פרסומידע 832

מבחר פריטים מקֱולֹקֱצית החורף

עדִ % 50 הנחה ממשיכים לֹהתחדִש דִגמים חדִשים נוספים כלֹ שבוע סריגים עלֹיוניות, טוניקֱות ושמלֹות צעיפי חורף בשלֹלֹ צבעים ועודִ אביזרים מפנקֱים ותהני מהטבות נוספות: צבירת נקֱודִות, הטבת יום הולֹדִת ומבצעים נוספים הצטרפי לֹמועדִון הלֹקֱוחות החדִש

9:00-13:30 יום ו' וערב חג 9:00-19:30 ' פתוח: ימים א'-ה 02-5815167 : מתחם מכירות כפר עציון, טלֹ

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

Made with