פרסומידע 847

1 מכרז פומבי ע"ז

ישיבה תיכונית

אור תורה נווה שמואלֹ אפרת

לֹישיבת נווה שמואלֹ אפרת דִרושים

דִרישות התפקֱידִ ניסיון בעבודִה משרדִית ידִע בהנה"ח היכרות עם תוכנת "רווחית"-יתרון שלֹיטה מצוינת בתוכנות מחשב תודִעת שירות גבוהה יחסי אנוש מעולֹים עבודִה בצוות יכולֹת ארגון ניהולֹ אחריות ומוטיבציה גבוהה word excel outlook internet מתן מענה ושרות לֹפניות טלֹפוניות ניהולֹ חשבונות המוע”דִ קֱבלֹת זוגות ופתיחת תיקֱי נישואין שותפות במשימות השוטפות שלֹ המוע”דִ ניהולֹ יומן פגישות עבור ראש המוע”דִ תיאור התפקֱידִ דִרוש/ה מזכיר/ה לֹמילֹוי מקֱום המועצה הדִתית גוש עציון

אם בית מסורה ואחראית

ר”מ לֹכיתה קֱטנה בעלֹ הסמכה לֹחינוך מיוחדִ

מזכירה בעלֹת ידִע ביישומי מחשב

מורה לֹמתמטיקֱה נסיון בהכנה לֹבגרות

מורה לֹעברית לֹכיתה מקֱדִמת

מורה לֹספרות

מדִריכי פנימיה )כולֹלֹ דִיור במקֱום(

02-5488433 ניתן לֹשלֹוח קֱו”ח: לֹפקֱס neveshmuel@gmail.com או לֹמיילֹ:

לֹבית ספר שדִה כפר עציון דִרוש/ה רכז/ת הזמנות בית ספר שדִה כפר עציון

תנאי העסקֱה

בדִירוג המנהלֹי 7-9 מתח דִרגות

תקֱופת העסקֱה

2017 יולֹי – דִצמבר )תיתכן אפשרות לֹהעסקֱה קֱבועה(

כישורים נדִרשים: ראש גדִולֹ יחסי אנוש מעולֹים מוטיבציה גבוהה תודִעת שירות גבוהה סדִר וארגון משרה מלֹאה

לֹציין עבור 99 משרה

משרה 100% : היקֱף משרה 2017 תחילֹת עבודִה: מתחילֹת יולֹי

02-9932816 : פקֱס 02-9939918 : טלֹ 1.6.17 : בצירוף קֱורות חיים עדִ לֹתאריך או לֹדִוא”לֹ : libby@gush-etzion.org.il נא לֹפנות באמצעות טופס ייעודִי שניתן www.baitisraeli.co.il לֹהורידִ מ:

רקֱ פניות מתאימות תיעננה hby@kfar-etzion.co.il קֱו”ח לֹדִוא"לֹ:

25

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 |

ידִע

פרסו

Made with