פרסומידע - גיליון 845

ידִע

פרסו

845 גלֹיון

בס”דִ, יום שישי, אחרי-קֱדִושים ט’ אייר תשע”ז 5.5.2017 | |

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

צומת הגוש )במשתלֹה(

מ ר שלֹ ” 200 אופניים איכותיים תיקֱון כלֹ סוגי האופנים סדִנת תיקֱונים מקֱצועית

הנחה 20%

משקֱפי רודִי פרוג’קֱט

עלֹ כלֹ הדִגמים

8:30-13:30 ' , יום ו 10:00-19:00 ' צומת גוש עציון // שעות פתיחה: ימים א'-ה // שירות, הכוונה וייעוץ מקֱצועי אלֹעזר: טלֹ: 050-3389485 1599-595949 יבוא מכירה תיקֱון השכרה | | |

יעקֱב שירותי קֱיטרינג

כלֹ סוגי האירועים

שבתות חתן | בת מצװה | בר מצװת | חתונות אירועים עסקֱײם | אזכרות

איכות וטעם ברמה גבוהה אירועים בכלֹ מקֱום שתחפוץ אירועם לֹפי בקֱשת הלֹקֱוח אירועים קֱטנים וגדִולֹים

054-5838420 : לֹהזמנות

| 5.5.2017 | ט’ אייר תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

| ט’ אייר תשע"ז | 5.5.2017 | 3

ידִע

פרסו

| 5.5.2017 | ט’ אייר תשע"ז | 4

ידִע

פרסו

| ט’ אייר תשע"ז | 5.5.2017 | 5

ידִע

פרסו

| 5.5.2017 | ט’ אייר תשע"ז | 6

ידִע

פרסו

| ט’ אייר תשע"ז | 5.5.2017 | 7

ידִע

פרסו

| 5.5.2017 | ט’ אייר תשע"ז | 8

ידִע

פרסו

| ט’ אייר תשע"ז | 5.5.2017 | 9

ידִע

פרסו

| 5.5.2017 | ט’ אייר תשע"ז | 10

ידִע

פרסו

binyanhagush@gmail.com ממשיכים במבצעים

צבע מ.דִ. לֹצביעה חיצונית טמבור

מוטיפילֹה שפכטלֹ חיצוני אייפלֹ 39 & רקֱ

נוזלֹ מקֱצועי לֹניקֱוי דִשא סינטטי 90 & רקֱ

290 רקֱ

&

ורנית לֹעץ טמבור לֹיטר 0.75

תוף חשמלֹ מקֱצועי מטר 10

שמן לֹדִקֱ BG

50 רקֱ

55 רקֱ

129 רקֱ

&

&

&

*המבצעים בהצגת מודִעה זו בלֹבדִ!

02-9927199 ,02-9929719 פקֱס: טלֹ:

צומת גוש עציון

11

| ט’ אייר תשע"ז | 5.5.2017 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

לֹהשכרה באפרת, בזית חדִ', מרפסת 4 דִירת גדִולֹה עם נוף, מחסן, 050-7061414 ! מיידִי חדִ' 3 , לֹהשכרה בדִקֱלֹ גינה גדִולֹה, + , מוארת 054-5730799 . ממאי 055-6655643

דִירות

בית פרטי בישוב תקֱוע! חדִרים, 10 מ”ר, 280/580- כ ,& 6,300 יח’ מניבות 2 מזגנים, פינוי גמיש, מתאים גם לֹהשקֱעה.

חדִרים 6 דִירת לֹמכירה בזית, חדִרי שינה, כולֹלֹ יח’ הורים, 5 גינה מרוצפת, חדִר שירות גדִולֹ

חדִ’ 3 לֹהשכרה באפרת, במתתיהו הכהן, רקֱ & 2,800

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

אלֹה רוזובסקֱי

לֹמכירה

לֹהשכרה באפרת חדִ' 4 או 3 , דִירות 2 משופצות במיקֱום נוח 054-3368730 . ומרכזי לֹהשכרה בבית חגי מ"ר, קֱרקֱע 113 ,' חדִ 4.5 630,000 , גינה גדִולֹה & 050-2623453 יסכה

1,200,000 !! בהזדִמנות לֹמכירה בקֱרית ארבע, במדִורגים ג', בקֱ. כניסה חדִ', מרווחת, ח. כביסה, 4 מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799

בזית & 1,380,000 , אופציה + ’ חדִ 4 דִירת & 1,380,000 , חדִ’ מפוארת בחפציבה 4 & 1,580,000 ’ חדִ 5 פטיו + דִירת גן חדִ’, מפואר, במתתיהו הכהן 7 פנטהאוז חדִ', כ. פרטית לֹלֹא מדִרגות 6 דִופלֹקֱס גן & 2,150,000 מר 220 ’ חדִ 7 דִופלֹקֱס גן & 3,250,000 "' קֱוטג מפואר "דִה וילֹיג & 3,150,000 , יח’ השכרה + קֱוטג מפואר חדִ’ בקֱטורת 8 מ”ר 230 קֱוטג’ מדִהים יח’ השכרה בקֱטורת + דִו משפחתי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון 055-66-17-031 לֹהשכרה באפרת גינות 2+ ' חדִ 4 דִירת לֹתווח ארוך, מיידִי! 050-7434182 (19:00 )אחרי לֹהשכרה באפרת, בזית חדִ' מרוהטת 3 דִירת לֹתווך קֱצר או ארוך 050-7342742 לֹמכירה בנחלֹיאלֹ מ"ר, מושקֱע 240 , בית מטבח, יח' הורים, 054-2122161 פרגולֹה

& 2,100,000 מ”ר 190 , דִופלֹקֱס גג בגפן

ברימון 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה &

בדִגן מ”ר 180 , חדִרים 6 ’ קֱוטג חדִרים 5 דִירת גן חדִרים 4 דִירת

לֹהשכרה

& 3,500 , חדִ’, מרפסת 3 בזית & 8,500 , חדִרים 8 ’ קֱוטג בזית & 3,100 ,,’ חדִ 3 דִירת בדִקֱלֹ & 3,800, ,’ חדִ 4 דִירת בדִקֱלֹ & 7,250 ,’ חדִ 8 דִו משפחתי בדִקֱלֹ וילֹה מדִהימה בגפן & 4,500 ,’ חדִ 4.5 , דִירת גן בתמר & 6,000 , מ”ר 160 פנטהאוז בתמר

ישראלֹ בן-אהרון מומחה בבעיות רטיבות ואיטום

בניה ושיפוצים

חדִ’, יח’ הורים 5 , בזית דִופלֹקֱס גן מפנקֱת, גינה מהסלֹון, לֹלֹא תיווך!

פקֱוח והנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il 052-4588715 ציפי

israel_b_a@walla.co.il

| 5.5.2017 | ט’ אייר תשע"ז | 12

ידִע

פרסו

מטעמי חברון לֹאירועים שירותי קֱייטרינג

סרוקֱ עכשיו לֹסירטון

בעלֹ שף

וותקֱ

ש’ 30

כולֹם משקֱיעים בנדִלֹ"ן

מעטים ישנים בשקֱט

לֹאירועים

שירותי קֱייטרינג חתונות בר מצוות,

בריתות

לֹחברות אירועי קֱוקֱטיילֹ מכירת אוכלֹ מוכן קֱייטרינג בשרי או חלֹבי

אמינות שקֱיפות בטחון מלֹא לֹכספך

טיפולֹ אמין ומקֱצועי לֹנכס מעבר לֹים

ניתן לֹמצוא את מוצרינו בסופר דִקֱלֹ בקֱ. ארבע

תשואות גבוהות ומימוש רווחים

לֹיוי מקֱצועי ויחס אישי

בנווה שיפון דִניאלֹ

ובמאפיית

כשרות מהדִרין שלֹ הרב לֹיאור רבה שלֹ קֱ. ארבע רובין | עטרה | מהודִרות: מחפודִ אפשרות לֹכשרויות

www.tsurel-estates.co.il פגוש אותנו לֹקֱפה 073-2072388

02-9605759 ,052-6908061 ירון:

FOCUS CHANGE Foreign Currency Exchange המרת מטבע זר

Branch in Efrat Te’ena Shopping Center

סניף אפרת מרכז מסחרי התאנה

050-5671199 | 9938977

קֱניית מטבע חוץ בכ.אשראי אפשרות לֹתשלֹומים

קֱבלֹת ש'קֱים דִולֹריים וש’קֱים מסחריים

העברה בנקֱאית

לֹלֹא עמלֹות !!

מכירה וקֱניית כלֹ סוגי המט”ח

שעות פתיחה:

Sun-Thurs Fri

סניפנו בירושלֹים 6234499 13 בן יהודִה טלֹ 6234245 46 יפו טלֹ א'-ה' 9:00-16:00 יום ו' 9:00-12:30

Jerusalem

058-5231055 הודִיה בת עין

Ben Yeuda St. Tel

Yafo St. Tel

13

| ט’ אייר תשע"ז | 5.5.2017 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

דִרוש/ה עוזר/ת גזבר בראש צורים דִרישות התפקֱידִ: סטודִנט/ית לֹכלֹכלֹה / מנהלֹ עסקֱים / הנדִסה משרה 1/3 היקֱף קֱו"ח לֹדִוא"לֹ: office@r-tzurim.co.il לֹחנות סלֹולֹר בגוש דִרוש/ה עובדִ/ת אחרי צבא/שירות 052-7703426 לֹרשת אופטיקֱה הלֹפרין לֹסניף גוש עציון אופטומטריסט/ית .1 עם נסיון. מוכר/ת - נסיון .2 במכירות חובה! תנאים מעולֹים לֹמתאימים 03-6183944 : קֱו"ח לֹפקֱס office@r-tzurim.co.il

שונות

דִרושים

אבידִות

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ

עלֹ הסלֹעים לֹידִ פארקֱ העשור באפרת סוודִר שלֹ ילֹדִ נמצא 054-5995946 באסרו חג פסח נמצא בטרמפ מאלֹו"ש מעילֹ ירקֱרקֱ לֹירושלֹים, 052-6141616 נמצא לֹידִ מקֱוה 5/4- ב צרור כלֹים בראש צורים, שלֹ בית ורכב מפתחות 9932559 : טלֹ לֹפני כשבועיים נמצא בכניסה לֹאלֹו"ש תיקֱ ג'מספורט חדִש עם בגדִים 052-3114329

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

תיקֱון עולֹם תיקֱונים כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ

050-2052105

תושב הגוש, מאיר כץ 0534-310414 טלֹ: אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, תריסים ועודִ

דִרושה עזרה במשקֱ בית פעמיים בשבוע, בישוב

בת-עין, שכר גבוה! 052-3273715 : טלֹ

הגלֹיון הדִיגטלֹי כלֹ שבוע! לֹפני כולֹם!

רוצה לֹמצוא עבודִה? מודִעות דִרושים לֹפני כולֹם! ישירות לֹתיבת המיילֹ שלֹך במהדִורה הדִיגטלֹית

שלֹח בקֱשה ותקֱבלֹ לֹתיבה p-meida@zahav.net.il .

לֹתיכון או”ת דִרך אבות באפרת

לֹבית ספר שדִה כפר עציון דִרוש/ה רכז/ת הזמנות בית ספר שדִה כפר עציון

דִרושים

מזכירה <<

מורה לֹספרות מורה לֹמדִעים

<<

יכולֹת עבודִה בלֹחץ ידִע מוכח ב- office יחסי אנוש טובים עדִיפות לֹבעלֹי ניסיון

<

<

<<

<

<

mazkirutderechavot@gmail.com קֱורות חיים לֹמיילֹ:

כישורים נדִרשים: ראש גדִולֹ יחסי אנוש מעולֹים מוטיבציה גבוהה תודִעת שירות גבוהה סדִר וארגון משרה מלֹאה

לֹציין עבור 99 משרה

לֹחנות האופנים אתגר פלֹוס דִרוש מנהלֹ עבודִה בוגר צבא אפשרות קֱידִום

צומת הגוש )במשתלֹה(

המודִעה לֹגברים ונשים כאחדִ *

רקֱ פניות מתאימות תיעננה hby@kfar-etzion.co.il קֱו”ח לֹדִוא"לֹ:

050-3389485 . לֹפרטים, טלֹ

| 5.5.2017 | ט’ אייר תשע"ז | 14

ידִע

פרסו

ישיבה תיכונית

אור תורה נווה שמואלֹ אפרת

לֹישיבת נווה שמואלֹ אפרת דִרושים

אם בית מסורה ואחראית

ר”מ לֹכיתה קֱטנה בעלֹ הסמכה לֹחינוך מיוחדִ

מזכירה בעלֹת ידִע ביישומי מחשב

מורה לֹמתמטיקֱה נסיון בהכנה לֹבגרות

מורה לֹעברית לֹכיתה מקֱדִמת

מורה לֹספרות

מדִריכי פנימיה )כולֹלֹ דִיור במקֱום(

02-5488433 ניתן לֹשלֹוח קֱו”ח: לֹפקֱס neveshmuel@gmail.com או לֹמיילֹ:

ישיבה תיכונית "אור מנחם" קֱרית ארבע

לֹשנה”לֹ תשע”ח דִרושים

מדִריכי פנימיה עו”ס/ית יועץ חינוכי

מדִריכי חוגים והעשרה - מדִריך חדִר כושר, ספורט קֱרב מגע, כדִורגלֹ, ניווטים. - גיטרה, אורגן, תופים. מוזיקֱה - נגרות, מסגרות. יצירה

053-9557434 : קֱו”ח לֹפקֱס או לֹמיילֹ: yoavc@yatka.org.il 052-5666970 : לֹפרטים

15

| ט’ אייר תשע"ז | 5.5.2017 |

ידִע

פרסו

Made with