פרסומידע 847

לֹוח פרסו

ידִע

לֹהשכרה באפרת גינות 2+ ' חדִ 4 דִירת לֹתווח ארוך, מיידִי! 050-7434182 (19:00 )אחרי

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 לֹהשכרה באפרת, בדִקֱלֹ מרפסת + ממ"דִ + ' חדִ 3 סוכה, מזווה, קֱומה ב 050-8573468 לֹמכירה באלֹעזר שרותים 2 ' חדִ 4 דִירת אופציה + מרפסת + 054-7507085 , לֹהרחבה 1,200,000 !! בהזדִמנות לֹמכירה בקֱרית ארבע, במדִורגים ג', בקֱ. כניסה חדִ', מרווחת, ח. כביסה, 4 מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799 לֹהשכרה באפרת, ברימון גינה, +, חדִ' מרווחת 2 053-3359305 , כ. נפרדִת 052-6773619 לֹהשכרה באפרת, ברימון חדִרים, קֱ. קֱרקֱע 2 מרוהטת חלֹקֱי, מיוני 052-6071970 לֹהשכרה באפרת, בגפן בהזדִמנות! יח"דִ, חצר + כניסה פרטית 052-7656067

דִירות

לֹמכירה

חדִרים 6 דִירת לֹמכירה בזית, חדִרי שינה, כולֹלֹ יח’ הורים, 5 גינה מרוצפת, חדִר שירות גדִולֹ

בזית & 1,380,000 , אופציה + ’ חדִ 4 דִירת & 1,380,000 , חדִ’ מפוארת בחפציבה 4 & 1,580,000 ’ חדִ 5 פטיו + דִירת גן & 1,950,000 , חדִ’ מפוארת 5 דִירת גן חדִ’, מפואר, במתתיהו הכהן 7 פנטהאוז חדִ', כ. פרטית לֹלֹא מדִרגות 6 דִופלֹקֱס גן & 2,150,000 מר 220 ’ חדִ 7 דִופלֹקֱס גן & 3,250,000 "' קֱוטג מפואר "דִה וילֹיג & 3,150,000 , יח’ השכרה + קֱוטג מפואר חדִ’ בקֱטורת 8 מ”ר 230 קֱוטג’ מדִהים

חדִ’ 3 לֹהשכרה באפרת, במתתיהו הכהן, רקֱ & 2,800

אלֹה רוזובסקֱי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון 055-66-17-031 לֹהשכרה באפרת, בזית חדִ', מרפסת 4 דִירת גדִולֹה עם נוף, מחסן, 050-7061414 ! מיידִי חדִ' 3 , לֹהשכרה בדִקֱלֹ גינה גדִולֹה, + , מוארת 054-5730799 . ממאי 055-6655643 לֹמכירה בבית חגי מ"ר, קֱרקֱע 113 ,' חדִ 4.5 630,000 , גינה גדִולֹה & 050-2623453 יסכה לֹהשכרה באפרת חדִ' 4 או 3 , דִירות 2 משופצות במיקֱום נוח 054-3368730 . ומרכזי

& 2,100,000 מ”ר 190 , דִופלֹקֱס גג בגפן

ברימון 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה &

לֹהשכרה באפרת חדִ' יפה, 5 , בגפן מרפסות, 2 , מוארת כיווני אוויר, נוף! 4 לֹטווח ארוך לֹהשכרה בראש צורים חדִ', 6 דִירה חדִשה מ"ר, מיידִי! 220 052-3614895 : טלֹ

מ”ר 180 , חדִרים 6 ’ קֱוטג בדִגן

לֹהשכרה

& 3,500 , חדִ’, מרפסת 3 בזית & 4,250 , חדִרים 4 דִירת בזית & 8,500 , חדִרים 8 ’ קֱוטג בזית & 3,100 ,,’ חדִ 3 דִירת בדִקֱלֹ & 3,800, ,’ חדִ 4 דִירת בדִקֱלֹ & 7,250 ,’ חדִ 8 דִו משפחתי בדִקֱלֹ וילֹה מדִהימה בגפן & 4,500 ,’ חדִ 4.5 , דִירת גן בתמר & 6,000 , מ”ר 160 פנטהאוז בתמר 052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il 052-4588715 ציפי

050-2057395 050-2052227

לֹהשכרה באפרת, בזית גינה, כ. פרטית + ' חדִ 2 (4 )אחרי 050-9332269 050-7500745

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

ישראלֹ בן-אהרון מומחה בבעיות רטיבות ואיטום

קֱוטג’ פינתי בשכונה החדִשה באלֹעזר! חדִ’, סלֹון ופינת אוכלֹ מרווחים, 9 , מ”ר 250/400 , שנים 5 בן .& 1,800 יח’ הורים, הסקֱה ומזגן, יח’ מניבה

בניה ושיפוצים

פקֱוח והנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

israel_b_a@walla.co.il

| 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 26

ידִע

פרסו

Made with