פרסומידע - גיליון 845

binyanhagush@gmail.com ממשיכים במבצעים

צבע מ.דִ. לֹצביעה חיצונית טמבור

מוטיפילֹה שפכטלֹ חיצוני אייפלֹ 39 & רקֱ

נוזלֹ מקֱצועי לֹניקֱוי דִשא סינטטי 90 & רקֱ

290 רקֱ

&

ורנית לֹעץ טמבור לֹיטר 0.75

תוף חשמלֹ מקֱצועי מטר 10

שמן לֹדִקֱ BG

50 רקֱ

55 רקֱ

129 רקֱ

&

&

&

*המבצעים בהצגת מודִעה זו בלֹבדִ!

02-9927199 ,02-9929719 פקֱס: טלֹ:

צומת גוש עציון

11

| ט’ אייר תשע"ז | 5.5.2017 |

ידִע

פרסו

Made with