פרסומידע 847

מטעמי חברון לֹאירועים שירותי קֱייטרינג

סרוקֱ עכשיו לֹסירטון

בעלֹ שף

וותקֱ

ש’ 30

השקֱעות בנדִלֹ”ן

לֹאירועים

שירותי קֱייטרינג חתונות בר מצוות,

שאסור לֹפספס

בריתות

לֹחברות אירועי קֱוקֱטיילֹ מכירת אוכלֹ מוכן קֱייטרינג בשרי או חלֹבי

תוך הכוונה מקֱצועית ולֹיווי אישי צמודִ, לֹקֱוחות מרוצים, שירות אמין, מקֱצוענות והגינות אנחנו נעזור לֹך לֹהרוויח מנדִלֹ”ן מניב בארה”ב

ניתן לֹמצוא את מוצרינו בסופר דִקֱלֹ בקֱ. ארבע

בנווה שיפון דִניאלֹ

ובמאפיית

כשרות מהדִרין שלֹ הרב לֹיאור רבה שלֹ קֱ. ארבע רובין | עטרה | מהודִרות: מחפודִ אפשרות לֹכשרויות

073-2072388 www.tsurel-estates.co.il

צור קֱשר

02-9605759 ,052-6908061 ירון:

FOCUS CHANGE Foreign Currency Exchange המרת מטבע זר

Branch in Efrat Te’ena Shopping Center

סניף אפרת מרכז מסחרי התאנה

050-5671199 | 9938977

קֱניית מטבע חוץ בכ.אשראי אפשרות לֹתשלֹומים

קֱבלֹת ש'קֱים דִולֹריים וש’קֱים מסחריים

העברה בנקֱאית

לֹלֹא עמלֹות !!

מכירה וקֱניית כלֹ סוגי המט”ח

שעות פתיחה:

סניפנו בירושלֹים 6234499 13 בן יהודִה טלֹ 6234245 46 יפו טלֹ א'-ה' 9:00-16:00 יום ו' 9:00-12:30

Sun-Thurs Fri

Jerusalem

058-5231055 הודִיה בת עין

Ben Yeuda St. Tel

Yafo St. Tel

27

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 |

ידִע

פרסו

Made with