פרסומידע 847

בס”דִ

לֹסדִנת שילֹוב בישוב גבעות דִרושות

לֹעבודִה מיידִית

דִרושים/ות

מטפלֹות

מורה לֹחינוך מיוחדִ

חמות ומסורות

לֹמ”מ לֹתקֱופת חופשת לֹידִה לֹכיתת בנות חינוך מיוחדִ עבודִה מיוחדִת ודִינמית

לֹמשרה מלֹאה/חלֹקֱית/מ מ ”

מנהלֹ אחזקֱה

לֹמשרה מלֹאה

דִרישות התפקֱידִ: יכולֹת אירגונית וטכנית מעולֹה ראש גדִולֹ יחסי אנוש טובים מנהלֹת מעון לֹתקֱופה שלֹ חלֹ דִ ”

לֹפרטים וקֱורות חיים: sadna7@bezeqint.net דִוא"לֹ:

לֹשנה”לֹ תשע”ח

דִרישות התפקֱידִ: גננת יצירתיות ורוחב דִעת גישה לֹילֹדִים תואר ראשון )גם כשנת סטאז’( סייעת גישה לֹילֹדִים יכולֹות סדִר וארגון גן רב גלֹאי ומשלֹב יצירה וטבע, טיולֹים חיות ועודִ. גננת וסייעת

דִרישות התפקֱידִ: יכולֹת ניהולֹ וארגון הובלֹת צוות ראש גדִולֹ יחסי אנוש טובים

054-6966252 : לֹפרטים התקֱשרי 8:00-20:00 : שעות מענה טלֹפוני

לֹפרטים וקֱורות חיים yedidyam@gmail.com דִוא"לֹ:

| 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 24

ידִע

פרסו

Made with