פרסומידע 847

יעקֱב שירותי קֱיטרינג

עבודִה עברית

כלֹ סוגי האירועים

שבתות חתן | בת מצװה | בר מצװת | חתונות אירועים עסקֱײם | אזכרות

איכות וטעם ברמה גבוהה אירועים בכלֹ מקֱום שתחפוץ אירועים לֹפי בקֱשת הלֹקֱוח אירועים קֱטנים וגדִולֹים

054-5838420 : לֹהזמנות

19

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 |

ידִע

פרסו

Made with