פרסומידע - גיליון 920

מושט שלֹם טרי & 25 ט.לֹ.ח | או עדִ גמר המלֹאי 1.1.2019 המבצעים בתוקֱף עדִ לֹקֱ”ג

דִגים טרײם

דִניס שלֹם טרי &

פילֹה סלֹמון טרי & .90 89

55

לֹקֱ”ג

לֹקֱ”ג

דִגים קֱפואײם

פילֹה סלֹומון קֱפוא & .90 69

טונה אלֹבקֱור קֱפוא & .90 44 לֹקֱ”ג

נסיכת הנילֹוס קֱפוא & .90 44

לֹקֱ”ג

לֹקֱ”ג

עופות טרײם

חזה הודִו טרי & .90 29

שניצלֹ פרוס טרי

כרעײם עוף טרי & .90 99

קֱ”ג 3

קֱ”ג 4

110 ב- &

לֹקֱ”ג

בשר קֱפוא

בשר טחון קֱפוא

חזה עגלֹ קֱפוא )בריסקֱט( & .90 39

כרעײם עוף קֱפוא & .90 99

שניצלֹ פרוס קֱפוא & .90 89

קֱ”ג 5

קֱ”ג 3

קֱ”ג 3

& .90 99

לֹקֱ”ג

10

2019

| 4.1.

| כז’ טבת תשע"ט |

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online