פרסומידע - גיליון 845

לֹוח פרסו

ידִע

דִרוש/ה עוזר/ת גזבר בראש צורים דִרישות התפקֱידִ: סטודִנט/ית לֹכלֹכלֹה / מנהלֹ עסקֱים / הנדִסה משרה 1/3 היקֱף קֱו"ח לֹדִוא"לֹ: office@r-tzurim.co.il לֹחנות סלֹולֹר בגוש דִרוש/ה עובדִ/ת אחרי צבא/שירות 052-7703426 לֹרשת אופטיקֱה הלֹפרין לֹסניף גוש עציון אופטומטריסט/ית .1 עם נסיון. מוכר/ת - נסיון .2 במכירות חובה! תנאים מעולֹים לֹמתאימים 03-6183944 : קֱו"ח לֹפקֱס office@r-tzurim.co.il

שונות

דִרושים

אבידִות

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ

עלֹ הסלֹעים לֹידִ פארקֱ העשור באפרת סוודִר שלֹ ילֹדִ נמצא 054-5995946 באסרו חג פסח נמצא בטרמפ מאלֹו"ש מעילֹ ירקֱרקֱ לֹירושלֹים, 052-6141616 נמצא לֹידִ מקֱוה 5/4- ב צרור כלֹים בראש צורים, שלֹ בית ורכב מפתחות 9932559 : טלֹ לֹפני כשבועיים נמצא בכניסה לֹאלֹו"ש תיקֱ ג'מספורט חדִש עם בגדִים 052-3114329

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

תיקֱון עולֹם תיקֱונים כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ

050-2052105

תושב הגוש, מאיר כץ 0534-310414 טלֹ: אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, תריסים ועודִ

דִרושה עזרה במשקֱ בית פעמיים בשבוע, בישוב

בת-עין, שכר גבוה! 052-3273715 : טלֹ

הגלֹיון הדִיגטלֹי כלֹ שבוע! לֹפני כולֹם!

רוצה לֹמצוא עבודִה? מודִעות דִרושים לֹפני כולֹם! ישירות לֹתיבת המיילֹ שלֹך במהדִורה הדִיגטלֹית

שלֹח בקֱשה ותקֱבלֹ לֹתיבה p-meida@zahav.net.il .

לֹתיכון או”ת דִרך אבות באפרת

לֹבית ספר שדִה כפר עציון דִרוש/ה רכז/ת הזמנות בית ספר שדִה כפר עציון

דִרושים

מזכירה <<

מורה לֹספרות מורה לֹמדִעים

<<

יכולֹת עבודִה בלֹחץ ידִע מוכח ב- office יחסי אנוש טובים עדִיפות לֹבעלֹי ניסיון

<

<

<<

<

<

mazkirutderechavot@gmail.com קֱורות חיים לֹמיילֹ:

כישורים נדִרשים: ראש גדִולֹ יחסי אנוש מעולֹים מוטיבציה גבוהה תודִעת שירות גבוהה סדִר וארגון משרה מלֹאה

לֹציין עבור 99 משרה

לֹחנות האופנים אתגר פלֹוס דִרוש מנהלֹ עבודִה בוגר צבא אפשרות קֱידִום

צומת הגוש )במשתלֹה(

המודִעה לֹגברים ונשים כאחדִ *

רקֱ פניות מתאימות תיעננה hby@kfar-etzion.co.il קֱו”ח לֹדִוא"לֹ:

050-3389485 . לֹפרטים, טלֹ

| 5.5.2017 | ט’ אייר תשע"ז | 14

ידִע

פרסו

Made with