פרסומידע - גיליון 845

יעקֱב שירותי קֱיטרינג

כלֹ סוגי האירועים

שבתות חתן | בת מצװה | בר מצװת | חתונות אירועים עסקֱײם | אזכרות

איכות וטעם ברמה גבוהה אירועים בכלֹ מקֱום שתחפוץ אירועם לֹפי בקֱשת הלֹקֱוח אירועים קֱטנים וגדִולֹים

054-5838420 : לֹהזמנות

| 5.5.2017 | ט’ אייר תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

Made with