פרסומידע 832

לֹוח פרסו

ידִע

בעלֹ נסיון במכירות שירותי, תנאים טובים! מנהלֹ/ת חנות קֱלֹיבר דִרוש/ה 3 לֹחב'

שונות

דִרושים

אבידִות

לֹידִ רמי לֹוי בצומת הגוש נמצאה טבעת יקֱרת ערך 052-2606457 : לֹפרטים נשכח בטרמפ 2/9- ב מקֱרית ארבע לֹגוש, נא תפילֹין + תיקֱ 050-4277240 : לֹהתקֱשר מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ אימון אישי לֹחיים טובים קֱאוצ'ינג משולֹב יהודִי מערבי, מחירים נוחים 052-8712029 תיקֱונים כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, צבע ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 053-4310414 טלֹ:

מורות לֹמ"מ בסיס יומי בביה"ס אורות עציון בנות באפרת ymansour@orotetzion.org.il

רקֱ פניות מתאימות תיעננה

merav@caliber-3.com לֹפרטים ולֹשלֹיחת קֱו”ח:

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

לֹחברת גז בקֱרית ארבע דִרוש טכנאי גז rmgas4@gmail.com

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

לֹרשת מזון ידִועה בגוש עציון, דִרושים: מנהלֹ/ת סניף, מוכרנים עובדִי מטבח / טבחים עדִיפות תינתן לֹחיילֹים משוחררים, תנאים טובים לֹמתאימים 052-6067605 : לֹפרטים 052-8063080

050-2052105

לֹקֱיבוץ ראש צורים עובדִ/ת הנה"ח, משרה חלֹקֱית, שנה נסיון office@r-tzurim.co.il

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

ישראלֹ בן-אהרון מומחה בבעיות רטיבות ואיטום

לֹגװנא אירועים וכנסים

יכולֹת בין אישית דִרישות התפקֱידִ: שלֹיטה במדִיה | עברית ואנגלֹית ברמה גבוהה נײדִות | ( )פײסבוקֱ, גוגלֹ, אינסטגרם ועודִ איש/ת קֱשרי לֹקֱוחות ומכירות דִרוש/ה

בניה ושיפוצים

פקֱוח והנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

gavna8@gmail.com קֱו”ח לֹמײלֹ: 052-6656326 לֹפרטים :

israel_b_a@walla.co.il

לֹמכירה מיטה

054-4709666 מיטת איקֱאה איכותית לֹלֹא מזרן | בשימוש זמן קֱצר במצב מצױן | מגירות מחיר מציאה 2 כולֹלֹ 90 רוחב | |

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 28

ידִע

פרסו

Made with