פרסומידע - גיליון 845

מטעמי חברון לֹאירועים שירותי קֱייטרינג

סרוקֱ עכשיו לֹסירטון

בעלֹ שף

וותקֱ

ש’ 30

כולֹם משקֱיעים בנדִלֹ"ן

מעטים ישנים בשקֱט

לֹאירועים

שירותי קֱייטרינג חתונות בר מצוות,

בריתות

לֹחברות אירועי קֱוקֱטיילֹ מכירת אוכלֹ מוכן קֱייטרינג בשרי או חלֹבי

אמינות שקֱיפות בטחון מלֹא לֹכספך

טיפולֹ אמין ומקֱצועי לֹנכס מעבר לֹים

ניתן לֹמצוא את מוצרינו בסופר דִקֱלֹ בקֱ. ארבע

תשואות גבוהות ומימוש רווחים

לֹיוי מקֱצועי ויחס אישי

בנווה שיפון דִניאלֹ

ובמאפיית

כשרות מהדִרין שלֹ הרב לֹיאור רבה שלֹ קֱ. ארבע רובין | עטרה | מהודִרות: מחפודִ אפשרות לֹכשרויות

www.tsurel-estates.co.il פגוש אותנו לֹקֱפה 073-2072388

02-9605759 ,052-6908061 ירון:

FOCUS CHANGE Foreign Currency Exchange המרת מטבע זר

Branch in Efrat Te’ena Shopping Center

סניף אפרת מרכז מסחרי התאנה

050-5671199 | 9938977

קֱניית מטבע חוץ בכ.אשראי אפשרות לֹתשלֹומים

קֱבלֹת ש'קֱים דִולֹריים וש’קֱים מסחריים

העברה בנקֱאית

לֹלֹא עמלֹות !!

מכירה וקֱניית כלֹ סוגי המט”ח

שעות פתיחה:

Sun-Thurs Fri

סניפנו בירושלֹים 6234499 13 בן יהודִה טלֹ 6234245 46 יפו טלֹ א'-ה' 9:00-16:00 יום ו' 9:00-12:30

Jerusalem

058-5231055 הודִיה בת עין

Ben Yeuda St. Tel

Yafo St. Tel

13

| ט’ אייר תשע"ז | 5.5.2017 |

ידִע

פרסו

Made with