פרסומידע 847

ידִע

פרסו

847 גלֹיון

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

בס”דִ, יום שישי, בהר-בחוקֱותי כג’ אייר תשע”ז 19.5.2017 | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

חנות לֹמוצרי ילֹדִים ותינוקֱות צעצועים ומשחקֱים לֹכלֹ הגלֹאים קֱיץ מרענן עם פיצקֱוש לֹכבודִ הקֱיץ פתוחים 20:00 עדִ

160 החלֹ מ-

טרמפולֹינות

&

בכפוף לֹתנאי המבצע | התמונות לֹהמחשה בלֹבדִ

טרמפולֹינות עם רשת וסולֹם 599 החלֹ מ- &

אבובים וגלֹגלֹי ים החלֹ מ- 14.90 מגוון

&

המון רובי מים ומשחקֱי חוף

בריכות אינטקֱס עלֹ עמודִים החלֹ מ- 250

בריכות קֱשיחות החלֹ מ- 45

&

&

058-6327632 . טלֹ |

1 מתחם רמי קֱומה | צומת גוש עציון )לֹידִ הלֹו אחי( לֹוי 9:00-13:30 ’ , יום ו 9:00-20:00 פתוח: ימים א’-ה’ בשעות

pitzkushgush@gmail.com דִוא”לֹ: |

בהשוואה לֹמחירים בישראלֹ לֹמוצרים הקֱיימים במלֹאי, ועם אותם תנאי אחריות. *

בס”דִ

פרסו

ידִע

V.I.P

פרגולֹות העתידִ

גדִר אלֹומיניום לֹלֹא תחזוקֱה התקֱנה פשוטה במחיר שפוי ניתן לֹהשיג גם בגוונים שונים

נדִנדִה

גדִר אלֹומיניום

גדִר שוכב/עומדִ

אפשרות הרכבה עצמית פשוטה גם לֹאנשים שאינם מקֱצוענים, מכירה לֹפרגולֹנים ובעלֹי מקֱצוע ניתן לֹהתרשם ממגוון דִוגמאות באיזור

איכות לֹלֹא תחרות

הזמן וקֱבלֹ מידִ

פרגולֹה צבועה כולֹלֹ הצלֹלֹה

פרגולֹה בהשחלֹה גדִר בהשחלֹה התקֱנה מהירה ואיכותית ביותר | | פרגולֹה כשרה הלֹכתית לֹסוכות גוונים שלֹ פרגולֹה 12 | ומתפרקֱת לֹקֱיץ פרגולֹה מוגנת מים לֹחורף - נשלֹפת אפשרות לֹ | |

ט.לֹ.ח

052-3336614 : טלֹ לֹהזמנות

ובאתר "פרגולֹות העתידִ"

חפשו אותנו

| 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

יחידִות 72 מגבון איװנט

לֹוריאלֹ טריפלֹ אקֱשן

מברשת שינײם חשמלֹית 3 אורלֹ בי

4 .90 &

34 .90 &

39 .90 &

עדִשות חודִשיות אקֱסטנסה הידִרוג'לֹ

59 .90

& בלֹבדִ

תוצרת אנגלֹיה

69 .90 & בלֹבדִ

עדִשות יומיות בלֹו אײז פלֹוס

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 | 3

ידִע

פרסו

אביזרי אפיה כלֹי מטבח ומתנות קֱישוטים לֹימי הולֹדִת חומרי גלֹם לֹאפיה במחירים לֹלֹא תחרות חנות המפעלֹ

פיצוחים חמים תבלֹינים טריים

טרטלֹטים לֹמנות ראשונות ואחרונות כוסות וספלֹי שוקֱולֹדִ | גלֹילֹיות | מקֱארונים גביעים וכלֹים חדִ”פ לֹקֱינוחים

052-5666696 ,6252015 | 3 רח' נחלֹ עציונה | פארקֱ התעשיות ג.עציון 9:00-17:00 ' פתוח: א'-ג lebell@012.net.il www.lebell.co.il ניתן לֹהזמין באתר : | 8:00-12:45 ' , יום ו 9:00-18:30 ' דִ', ה

| 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 4

ידִע

פרסו

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 | 5

ידִע

פרסו

| 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 6

ידִע

פרסו

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 | 7

ידִע

פרסו

| 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 8

ידִע

פרסו

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 | 9

ידִע

פרסו

| 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 10

ידִע

פרסו

בס”דִ

פרסו

ידִע

V.I.P

כשר

נגמרו החגים... התחלֹנו מבצעים!!!

מבצע לֹגביע סלֹט:

קֱ”ג 1/4- כ

&14- ב 1

&30- ב 3 לֹא כולֹלֹ כבדִ קֱצוץ

&25- ב 2

< גר' 100 מחירים לֹ אוכלֹ מוכן

נודִלֹס.................................................. מוסקֱה.............................................. ארטישוקֱ במילֹוי בשר.................. צלֹי בשר............................................ קֱציצות בקֱר ברוטב..................... 11.00 .................... חזה עוף בגרילֹ 11.00 דִג נסיכה ברוטב מרוקֱאי 14.00 ............. פילֹה מושט/אמנון פרגיות............................................... 11.00 ........ קֱציצות דִגים ברוטב 7.50 .................................... כרעיים 11.00..................... כבדִ עוף ובצלֹ 4.80........................................... אורז 4.80............................ תפו"א אפוי

&7.50 &9.00 &9.00 &14.00

ההנהלֹה רשאית לֹשנות את המבצע בכלֹ עת | אין כפלֹ מבצעים | . ט.לֹ.ח

&7.50 &7.50 &9.00

&10.00 &14.00 &7.50 &6.00 &10.00

&3.20 &3.20

מתקֱבלֹות הזמנות לֹקֱייטרינג ואירועים פרטיים

מרכז מסחרי תאנה אפרת-מפלֹס עלֹיון )לֹידִ מועצה מקֱומית אפרת( 050-2052105 : איציקֱ טלֹפון לֹהזמנות: 02-5027782

11

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 |

ידִע

פרסו

| 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 12

ידִע

פרסו

פרסו

חדִש בישיבת בנ”ע אורות יהודִה אירועים אולֹם

ידִע

V.I.P

מחירים מיוחדִים לֹמזמינים הראשונים

בר/בת מצוות בריתות

קֱטרינג חלֹבי ובשרי

שבתות חתן

אפשרות גם לֹבדִ”ץ העדִה החרדִית | כשרות מהודִרת רבנות ירושלֹים |

(1 )שלֹוחה 9933406 dgorot@gmail.com

לֹהזמנות דִגנית: | , אפרת 17 מתתיהו הכהן

13

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 |

ידִע

פרסו

| 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 14

ידִע

פרסו

15

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 |

ידִע

פרסו

לֹילֹות 7

ימים 8

17/07/17 24/07/17

היכונו

נתבשם

לֹחוויה

מיופיה

בקֱהילֹות שלֹ אנוסים

מרתקֱת!

בעיירות:

054-4243796- : לֹפרטים ברכה

תושבי גוש עציון

את קֱואימברה האוניברסיטאית ואת סינטרה עיר

הקֱיט

ובלֹמונטה, בהן חלֹקֱ מהאנוסים חזרו לֹאחרונה לֹיהדִות.

brazag@gmail.com

מסע שלֹ שמונה ימים לֹפורטוגלֹ, בהדִרכתה שלֹ דִ"ר ברכה ויי’ס גוארדִה, טרנקֱוזו, קֱסטלֹו דִה-

ניסע לֹאורך נהר הדִואורו, עלֹיו נאמר ש"במקֱום מים זורם בו יין"

וידִה

פרסו | 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 16 פורטוגלֹ בעקֱבות צאצאי האנוסים , ונבקֱר בפורטו בירת הצפון ממנה יצאו לֹהפלֹגות אחדִים ממגלֹי העולֹם. ננשום שלֹ מלֹכי פורטוגלֹ. שלֹ לֹיסבון הבירה ועודִ פנינים היסטוריות וארכטקֱטוניות. ידִע בו נבקֱר

binyanhagush@gmail.com ממשיכים במבצעים

כולֹלֹ מטען 10.8 מברגה סטים מברגים 2 סולֹלֹות 2 לֹעץ וברזלֹ, סט ביטים

פטישון 2-26 בוש GBH

משחזת זווית 9-115 בוש

940 רקֱ

370 רקֱ

750 רקֱ

&

&

&

מבחר נורות לֹדִ מידִאה

סט בוקֱסות + ראצ’ט פורדִ

סט מברגים וביטים פורדִ

10 החלֹ מ-

115 רקֱ

155 רקֱ

&

&

&

26/5/17 בתוקֱף עדִ | ! *המבצעים בהצגת מודִעה זו בלֹבדִ

02-9927199 ,02-9929719 פקֱס: טלֹ:

צומת גוש עציון

17

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 |

ידִע

פרסו

| 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 18

ידִע

פרסו

יעקֱב שירותי קֱיטרינג

עבודִה עברית

כלֹ סוגי האירועים

שבתות חתן | בת מצװה | בר מצװת | חתונות אירועים עסקֱײם | אזכרות

איכות וטעם ברמה גבוהה אירועים בכלֹ מקֱום שתחפוץ אירועים לֹפי בקֱשת הלֹקֱוח אירועים קֱטנים וגדִולֹים

054-5838420 : לֹהזמנות

19

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 |

ידִע

פרסו

| 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 20

ידִע

פרסו

21

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 |

ידִע

פרסו

| 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 22

ידִע

פרסו

23

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 |

ידִע

פרסו

בס”דִ

לֹסדִנת שילֹוב בישוב גבעות דִרושות

לֹעבודִה מיידִית

דִרושים/ות

מטפלֹות

מורה לֹחינוך מיוחדִ

חמות ומסורות

לֹמ”מ לֹתקֱופת חופשת לֹידִה לֹכיתת בנות חינוך מיוחדִ עבודִה מיוחדִת ודִינמית

לֹמשרה מלֹאה/חלֹקֱית/מ מ ”

מנהלֹ אחזקֱה

לֹמשרה מלֹאה

דִרישות התפקֱידִ: יכולֹת אירגונית וטכנית מעולֹה ראש גדִולֹ יחסי אנוש טובים מנהלֹת מעון לֹתקֱופה שלֹ חלֹ דִ ”

לֹפרטים וקֱורות חיים: sadna7@bezeqint.net דִוא"לֹ:

לֹשנה”לֹ תשע”ח

דִרישות התפקֱידִ: גננת יצירתיות ורוחב דִעת גישה לֹילֹדִים תואר ראשון )גם כשנת סטאז’( סייעת גישה לֹילֹדִים יכולֹות סדִר וארגון גן רב גלֹאי ומשלֹב יצירה וטבע, טיולֹים חיות ועודִ. גננת וסייעת

דִרישות התפקֱידִ: יכולֹת ניהולֹ וארגון הובלֹת צוות ראש גדִולֹ יחסי אנוש טובים

054-6966252 : לֹפרטים התקֱשרי 8:00-20:00 : שעות מענה טלֹפוני

לֹפרטים וקֱורות חיים yedidyam@gmail.com דִוא"לֹ:

| 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 24

ידִע

פרסו

1 מכרז פומבי ע"ז

ישיבה תיכונית

אור תורה נווה שמואלֹ אפרת

לֹישיבת נווה שמואלֹ אפרת דִרושים

דִרישות התפקֱידִ ניסיון בעבודִה משרדִית ידִע בהנה"ח היכרות עם תוכנת "רווחית"-יתרון שלֹיטה מצוינת בתוכנות מחשב תודִעת שירות גבוהה יחסי אנוש מעולֹים עבודִה בצוות יכולֹת ארגון ניהולֹ אחריות ומוטיבציה גבוהה word excel outlook internet מתן מענה ושרות לֹפניות טלֹפוניות ניהולֹ חשבונות המוע”דִ קֱבלֹת זוגות ופתיחת תיקֱי נישואין שותפות במשימות השוטפות שלֹ המוע”דִ ניהולֹ יומן פגישות עבור ראש המוע”דִ תיאור התפקֱידִ דִרוש/ה מזכיר/ה לֹמילֹוי מקֱום המועצה הדִתית גוש עציון

אם בית מסורה ואחראית

ר”מ לֹכיתה קֱטנה בעלֹ הסמכה לֹחינוך מיוחדִ

מזכירה בעלֹת ידִע ביישומי מחשב

מורה לֹמתמטיקֱה נסיון בהכנה לֹבגרות

מורה לֹעברית לֹכיתה מקֱדִמת

מורה לֹספרות

מדִריכי פנימיה )כולֹלֹ דִיור במקֱום(

02-5488433 ניתן לֹשלֹוח קֱו”ח: לֹפקֱס neveshmuel@gmail.com או לֹמיילֹ:

לֹבית ספר שדִה כפר עציון דִרוש/ה רכז/ת הזמנות בית ספר שדִה כפר עציון

תנאי העסקֱה

בדִירוג המנהלֹי 7-9 מתח דִרגות

תקֱופת העסקֱה

2017 יולֹי – דִצמבר )תיתכן אפשרות לֹהעסקֱה קֱבועה(

כישורים נדִרשים: ראש גדִולֹ יחסי אנוש מעולֹים מוטיבציה גבוהה תודִעת שירות גבוהה סדִר וארגון משרה מלֹאה

לֹציין עבור 99 משרה

משרה 100% : היקֱף משרה 2017 תחילֹת עבודִה: מתחילֹת יולֹי

02-9932816 : פקֱס 02-9939918 : טלֹ 1.6.17 : בצירוף קֱורות חיים עדִ לֹתאריך או לֹדִוא”לֹ : libby@gush-etzion.org.il נא לֹפנות באמצעות טופס ייעודִי שניתן www.baitisraeli.co.il לֹהורידִ מ:

רקֱ פניות מתאימות תיעננה hby@kfar-etzion.co.il קֱו”ח לֹדִוא"לֹ:

25

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

לֹהשכרה באפרת גינות 2+ ' חדִ 4 דִירת לֹתווח ארוך, מיידִי! 050-7434182 (19:00 )אחרי

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 לֹהשכרה באפרת, בדִקֱלֹ מרפסת + ממ"דִ + ' חדִ 3 סוכה, מזווה, קֱומה ב 050-8573468 לֹמכירה באלֹעזר שרותים 2 ' חדִ 4 דִירת אופציה + מרפסת + 054-7507085 , לֹהרחבה 1,200,000 !! בהזדִמנות לֹמכירה בקֱרית ארבע, במדִורגים ג', בקֱ. כניסה חדִ', מרווחת, ח. כביסה, 4 מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799 לֹהשכרה באפרת, ברימון גינה, +, חדִ' מרווחת 2 053-3359305 , כ. נפרדִת 052-6773619 לֹהשכרה באפרת, ברימון חדִרים, קֱ. קֱרקֱע 2 מרוהטת חלֹקֱי, מיוני 052-6071970 לֹהשכרה באפרת, בגפן בהזדִמנות! יח"דִ, חצר + כניסה פרטית 052-7656067

דִירות

לֹמכירה

חדִרים 6 דִירת לֹמכירה בזית, חדִרי שינה, כולֹלֹ יח’ הורים, 5 גינה מרוצפת, חדִר שירות גדִולֹ

בזית & 1,380,000 , אופציה + ’ חדִ 4 דִירת & 1,380,000 , חדִ’ מפוארת בחפציבה 4 & 1,580,000 ’ חדִ 5 פטיו + דִירת גן & 1,950,000 , חדִ’ מפוארת 5 דִירת גן חדִ’, מפואר, במתתיהו הכהן 7 פנטהאוז חדִ', כ. פרטית לֹלֹא מדִרגות 6 דִופלֹקֱס גן & 2,150,000 מר 220 ’ חדִ 7 דִופלֹקֱס גן & 3,250,000 "' קֱוטג מפואר "דִה וילֹיג & 3,150,000 , יח’ השכרה + קֱוטג מפואר חדִ’ בקֱטורת 8 מ”ר 230 קֱוטג’ מדִהים

חדִ’ 3 לֹהשכרה באפרת, במתתיהו הכהן, רקֱ & 2,800

אלֹה רוזובסקֱי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון 055-66-17-031 לֹהשכרה באפרת, בזית חדִ', מרפסת 4 דִירת גדִולֹה עם נוף, מחסן, 050-7061414 ! מיידִי חדִ' 3 , לֹהשכרה בדִקֱלֹ גינה גדִולֹה, + , מוארת 054-5730799 . ממאי 055-6655643 לֹמכירה בבית חגי מ"ר, קֱרקֱע 113 ,' חדִ 4.5 630,000 , גינה גדִולֹה & 050-2623453 יסכה לֹהשכרה באפרת חדִ' 4 או 3 , דִירות 2 משופצות במיקֱום נוח 054-3368730 . ומרכזי

& 2,100,000 מ”ר 190 , דִופלֹקֱס גג בגפן

ברימון 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה &

לֹהשכרה באפרת חדִ' יפה, 5 , בגפן מרפסות, 2 , מוארת כיווני אוויר, נוף! 4 לֹטווח ארוך לֹהשכרה בראש צורים חדִ', 6 דִירה חדִשה מ"ר, מיידִי! 220 052-3614895 : טלֹ

מ”ר 180 , חדִרים 6 ’ קֱוטג בדִגן

לֹהשכרה

& 3,500 , חדִ’, מרפסת 3 בזית & 4,250 , חדִרים 4 דִירת בזית & 8,500 , חדִרים 8 ’ קֱוטג בזית & 3,100 ,,’ חדִ 3 דִירת בדִקֱלֹ & 3,800, ,’ חדִ 4 דִירת בדִקֱלֹ & 7,250 ,’ חדִ 8 דִו משפחתי בדִקֱלֹ וילֹה מדִהימה בגפן & 4,500 ,’ חדִ 4.5 , דִירת גן בתמר & 6,000 , מ”ר 160 פנטהאוז בתמר 052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il 052-4588715 ציפי

050-2057395 050-2052227

לֹהשכרה באפרת, בזית גינה, כ. פרטית + ' חדִ 2 (4 )אחרי 050-9332269 050-7500745

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

ישראלֹ בן-אהרון מומחה בבעיות רטיבות ואיטום

קֱוטג’ פינתי בשכונה החדִשה באלֹעזר! חדִ’, סלֹון ופינת אוכלֹ מרווחים, 9 , מ”ר 250/400 , שנים 5 בן .& 1,800 יח’ הורים, הסקֱה ומזגן, יח’ מניבה

בניה ושיפוצים

פקֱוח והנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

israel_b_a@walla.co.il

| 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 26

ידִע

פרסו

מטעמי חברון לֹאירועים שירותי קֱייטרינג

סרוקֱ עכשיו לֹסירטון

בעלֹ שף

וותקֱ

ש’ 30

השקֱעות בנדִלֹ”ן

לֹאירועים

שירותי קֱייטרינג חתונות בר מצוות,

שאסור לֹפספס

בריתות

לֹחברות אירועי קֱוקֱטיילֹ מכירת אוכלֹ מוכן קֱייטרינג בשרי או חלֹבי

תוך הכוונה מקֱצועית ולֹיווי אישי צמודִ, לֹקֱוחות מרוצים, שירות אמין, מקֱצוענות והגינות אנחנו נעזור לֹך לֹהרוויח מנדִלֹ”ן מניב בארה”ב

ניתן לֹמצוא את מוצרינו בסופר דִקֱלֹ בקֱ. ארבע

בנווה שיפון דִניאלֹ

ובמאפיית

כשרות מהדִרין שלֹ הרב לֹיאור רבה שלֹ קֱ. ארבע רובין | עטרה | מהודִרות: מחפודִ אפשרות לֹכשרויות

073-2072388 www.tsurel-estates.co.il

צור קֱשר

02-9605759 ,052-6908061 ירון:

FOCUS CHANGE Foreign Currency Exchange המרת מטבע זר

Branch in Efrat Te’ena Shopping Center

סניף אפרת מרכז מסחרי התאנה

050-5671199 | 9938977

קֱניית מטבע חוץ בכ.אשראי אפשרות לֹתשלֹומים

קֱבלֹת ש'קֱים דִולֹריים וש’קֱים מסחריים

העברה בנקֱאית

לֹלֹא עמלֹות !!

מכירה וקֱניית כלֹ סוגי המט”ח

שעות פתיחה:

סניפנו בירושלֹים 6234499 13 בן יהודִה טלֹ 6234245 46 יפו טלֹ א'-ה' 9:00-16:00 יום ו' 9:00-12:30

Sun-Thurs Fri

Jerusalem

058-5231055 הודִיה בת עין

Ben Yeuda St. Tel

Yafo St. Tel

27

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

דִרושה בקֱרית יובלֹ עזרה במשקֱ בית שעות 4-5 פעם בשבוע 052-8941672 minbook18@gmail.com לֹמינצר ספרים דִרוש/ה מנהלֹ/ת חשבונות 053-9315619 , מוסמך/ת

שונות

דִרושים

אבידִות

דִרושה עזרה במשקֱ בית פעמיים בשבוע, בישוב

ביום הזכרון נשכחו בטרמפ מהמנהרות לֹצ. משקֱפיים ועדִשות הגוש 054-8461903

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ תיקֱון עולֹם כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, תריסים ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 0534-310414 טלֹ:

בת-עין, שכר גבוה! 052-3273715 : טלֹ

בחוה"מ פסח נמצא באזור אולֹר הגבעה הצהובה 058-4461344

דִרושות מטפלֹות לֹקֱיבוץ מגדִלֹ עוז:

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

לֹגלֹאי שנה עדִ שלֹוש 052-3992814 - עירית

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

לֹרשת אופטיקֱה הלֹפרין לֹסניף גוש עציון אופטומטריסט/ית .1 עם נסיון. מוכר/ת - נסיון .2 במכירות חובה! תנאים מעולֹים לֹמתאימים 03-6183944 : קֱו"ח לֹפקֱס office@r-tzurim.co.il

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

050-2052105

הגלֹיון הדִיגטלֹי כלֹ שבוע! לֹפני כולֹם!

רוצה לֹמצוא עבודִה? מודִעות דִרושים לֹפני כולֹם! ישירות לֹתיבת המיילֹ שלֹך במהדִורה הדִיגטלֹית

לֹלֹא תשלֹום!

שלֹח בקֱשה ותקֱבלֹ לֹתיבה p-meida@zahav.net.il .

5808885 : טלֹ

לֹחנות האופנים אתגר פלֹוס דִרוש מנהלֹ עבודִה בוגר צבא אפשרות קֱידִום

לֹתיכון או”ת דִרך אבות באפרת

דִרושים

מזכירה <<

מורה לֹספרות מורה לֹמדִעים

<<

צומת הגוש )במשתלֹה(

יכולֹת עבודִה בלֹחץ ידִע מוכח ב- office יחסי אנוש טובים עדִיפות לֹבעלֹי ניסיון

<

<

<<

<

המודִעה לֹגברים ונשים כאחדִ *

<

050-3389485 . לֹפרטים, טלֹ

mazkirutderechavot@gmail.com קֱורות חיים לֹמיילֹ:

פרתה גוש לֹמגאזין החודִשי שלֹ 'פרסומידִע'

דִרוש/ה כתב/ת עברית רהוטה נסיון עיתונאי - יתרון כושר התבטאות וכתיבה אנגלֹית - יתרון מתאים גם לֹסטודִנטים לֹתקֱשורת

קֱו"ח לֹמיילֹ: pmeidagilad@gmail.com

| 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 28

ידִע

פרסו

עובדִים/ות כלֹלֹים/אחמ”ש

לֹקֱיבוץ כפר עציון דִרוש/ה מנה"ח וחשב/ת שכר דִרישות התפקֱידִ: ומעלֹה 2 הנהלֹת חשבונות סוג משרה מלֹאה ידִע וניסיון ב- Excel קֱו”ח יש לֹשלֹוח לֹדִוא”לֹ: sivan@tkz.co.il חשבות שכר - יתרון הגעה עצמית

תנאים טובים > <

054-3936779 : נריה

לֹמועצה המקֱומית קֱרית ארבע חברון

ישיבה תיכונית "אור מנחם" קֱרית ארבע

דִרוש/ה

לֹשנה”לֹ תשע”ח דִרושים

מדִריכי פנימיה עו”ס/ית יועץ חינוכי

ספרן/ית מידִען/ית לֹספריה הציבורית

מדִריכי חוגים והעשרה - מדִריך חדִר כושר, ספורט קֱרב מגע, כדִורגלֹ, ניווטים. - גיטרה, אורגן, תופים. מוזיקֱה - נגרות, מסגרות. יצירה

50% : היקֱף משרה

הצעת מועמדִות בצירוף קֱו”ח ותעודִות השכלֹה יש לֹשלֹוח shuly@kiryat4.org.il לֹדִוא"לֹ: 1/6/17 עדִ הנוסח המלֹא והמחייב שלֹ המשרה מופיע באתר האינטרנט שלֹ המועצה: www.kiryat4.org.il 02-5330612 : לֹפרטים נורית

053-9557434 : קֱו”ח לֹפקֱס או לֹמיילֹ: yoavc@yatka.org.il 052-5666970 : לֹפרטים

29

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 |

ידִע

פרסו

| 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 30

ידִע

פרסו

31

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 |

ידִע

פרסו

Made with