פרסומידע 832

א י לֹ ן

משנת 2000

שיווקֱ מקֱומי ארצי ולֹתושבי חו”לֹ www.ilanrealestate.com

נכסים לֹמכירה והשכרה באלֹון שבות

חדִ’ 6 , דִופלֹקֱס מ’ 174- כ מיקֱום מרכזי כניסה מיידִית

מ”ר 400 וילֹה בנוי עלֹ דִונם, נוף מדִהים! לֹכניסה מיידִית

מבצע לֹמוכרים! סופ”ש זוגי במכירת הנכס

077-410-8011

FOCUS CHANGE Foreign Currency Exchange המרת מטבע זר

Branch in Efrat Te’ena Shopping Center

סניף אפרת מרכז מסחרי התאנה

050-5671199 | 9938977

קֱניית מטבע חוץ בכ.אשראי אפשרות לֹתשלֹומים

קֱבלֹת ש'קֱים דִולֹריים וש’קֱים מסחריים

העברה בנקֱאית

לֹלֹא עמלֹות !!

מכירה וקֱניית כלֹ סוגי המט”ח

שעות פתיחה:

סניפנו בירושלֹים 6234499 13 בן יהודִה טלֹ 6234245 46 יפו טלֹ א'-ה' 9:00-16:00 יום ו' 9:00-12:30

Sun-Thurs Fri

Jerusalem

Ben Yeuda St. Tel

Yafo St. Tel

27

| כב’ טבת, תשע"ז | 20.1.2017 |

ידִע

פרסו

Made with