פרסומידע 832

מכרז חיצוני

בס”דִ

דִרוש/ה

יחע קֱו”ח בציון שם ומספ’ המשרה תעודִות ומסמכים (2.2.17) ניתן לֹהגיש עדִ יום ה’, ז’ שבט תשע”ז 31.1.17 לֹקֱב”ט מועצה-עדִ יום ג’, דִ’ שבט תשע”ז או לֹדִוא"לֹ: iris@efrat.muni.il קֱו”ח שיגיעו לֹלֹא מסמכים נדִרשים לֹא יתקֱבלֹו 1532-9939382 : לֹפקֱס לֹמודִעה המלֹאה ניתן לֹהכנס לֹאתר המועצה המקֱומית אפרת: עחכע www.efrat.muni.il תיאור התפקֱידִ: תחזוקֱת חשמלֹ ותשתיות בשטחי ציבור ברחבי הרשות דִרישות התפקֱידִ: תעודִת חשמלֹאי או עוזר חשמלֹאי –חובה ניסיון בעבודִה בתחום החשמלֹ- חובה 002/17 ' מכרז מס עוזר חשמלֹאי באגף שפ"ע 6-8 דִירוג מינהלֹי מתח דִרגות | משרה 100% החירום והבטחון דִרישות נוספות רישום פלֹילֹי – אישור היעדִר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קֱלֹון שפות- עברית ברמה גבוהה יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות כפיפות כפיפות לֹמנכ"לֹ הרשות המקֱומית מונחה מקֱצועית עלֹ ידִי גופי הביטחון הממלֹכתיים השונים. 003/17 ' מכרז מס מנהלֹנית ביה”ס חוה חקֱלֹאית 5-8 דִירוג מינהלֹי מתח דִרגות | משרה 50% תנאי סף לֹתפקֱידִ: בעלֹ/ת תואר אקֱדִמי שנרכש במוסדִ המוכר עלֹ ידִי המועצה לֹהשכלֹה גבוהה, או שקֱיבלֹ הכרה מהמחלֹקֱה לֹהערכת תארים אקֱדִמיים בחוץ לֹארץ – חובה בוגר קֱורס קֱציני צה"לֹ או בוגר קֱורס קֱציני משטרה או גוף בטחוני אחר. ניסיון ניהולֹי ומקֱצועי, שנים לֹפחות בתחום החירום והבטחון. 5 דִרישות ניסיון שנים בתפקֱידִים מקֱצועיים וניהולֹיים בתחום 5 ותקֱ שלֹ 001/17 ' מכרז מס קֱב”ט מועצה 38-40 דִירוג מח”ר דִרגה | משרה 100% או חוזה אישי כפוף לֹאישור משרדִ הפנים דִרישות התפקֱידִ: השכלֹה תיכונית מלֹאה תעודִת הנהלֹת חשבונות-יתרון

לֹבית ספר שדִה כפר עציון דִרוש/ה אחראי מנהלֹות שטח בעלֹ יכולֹת ארגון נכונות לֹעבודִה פיזית ולֹינת מספר לֹילֹות בשבוע בתנאי שטח אדִיב ובעלֹי תודִעת שירות לֹקֱוחות תחילֹת עבודִה מידִית משרה מלֹאה תגמולֹ הולֹם כישורים נדִרשים: דִרוש/ה רוקֱח/ת אחראי ורוקֱחים אחריות כולֹלֹת עלֹ איכות השירות שניתן בבית | המרקֱחת אחריות מקֱצועית כלֹפי משרדִ הבריאות | אחריות לֹניהולֹ המלֹאי בבית המרקֱחת. | יודִע/ת לֹהעניקֱ שירות לֹלֹקֱוחות חווית | הבנה בתחום הקֱוסמטיקֱה רצון לֹלֹמודִ תחומים | | נוספים הקֱשורים לֹבית המרקֱחת עובדִ/ת מכירות תותח/ת בית ספר שדִה כפר עציון רקֱ פניות מתאימות תענינה

קֱורות חיים יש לֹשלֹוח לֹדִוא"לֹ: hagayn@kfar-etzion.org.il

29

| כב’ טבת, תשע"ז | 20.1.2017 |

ידִע

פרסו

Made with