פרסומידע 847

ידִע

פרסו

847 גלֹיון

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

בס”דִ, יום שישי, בהר-בחוקֱותי כג’ אייר תשע”ז 19.5.2017 | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

חנות לֹמוצרי ילֹדִים ותינוקֱות צעצועים ומשחקֱים לֹכלֹ הגלֹאים קֱיץ מרענן עם פיצקֱוש לֹכבודִ הקֱיץ פתוחים 20:00 עדִ

160 החלֹ מ-

טרמפולֹינות

&

בכפוף לֹתנאי המבצע | התמונות לֹהמחשה בלֹבדִ

טרמפולֹינות עם רשת וסולֹם 599 החלֹ מ- &

אבובים וגלֹגלֹי ים החלֹ מ- 14.90 מגוון

&

המון רובי מים ומשחקֱי חוף

בריכות אינטקֱס עלֹ עמודִים החלֹ מ- 250

בריכות קֱשיחות החלֹ מ- 45

&

&

058-6327632 . טלֹ |

1 מתחם רמי קֱומה | צומת גוש עציון )לֹידִ הלֹו אחי( לֹוי 9:00-13:30 ’ , יום ו 9:00-20:00 פתוח: ימים א’-ה’ בשעות

pitzkushgush@gmail.com דִוא”לֹ: |

בהשוואה לֹמחירים בישראלֹ לֹמוצרים הקֱיימים במלֹאי, ועם אותם תנאי אחריות. *

Made with