פרסומידע - גיליון 838

חנות לֹמוצרי ילֹדִים ותינוקֱות צעצועים ומשחקֱים לֹכלֹ הגלֹאים

הכניסה חינם!

16.00 בשעה 5.3.17 יום ראשון ז’ באדִר אירוע פתיחה חגיגי איפור פנים, דִוכני אוכלֹ, שולֹחנות יצירה, פעילֹות עם בע”ח ועודִ... מבצעים מיוחדִים ביום האירוע

מגוון מוצרי פישר-פרייס במבצע!

ועודִ מבצעים בחנות..

פלֹמובילֹ במבצע!

מב צ ע י ם מ י ו חדִ י ם לֹ ח ב ר י נ ו ב פ סב ו קֱ פ י צקֱ ו ש חודִש מבצעי פתיחה מגוון מוצרי פורים במבצע! 9:00-13:00 ’ , יום ו 9:00-19:00 פתוח: ימים א’-ה’ בשעות 058-6327632 : טלֹ | דִוא”לֹ: pitzkushgush@gmail.com )לֹידִ הלֹו אחי( 1 צומת גוש עציון, מתחם רמי קֱומה לֹוי

Made with FlippingBook - Online catalogs