פרסומידע - גיליון 870

02-6744744 052-4255312 w w w . s h i r a z . c o . i l

לֹפגישת ייעוץ לֹלֹא עלֹות התקֱשרו עכשיו

אסטרטג לֹהשקֱעות נדִלֹ”ן ויועץ משכנתאות בכיר | עופר לֹוינשטיין קֱשרי נדִלֹ”ן שירז

שנות וותקֱ( 15) יועצת נדִלֹ”ן בכירה | הדִר שילֹה

חדִש! דִו משפחתי

בשכונת הדִקֱלֹ דִו משפחתי רח’ השײרות אפשרות + ’ חדִ 9 הרחבה משמעותית 2,490,000 &

בלֹעדִי

בגפן

ברימון

בגפן

ױלֹה מיוחדִת ונדִירה 3 רח’ מעײן & 3,900,000

ױלֹה יפיפיה 11 נוף מדִהים, הגפן & 3,800,000

ױלֹה ענקֱית ומושקֱעת, 14 משעולֹ הכרמים & 4,190,000

בלֹעדִי

בלֹעדִי

בלֹעדִי

בזית

בזית

+ ’ חדִ 5 פנטהאוז חדִ’ 8- אפשרות הרחבה לֹ & 1,890,000

משרדִנו בי-ם מתמחה במכירת בתים השקֱעה, בטיפולֹנו עשרות + לֹמגורים נכסים אטרקֱטיבײם בבלֹעדִיות צרו קֱשר בהקֱדִם

חדִ’ 4 חדִש !!! דִירת 47 מדִהימה ומיוחדִת! בזית שמן לֹרצינײם/משקֱיעים

בלֹעדִי

בלֹעדִי

מחיר אטרקֱטיבי

]

אופציה. + ' חדִ 3 דִירת .₪ 1,390,000 - חדִ' מרװחת 4 דִירת אפשרות הרחבה. + ' חדִ 5 דִירת אפשרות הרחבה. + חדִ' חלֹומי 6 פנטהאוז חדִ' מושקֱע - מײדִי. 7 פנטהאוז חדִ' חדִשה לֹכניסה מײדִית )נוף(. 4 דִירת חדִ' מושקֱעת. 5 דִירת גן חדִ' - מײדִי. 7 , קֱוטג' ענקֱ

אפשרות הרחבה משמעותית. + ' חדִ 4 דִירת אישורי הרחבה – מײדִי. + קֱוטג' אטרקֱטיבי אפשרות לֹחלֹוקֱה . + ױלֹה פרטית

בתאנה ברימון

בזית

]

קֱוטג' פינתי מרװח ומושקֱע. יחידִה. + דִו משפחתי

בתמר

.₪ 1,690,000 חדִ' אטרקֱטיבי 6 דִופלֹקֱס חדִ' פרטית. 5 דִירת גן אפשרות הרחבה מײדִית. + דִו משפחתי נוף )רצינײם לֹמכור(. + ' חדִ 6 דִירת פרטיות. + בית פרטי לֹשיפוץ, נוף קֱוטג' ענקֱ לֹרצינײם.

בגפן

חדִ' - מײדִי. 4 דִירת גן חדִ' מפוארת ונדִירה. 5 דִירת אפשרױות. + דִופלֹקֱס גן ענקֱ קֱוטג מרװח ומושקֱע.

בדִגן

בדִקֱלֹ

דִירות גן, דִירות פרטיות וקֱוטג'ים בשכונות תמר, דִגן, רימון לֹהשכרה:

Made with FlippingBook flipbook maker