פרסומידע - גיליון 870

בס”דִ

מבצעים חמים לֹחורף הקֱר

]

]

פרה אדִומה איטלֹיז ומעדִניה

מחלֹקֱת עופות

בשר טרי עלֹ עצם ......... בשר אסאדִו טרי ............ צלֹי כתף טרי ................... סינטה טרי מנברסקֱה . The tastiest in the whole world שניצלֹ דִקֱ טרי נקֱי במיוחדִ עוף שלֹם טרי................... פילֹה עוף .......................... כרעיים ............................... סלֹומון שלֹם טרי ......... אמנון מושט טרי ......... דִניס טרי........................... 7-9 מושט קֱפוא גודִלֹ טונה קֱפוא אלֹבקֱור ...

3 קֱ”ג 1 קֱ”ג 3 קֱ”ג 5 קֱ”ג

110 17. 90

&

&

טרי

100 110

& &

“עוף טוב” לֹלֹא הורמונים לֹלֹא אנטיביוטיקֱה

59. 90 100 150 24. 90 90 49.

קֱ”ג 1 קֱ”ג 5 קֱ”ג 3

&

מחלֹקֱת דִגים

&

&

טרי

&

קֱ”ג 1

&

2 קֱ”ג 1 קֱ”ג 1 קֱ”ג

140 55 89. 90 180 &

&

מחלֹקֱת בשרים

&

טרי

&

בשר קֱפוא

מומלֹץ לֹהכנת קֱבב

79. 90 100 95 &

3 קֱ”ג 2 קֱ”ג 3 קֱ”ג

&

בשר טחון ......................... ............... 5 ’ צלֹי כתף מס ................. 8 שריר הזרוע

&

נ יתן לֹהשי ג אצלֹ י נ ו בשר ים מצרפת , ספרדִ ו נברסקֱה

350 שירות משלֹוחים חי נם בקֱנ יה מעלֹ &

9960466 . ניתן לֹקֱבלֹ מתכונים והמלֹצות בטלֹ

כשר חלֹקֱ לֹמהדִרין | כשאיכות, שירות ומחיר נפגשים פרה אדִומה

)לֹידִ מועצה מקֱומית אפרת( מרכז מסחרי תאנה מפלֹס עלֹיון

סניף אפרת

9960466 . טלֹ | 47 רח’ האורן

סניף מבשרת

0 5 4 - 2 3 7 7 6 0 0 0 2 - 9 9 7 6 6 0 6 . ט לֹ

8 : 0 0 - 1 3 : 0 0 ’ י ו ם ו 9 : 0 0 - 2 0 : 0 0 : ’ שע ו ת פ ת י ח ה : א ’ ס ג ו ר ב ’ - ה |

| 24.11.2017 | ו’ כסלֹו תשע"ח | 2

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook flipbook maker