פרסומידע 832

לֹוח פרסו

ידִע

לֹהשכרה באפרת בתאנה גינה + חדִ' יפה וגדִולֹה 3 מ"ר, כניסה פרטית 500 058-7938490 דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 לֹהשכרה באפרת, דִירת גינה + , חדִר חמודִה מיידִי! תיווך מהודִר: 050-5671199 9938977 לֹהשכרה באלֹו"שדִירת מטבח גדִולֹ, + ' חדִ 2 כולֹלֹ חשבונית 2,000 & 052-3123758 לֹמכירה בקֱרית ארבע במדִורגים ג', דִירת חדִ', 4 , קֱומת כניסה מרווחת, חדִר כביסה, מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799 לֹהשכרה באפרת בזית נוף + ' חדִ 4 דִירת גמיש, מיידִי 3,800 & 050-7061414 לֹהשכרה באפרת גינות 2+ ' חדִ 4 דִירת לֹתווח ארוך מינואר 050-7434182 (19:00 )אחרי

דִרושים

דִירות

לֹמכירה

לֹחנות חדִשה לֹמוצרי תינוקֱות וצעצועים בצ. הגוש, עובדִי מכירות 054-6487767 לֹחברת גז בקֱרית ארבע דִרוש נהג משאית ועוזר נהג לֹהובלֹה ולֹחלֹוקֱת מיכלֹי גז טון 12 רשיון עדִ רשיון לֹנשקֱ חובה + 02-9961144 רקֱ פניות מתאימות תיעננה merav342@yahoo.com נדִרשים תכונות שלֹ דִיוקֱ, שירותיות ואחריות תנאים טובים! דִרוש/ה עובדִ/ת לֹעבודִה במשרדִ במשרה מלֹאה עובדִ/ת לֹוגיסטיקֱה/תחזוקֱה קֱלֹיבר דִרוש/ה 3 לֹחב' לֹחב' גדִולֹה בגוש עציון

לֹמכירה בדִקֱלֹ יח’ הורים, + , בית ענקֱ, קֱומת סלֹון ומטבח חדִרי שינה, 4 , : לֹובי 2 ח. משרדִ, קֱומה + שטח שרות, גינה, קֱומת מרתף ענקֱית

1,170,000 , חדִ’ משופצת 3 דִירת & 1,400,000 , אופציה + ’ ח 4 דִירת גן & בגפן ברימון מ”ר, משופץ!! 165 ,’ חדִ 6.5 ,' קֱוטג 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה & &2,150,000 , מ”ר 240 ,’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן חדִ’ מדִהימה, בבנייני חפציבה 4 דִירת חדִ’ בקֱטורת 8 , מ”ר 230 קֱוטג’ מדִהים &3,250,000 ,”’ קֱוטג’ מפואר, ב”דִה וילֹיג &4,250,000 , יח’ השכרה + בזית חדִ’, מפוארת - זית שמן 5 דִירת חדִ', מדִהימה! יהודִה המכבי 5 דִירת גן חדִרים 7 , פנטהאוז מפואר &1,670,000 ,’ חדִ 6 , מ”ר 180 פנטהאוז &3,100,000 , יחידִה + מ”ר 250 ’ קֱוטג חדִרים 7 ! דִו משפחתי, מדִהים

נמכר!

אלֹה רוזובסקֱי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון

055-66-17-031

נמכר!

לֹהשכרה משרדִ בן חדִר אחדִ או שניים בבנין המועצה באפרת 9931471 050-6747382 לֹהשכרה בראש צורים חדִ' מרוהטת 5 לֹתשופת פברואר-יולֹי 050-6722613 לֹהשכרה באפרת בגפן מ"ר 30- חדִר וחצי כ חצר, שווה לֹראות + 052-7656067 : טלֹ

בתמר 1,795,000 , חדִרים 6 ’ קֱוטג &

באלֹעזר 1,320,000 !! בהזדִמנות & דִירת אפשרות לֹקֱומה נוספת חדִ’ 3.5

לֹהשכרה

4,700 חדִ’ חדִשה 5 דִירת & בזית 3,500 ’ חדִ 5 דִירת גן & בזית 3,000 , חדִרים 3 דִירת & בדִקֱלֹ חדִ’ 6 דִו משפחתי מפואר בדִגן

עבודִה במשרה מלֹאה תנאים טובים!

לֹמכירה ברמת ממרא חדִ' רחבה, משופצת 4

רקֱ פניות מתאימות תיעננה

052-4588716 גבי, www.angelrealty.co.il

פרגולֹה, מציאה! + מחסן + 052-3474678 930,000 &

merav@caliber-3.com לֹפרטים ולֹשלֹיחת קֱו”ח:

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

גילֹ אלֹון ימיני רואה חשבון

בית פרטי בשכונה החדִשה בנווה דִניאלֹ! מ”ר, סלֹון ופינת אוכלֹ גדִולֹים, מטבח 270- חדִרים, כ 7 מעוצב בסגנון עתיקֱ, יח’ הורים גדִולֹה, צופה לֹנוף פתוח.

בוגר כלֹכלֹה ומוסמך במנהלֹ עסקֱים שנות נסיון 20- יותר מ הנה”ח משכורות דִוחות כספײם

054-7771497 ,02-9934727 : טלֹ/פקֱס ניידִ: תושב אלֹעזר | , תלֹפיות ירושלֹים 10 ידִ חרוצים

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 26

ידִע

פרסו

Made with