹפנה המפגש הראשון יתקֱיים אי"ה ביום שלֹישי י”ט בטבת 20:00 ( בשעה 17/1/17) תשע"ז באולֹם יצחקֱ באולֹפנא בקֱרית ארבע המפגש השני יתקֱיים אי"ה ביום שלֹישי כ”ו בטבת 20:00 ( בשעה 24/1/17) תשע"ז באולֹם הרב תכלֹיתי )רימון( באפרת

)מיועדִ לֹהורי בנות כיתה ח'( 050-5884919 : לֹפרטים נוספים

ulpk4ma i l@gma i l . com 90100 קֱרית ארבע 114 . ת.דִ 9961791 9961967 פקֱס. טלֹ. Tel. Fax.

אולֹפנת קֱרית ארבע חברון

Made with