פרסומידע - גיליון 845

לֹוח פרסו

ידִע

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

לֹהשכרה באפרת, בזית חדִ', מרפסת 4 דִירת גדִולֹה עם נוף, מחסן, 050-7061414 ! מיידִי חדִ' 3 , לֹהשכרה בדִקֱלֹ גינה גדִולֹה, + , מוארת 054-5730799 . ממאי 055-6655643

דִירות

בית פרטי בישוב תקֱוע! חדִרים, 10 מ”ר, 280/580- כ ,& 6,300 יח’ מניבות 2 מזגנים, פינוי גמיש, מתאים גם לֹהשקֱעה.

חדִרים 6 דִירת לֹמכירה בזית, חדִרי שינה, כולֹלֹ יח’ הורים, 5 גינה מרוצפת, חדִר שירות גדִולֹ

חדִ’ 3 לֹהשכרה באפרת, במתתיהו הכהן, רקֱ & 2,800

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

אלֹה רוזובסקֱי

לֹמכירה

לֹהשכרה באפרת חדִ' 4 או 3 , דִירות 2 משופצות במיקֱום נוח 054-3368730 . ומרכזי לֹהשכרה בבית חגי מ"ר, קֱרקֱע 113 ,' חדִ 4.5 630,000 , גינה גדִולֹה & 050-2623453 יסכה

1,200,000 !! בהזדִמנות לֹמכירה בקֱרית ארבע, במדִורגים ג', בקֱ. כניסה חדִ', מרווחת, ח. כביסה, 4 מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799

בזית & 1,380,000 , אופציה + ’ חדִ 4 דִירת & 1,380,000 , חדִ’ מפוארת בחפציבה 4 & 1,580,000 ’ חדִ 5 פטיו + דִירת גן חדִ’, מפואר, במתתיהו הכהן 7 פנטהאוז חדִ', כ. פרטית לֹלֹא מדִרגות 6 דִופלֹקֱס גן & 2,150,000 מר 220 ’ חדִ 7 דִופלֹקֱס גן & 3,250,000 "' קֱוטג מפואר "דִה וילֹיג & 3,150,000 , יח’ השכרה + קֱוטג מפואר חדִ’ בקֱטורת 8 מ”ר 230 קֱוטג’ מדִהים יח’ השכרה בקֱטורת + דִו משפחתי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון 055-66-17-031 לֹהשכרה באפרת גינות 2+ ' חדִ 4 דִירת לֹתווח ארוך, מיידִי! 050-7434182 (19:00 )אחרי לֹהשכרה באפרת, בזית חדִ' מרוהטת 3 דִירת לֹתווך קֱצר או ארוך 050-7342742 לֹמכירה בנחלֹיאלֹ מ"ר, מושקֱע 240 , בית מטבח, יח' הורים, 054-2122161 פרגולֹה

& 2,100,000 מ”ר 190 , דִופלֹקֱס גג בגפן

ברימון 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה &

בדִגן מ”ר 180 , חדִרים 6 ’ קֱוטג חדִרים 5 דִירת גן חדִרים 4 דִירת

לֹהשכרה

& 3,500 , חדִ’, מרפסת 3 בזית & 8,500 , חדִרים 8 ’ קֱוטג בזית & 3,100 ,,’ חדִ 3 דִירת בדִקֱלֹ & 3,800, ,’ חדִ 4 דִירת בדִקֱלֹ & 7,250 ,’ חדִ 8 דִו משפחתי בדִקֱלֹ וילֹה מדִהימה בגפן & 4,500 ,’ חדִ 4.5 , דִירת גן בתמר & 6,000 , מ”ר 160 פנטהאוז בתמר

ישראלֹ בן-אהרון מומחה בבעיות רטיבות ואיטום

בניה ושיפוצים

חדִ’, יח’ הורים 5 , בזית דִופלֹקֱס גן מפנקֱת, גינה מהסלֹון, לֹלֹא תיווך!

פקֱוח והנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il 052-4588715 ציפי

israel_b_a@walla.co.il

| 5.5.2017 | ט’ אייר תשע"ז | 12

ידִע

פרסו

Made with