פרסומידע 847

אביזרי אפיה כלֹי מטבח ומתנות קֱישוטים לֹימי הולֹדִת חומרי גלֹם לֹאפיה במחירים לֹלֹא תחרות חנות המפעלֹ

פיצוחים חמים תבלֹינים טריים

טרטלֹטים לֹמנות ראשונות ואחרונות כוסות וספלֹי שוקֱולֹדִ | גלֹילֹיות | מקֱארונים גביעים וכלֹים חדִ”פ לֹקֱינוחים

052-5666696 ,6252015 | 3 רח' נחלֹ עציונה | פארקֱ התעשיות ג.עציון 9:00-17:00 ' פתוח: א'-ג lebell@012.net.il www.lebell.co.il ניתן לֹהזמין באתר : | 8:00-12:45 ' , יום ו 9:00-18:30 ' דִ', ה

| 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 4

ידִע

פרסו

Made with