פרסומידע 832

ידִע

פרסו

832 גלֹיון

בס”דִ, יום שישי, פר’ שמות כב’ טבת תשע”ז 20.1. 2017 | |

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

רשת אופניים

צומת גוש עציון )במשתלֹה(

חדִש!

הנחה 30% 1.2.17 עדִ לֹתאריך SPECIALIZED/FLR מבחר נעלֹי רכיבה מבית

8:30-13:00 ' יום ו 10:00-19:00 ' צומת גוש עציון // שעות פתיחה: ימים א'-ה 050-3389485 : // שירות, הכוונה וייעוץ מקֱצועי אלֹעזר טלֹ: 1599-595949 השכרה | תיקֱון | מכירה | יבוא

מבחר פריטים מקֱולֹקֱצית החורף

עדִ % 50 הנחה ממשיכים לֹהתחדִש דִגמים חדִשים נוספים כלֹ שבוע סריגים עלֹיוניות, טוניקֱות ושמלֹות צעיפי חורף בשלֹלֹ צבעים ועודִ אביזרים מפנקֱים ותהני מהטבות נוספות: צבירת נקֱודִות, הטבת יום הולֹדִת ומבצעים נוספים הצטרפי לֹמועדִון הלֹקֱוחות החדִש

9:00-13:30 יום ו' וערב חג 9:00-19:30 ' פתוח: ימים א'-ה 02-5815167 : מתחם מכירות כפר עציון, טלֹ

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

אינסטלֹציה חשמלֹ כלֹי עבודִה פירזולֹ סולֹמות | | | | צבע גבס סוגי דִבקֱים תאורה כלֹים חשמלֹיים | | | | דִשא סינטטי דִודִי שמש כלֹ חומרי האיטום ברזלֹ | | | שיש סניטריה ברזים כיורים ארונות אמבטיה | | | | גינון דִלֹתות אבן גן אבן זכוכית אלֹמוניום ועודִ | | | | | פתחנו ואתם מוזמנים

פרסו

ידִע

V.I.P

binyanhagush@gmail.com

02-9927199. , פקֱס 02-9929719 . צומת גוש עציון טלֹ

| כב’ טבת, תשע"ז | 20.1.2017 | 3

ידִע

פרסו

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 4

ידִע

פרסו

| כב’ טבת, תשע"ז | 20.1.2017 | 5

ידִע

פרסו

מטעמי חברון לֹאירועים שירותי קֱייטרינג

בעלֹ שף

וותקֱ

ש’ 30

לֹאירועים

שירותי קֱייטרינג חתונות בר מצוות,

בריתות

לֹחברות אירועי קֱוקֱטיילֹ מכירת אוכלֹ מוכן קֱייטרינג בשרי או חלֹבי

ניתן לֹמצוא את מוצרינו בסופר דִקֱלֹ בקֱ. ארבע

בנווה שיפון דִניאלֹ

ובמאפיית

כשרות מהדִרין שלֹ הרב לֹיאור רבה שלֹ קֱ. ארבע רובין | עטרה | מהודִרות: מחפודִ אפשרות לֹכשרויות

02-9605759 ,052-6908061 ירון:

ובכתב ניתן לֹראות באתר שלֹנו: www.yair-health.com

המלֹצות בוידִאו

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 6

ידִע

פרסו

| כב’ טבת, תשע"ז | 20.1.2017 | 7

ידִע

פרסו

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 8

ידִע

פרסו

פרסו

חדִש בישיבת בנ”ע אורות יהודִה אירועים אולֹם

ידִע

V.I.P

מחירים מיוחדִים לֹמזמינים הראשונים

בר/בת מצוות בריתות

קֱטרינג חלֹבי ובשרי

שבתות חתן

אפשרות גם לֹבדִ”ץ העדִה החרדִית | כשרות מהודִרת רבנות ירושלֹים |

(1 )שלֹוחה 9933406 dgorot@gmail.com

לֹהזמנות דִגנית: | , אפרת 17 מתתיהו הכהן

| כב’ טבת, תשע"ז | 20.1.2017 | 9

ידִע

פרסו

אלֹ תפספס! תלֹמידִ כיתה ח’ יקֱר!

החלֹ שלֹב ההרשמה לֹיתקֱ”א, דִרך אתר המנהלֹ לֹחינוך דִתי בוא והצטרף לֹמשפחה

mazkirut@yatka.org.il

דִוא"לֹ: |

02-9962281 : פרטים נוספים במזכירות הישיבה טלֹ

(200/214 )שלֹוחה

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 10

ידִע

פרסו

בהצגת הקֱופונים בלֹבדִ!

11

| כב’ טבת, תשע"ז | 20.1.2017 |

ידִע

פרסו

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 12

ידִע

פרסו

13

| כב’ טבת, תשע"ז | 20.1.2017 |

ידִע

פרסו

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 14

ידִע

פרסו

15

| כב’ טבת, תשע"ז | 20.1.2017 |

ידִע

פרסו

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 16

ידִע

פרסו

17

| כב’ טבת, תשע"ז | 20.1.2017 |

ידִע

פרסו

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 18

ידִע

פרסו

19

| כב’ טבת, תשע"ז | 20.1.2017 |

ידִע

פרסו

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 20

ידִע

פרסו

ולֹא יודִעת לֹאיזה לֹפנות? כיוון בחייך את נמצאת את מרגישה שמשהו לֹא הולֹך בכיוון הנכון ושהגיע הזמן לֹחשב מסלֹולֹ מחדִש? בצומת נפגשים בצומת נוצר בשבילֹך! מה זה? נפגשים בצומת הוא תהלֹיך אימון מותאם אישית, שיעשה ממוקֱדִ - WAZE לֹך סדִר בבלֹגן, יעזור לֹך לֹקֱבלֹ החלֹטה ולֹחשב מסלֹולֹ מחדִש לֹמי זה מתאים? לֹמי שנמצאת בשלֹב שבו היא צריכה בחיים לֹהכריע החלֹטות מהותיות לֹהמשך הדִרך - חתונה, זוגיות, עבודִה ועודִ. לֹמי שעומדִת לֹפני פגישה חשובה או שיחה משמעותית, לֹמי שמבינה שמשהו לֹא הולֹך בכיוון הנכון ושהגיע הזמן לֹחשב מסלֹולֹ מחדִש. איך זה בדִיוקֱ עובדִ? מפגש אימון מרתוני חדִ פעמי. מפגשים ממוקֱדִים. 3 - מיני אימון מפגשים. 12-15 תהלֹיך אימון מלֹא שלֹ הפגישות תערכנה עלֹ פי בחירתך פנים אלֹ פנים או בטלֹפון. מי אני ריעות גז, עו”ס ומאמנת אישית דִיין לֹקֱבלֹת החלֹטות בצמתי חיים לֹתיאום פגישת ”טעימה“ : reut.shinuy@gmail.com מיילֹ 055-6698809 : או הודִעת לֹמספר SMS ו..נפגש בצומת! שלֹחי לֹ

21

| כב’ טבת, תשע"ז | 20.1.2017 |

ידִע

פרסו

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 22

ידִע

פרסו

23

| כב’ טבת, תשע"ז | 20.1.2017 |

ידִע

פרסו

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 24

ידִע

פרסו

25

| כב’ טבת, תשע"ז | 20.1.2017 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

לֹהשכרה באפרת בתאנה גינה + חדִ' יפה וגדִולֹה 3 מ"ר, כניסה פרטית 500 058-7938490 דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 לֹהשכרה באפרת, דִירת גינה + , חדִר חמודִה מיידִי! תיווך מהודִר: 050-5671199 9938977 לֹהשכרה באלֹו"שדִירת מטבח גדִולֹ, + ' חדִ 2 כולֹלֹ חשבונית 2,000 & 052-3123758 לֹמכירה בקֱרית ארבע במדִורגים ג', דִירת חדִ', 4 , קֱומת כניסה מרווחת, חדִר כביסה, מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799 לֹהשכרה באפרת בזית נוף + ' חדִ 4 דִירת גמיש, מיידִי 3,800 & 050-7061414 לֹהשכרה באפרת גינות 2+ ' חדִ 4 דִירת לֹתווח ארוך מינואר 050-7434182 (19:00 )אחרי

דִרושים

דִירות

לֹמכירה

לֹחנות חדִשה לֹמוצרי תינוקֱות וצעצועים בצ. הגוש, עובדִי מכירות 054-6487767 לֹחברת גז בקֱרית ארבע דִרוש נהג משאית ועוזר נהג לֹהובלֹה ולֹחלֹוקֱת מיכלֹי גז טון 12 רשיון עדִ רשיון לֹנשקֱ חובה + 02-9961144 רקֱ פניות מתאימות תיעננה merav342@yahoo.com נדִרשים תכונות שלֹ דִיוקֱ, שירותיות ואחריות תנאים טובים! דִרוש/ה עובדִ/ת לֹעבודִה במשרדִ במשרה מלֹאה עובדִ/ת לֹוגיסטיקֱה/תחזוקֱה קֱלֹיבר דִרוש/ה 3 לֹחב' לֹחב' גדִולֹה בגוש עציון

לֹמכירה בדִקֱלֹ יח’ הורים, + , בית ענקֱ, קֱומת סלֹון ומטבח חדִרי שינה, 4 , : לֹובי 2 ח. משרדִ, קֱומה + שטח שרות, גינה, קֱומת מרתף ענקֱית

1,170,000 , חדִ’ משופצת 3 דִירת & 1,400,000 , אופציה + ’ ח 4 דִירת גן & בגפן ברימון מ”ר, משופץ!! 165 ,’ חדִ 6.5 ,' קֱוטג 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה & &2,150,000 , מ”ר 240 ,’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן חדִ’ מדִהימה, בבנייני חפציבה 4 דִירת חדִ’ בקֱטורת 8 , מ”ר 230 קֱוטג’ מדִהים &3,250,000 ,”’ קֱוטג’ מפואר, ב”דִה וילֹיג &4,250,000 , יח’ השכרה + בזית חדִ’, מפוארת - זית שמן 5 דִירת חדִ', מדִהימה! יהודִה המכבי 5 דִירת גן חדִרים 7 , פנטהאוז מפואר &1,670,000 ,’ חדִ 6 , מ”ר 180 פנטהאוז &3,100,000 , יחידִה + מ”ר 250 ’ קֱוטג חדִרים 7 ! דִו משפחתי, מדִהים

נמכר!

אלֹה רוזובסקֱי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון

055-66-17-031

נמכר!

לֹהשכרה משרדִ בן חדִר אחדִ או שניים בבנין המועצה באפרת 9931471 050-6747382 לֹהשכרה בראש צורים חדִ' מרוהטת 5 לֹתשופת פברואר-יולֹי 050-6722613 לֹהשכרה באפרת בגפן מ"ר 30- חדִר וחצי כ חצר, שווה לֹראות + 052-7656067 : טלֹ

בתמר 1,795,000 , חדִרים 6 ’ קֱוטג &

באלֹעזר 1,320,000 !! בהזדִמנות & דִירת אפשרות לֹקֱומה נוספת חדִ’ 3.5

לֹהשכרה

4,700 חדִ’ חדִשה 5 דִירת & בזית 3,500 ’ חדִ 5 דִירת גן & בזית 3,000 , חדִרים 3 דִירת & בדִקֱלֹ חדִ’ 6 דִו משפחתי מפואר בדִגן

עבודִה במשרה מלֹאה תנאים טובים!

לֹמכירה ברמת ממרא חדִ' רחבה, משופצת 4

רקֱ פניות מתאימות תיעננה

052-4588716 גבי, www.angelrealty.co.il

פרגולֹה, מציאה! + מחסן + 052-3474678 930,000 &

merav@caliber-3.com לֹפרטים ולֹשלֹיחת קֱו”ח:

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

גילֹ אלֹון ימיני רואה חשבון

בית פרטי בשכונה החדִשה בנווה דִניאלֹ! מ”ר, סלֹון ופינת אוכלֹ גדִולֹים, מטבח 270- חדִרים, כ 7 מעוצב בסגנון עתיקֱ, יח’ הורים גדִולֹה, צופה לֹנוף פתוח.

בוגר כלֹכלֹה ומוסמך במנהלֹ עסקֱים שנות נסיון 20- יותר מ הנה”ח משכורות דִוחות כספײם

054-7771497 ,02-9934727 : טלֹ/פקֱס ניידִ: תושב אלֹעזר | , תלֹפיות ירושלֹים 10 ידִ חרוצים

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 26

ידִע

פרסו

א י לֹ ן

משנת 2000

שיווקֱ מקֱומי ארצי ולֹתושבי חו”לֹ www.ilanrealestate.com

נכסים לֹמכירה והשכרה באלֹון שבות

חדִ’ 6 , דִופלֹקֱס מ’ 174- כ מיקֱום מרכזי כניסה מיידִית

מ”ר 400 וילֹה בנוי עלֹ דִונם, נוף מדִהים! לֹכניסה מיידִית

מבצע לֹמוכרים! סופ”ש זוגי במכירת הנכס

077-410-8011

FOCUS CHANGE Foreign Currency Exchange המרת מטבע זר

Branch in Efrat Te’ena Shopping Center

סניף אפרת מרכז מסחרי התאנה

050-5671199 | 9938977

קֱניית מטבע חוץ בכ.אשראי אפשרות לֹתשלֹומים

קֱבלֹת ש'קֱים דִולֹריים וש’קֱים מסחריים

העברה בנקֱאית

לֹלֹא עמלֹות !!

מכירה וקֱניית כלֹ סוגי המט”ח

שעות פתיחה:

סניפנו בירושלֹים 6234499 13 בן יהודִה טלֹ 6234245 46 יפו טלֹ א'-ה' 9:00-16:00 יום ו' 9:00-12:30

Sun-Thurs Fri

Jerusalem

Ben Yeuda St. Tel

Yafo St. Tel

27

| כב’ טבת, תשע"ז | 20.1.2017 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

בעלֹ נסיון במכירות שירותי, תנאים טובים! מנהלֹ/ת חנות קֱלֹיבר דִרוש/ה 3 לֹחב'

שונות

דִרושים

אבידִות

לֹידִ רמי לֹוי בצומת הגוש נמצאה טבעת יקֱרת ערך 052-2606457 : לֹפרטים נשכח בטרמפ 2/9- ב מקֱרית ארבע לֹגוש, נא תפילֹין + תיקֱ 050-4277240 : לֹהתקֱשר מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ אימון אישי לֹחיים טובים קֱאוצ'ינג משולֹב יהודִי מערבי, מחירים נוחים 052-8712029 תיקֱונים כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, צבע ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 053-4310414 טלֹ:

מורות לֹמ"מ בסיס יומי בביה"ס אורות עציון בנות באפרת ymansour@orotetzion.org.il

רקֱ פניות מתאימות תיעננה

merav@caliber-3.com לֹפרטים ולֹשלֹיחת קֱו”ח:

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

לֹחברת גז בקֱרית ארבע דִרוש טכנאי גז rmgas4@gmail.com

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

לֹרשת מזון ידִועה בגוש עציון, דִרושים: מנהלֹ/ת סניף, מוכרנים עובדִי מטבח / טבחים עדִיפות תינתן לֹחיילֹים משוחררים, תנאים טובים לֹמתאימים 052-6067605 : לֹפרטים 052-8063080

050-2052105

לֹקֱיבוץ ראש צורים עובדִ/ת הנה"ח, משרה חלֹקֱית, שנה נסיון office@r-tzurim.co.il

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

ישראלֹ בן-אהרון מומחה בבעיות רטיבות ואיטום

לֹגװנא אירועים וכנסים

יכולֹת בין אישית דִרישות התפקֱידִ: שלֹיטה במדִיה | עברית ואנגלֹית ברמה גבוהה נײדִות | ( )פײסבוקֱ, גוגלֹ, אינסטגרם ועודִ איש/ת קֱשרי לֹקֱוחות ומכירות דִרוש/ה

בניה ושיפוצים

פקֱוח והנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

gavna8@gmail.com קֱו”ח לֹמײלֹ: 052-6656326 לֹפרטים :

israel_b_a@walla.co.il

לֹמכירה מיטה

054-4709666 מיטת איקֱאה איכותית לֹלֹא מזרן | בשימוש זמן קֱצר במצב מצױן | מגירות מחיר מציאה 2 כולֹלֹ 90 רוחב | |

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 28

ידִע

פרסו

מכרז חיצוני

בס”דִ

דִרוש/ה

יחע קֱו”ח בציון שם ומספ’ המשרה תעודִות ומסמכים (2.2.17) ניתן לֹהגיש עדִ יום ה’, ז’ שבט תשע”ז 31.1.17 לֹקֱב”ט מועצה-עדִ יום ג’, דִ’ שבט תשע”ז או לֹדִוא"לֹ: iris@efrat.muni.il קֱו”ח שיגיעו לֹלֹא מסמכים נדִרשים לֹא יתקֱבלֹו 1532-9939382 : לֹפקֱס לֹמודִעה המלֹאה ניתן לֹהכנס לֹאתר המועצה המקֱומית אפרת: עחכע www.efrat.muni.il תיאור התפקֱידִ: תחזוקֱת חשמלֹ ותשתיות בשטחי ציבור ברחבי הרשות דִרישות התפקֱידִ: תעודִת חשמלֹאי או עוזר חשמלֹאי –חובה ניסיון בעבודִה בתחום החשמלֹ- חובה 002/17 ' מכרז מס עוזר חשמלֹאי באגף שפ"ע 6-8 דִירוג מינהלֹי מתח דִרגות | משרה 100% החירום והבטחון דִרישות נוספות רישום פלֹילֹי – אישור היעדִר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קֱלֹון שפות- עברית ברמה גבוהה יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות כפיפות כפיפות לֹמנכ"לֹ הרשות המקֱומית מונחה מקֱצועית עלֹ ידִי גופי הביטחון הממלֹכתיים השונים. 003/17 ' מכרז מס מנהלֹנית ביה”ס חוה חקֱלֹאית 5-8 דִירוג מינהלֹי מתח דִרגות | משרה 50% תנאי סף לֹתפקֱידִ: בעלֹ/ת תואר אקֱדִמי שנרכש במוסדִ המוכר עלֹ ידִי המועצה לֹהשכלֹה גבוהה, או שקֱיבלֹ הכרה מהמחלֹקֱה לֹהערכת תארים אקֱדִמיים בחוץ לֹארץ – חובה בוגר קֱורס קֱציני צה"לֹ או בוגר קֱורס קֱציני משטרה או גוף בטחוני אחר. ניסיון ניהולֹי ומקֱצועי, שנים לֹפחות בתחום החירום והבטחון. 5 דִרישות ניסיון שנים בתפקֱידִים מקֱצועיים וניהולֹיים בתחום 5 ותקֱ שלֹ 001/17 ' מכרז מס קֱב”ט מועצה 38-40 דִירוג מח”ר דִרגה | משרה 100% או חוזה אישי כפוף לֹאישור משרדִ הפנים דִרישות התפקֱידִ: השכלֹה תיכונית מלֹאה תעודִת הנהלֹת חשבונות-יתרון

לֹבית ספר שדִה כפר עציון דִרוש/ה אחראי מנהלֹות שטח בעלֹ יכולֹת ארגון נכונות לֹעבודִה פיזית ולֹינת מספר לֹילֹות בשבוע בתנאי שטח אדִיב ובעלֹי תודִעת שירות לֹקֱוחות תחילֹת עבודִה מידִית משרה מלֹאה תגמולֹ הולֹם כישורים נדִרשים: דִרוש/ה רוקֱח/ת אחראי ורוקֱחים אחריות כולֹלֹת עלֹ איכות השירות שניתן בבית | המרקֱחת אחריות מקֱצועית כלֹפי משרדִ הבריאות | אחריות לֹניהולֹ המלֹאי בבית המרקֱחת. | יודִע/ת לֹהעניקֱ שירות לֹלֹקֱוחות חווית | הבנה בתחום הקֱוסמטיקֱה רצון לֹלֹמודִ תחומים | | נוספים הקֱשורים לֹבית המרקֱחת עובדִ/ת מכירות תותח/ת בית ספר שדִה כפר עציון רקֱ פניות מתאימות תענינה

קֱורות חיים יש לֹשלֹוח לֹדִוא"לֹ: hagayn@kfar-etzion.org.il

29

| כב’ טבת, תשע"ז | 20.1.2017 |

ידִע

פרסו

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 30

ידִע

פרסו

31

| כב’ טבת, תשע"ז | 20.1.2017 |

ידִע

פרסו

ניתן לֹהזמין כשרות עדִ”ח

בענקֱ!

בוא לֹהרויח

פרסו

ידִע

V.I.P

אירועי חורף יוקֱרתיים רקֱ & 119

בר מתוקֱים כולֹלֹ כולֹלֹ

עיצוב אולֹם

בית קֱפה לֹכלֹ האירוע כולֹלֹ

2017 לֹמזמינים ארוע לֹחודִשים ינואר-מרץ

02-5340800 . ירושלֹים טלֹ 22, ידִ חרוצים לֹאירוע הבא שלֹך

Made with