פרסומידע 847

בס”דִ

פרסו

ידִע

V.I.P

כשר

נגמרו החגים... התחלֹנו מבצעים!!!

מבצע לֹגביע סלֹט:

קֱ”ג 1/4- כ

&14- ב 1

&30- ב 3 לֹא כולֹלֹ כבדִ קֱצוץ

&25- ב 2

< גר' 100 מחירים לֹ אוכלֹ מוכן

נודִלֹס.................................................. מוסקֱה.............................................. ארטישוקֱ במילֹוי בשר.................. צלֹי בשר............................................ קֱציצות בקֱר ברוטב..................... 11.00 .................... חזה עוף בגרילֹ 11.00 דִג נסיכה ברוטב מרוקֱאי 14.00 ............. פילֹה מושט/אמנון פרגיות............................................... 11.00 ........ קֱציצות דִגים ברוטב 7.50 .................................... כרעיים 11.00..................... כבדִ עוף ובצלֹ 4.80........................................... אורז 4.80............................ תפו"א אפוי

&7.50 &9.00 &9.00 &14.00

ההנהלֹה רשאית לֹשנות את המבצע בכלֹ עת | אין כפלֹ מבצעים | . ט.לֹ.ח

&7.50 &7.50 &9.00

&10.00 &14.00 &7.50 &6.00 &10.00

&3.20 &3.20

מתקֱבלֹות הזמנות לֹקֱייטרינג ואירועים פרטיים

מרכז מסחרי תאנה אפרת-מפלֹס עלֹיון )לֹידִ מועצה מקֱומית אפרת( 050-2052105 : איציקֱ טלֹפון לֹהזמנות: 02-5027782

11

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 |

ידִע

פרסו

Made with