פרסומידע - גיליון 920

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ וארא |

920 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

. 2019 |

4.1

תשע”ט

כז טבת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

2

2019

| 4.1.

| כז’ טבת תשע"ט |

ידִע

פרסו

3

2019

| כז’ טבת תשע"ט | 4.1.

|

ידִע

פרסו

4

2019

| 4.1.

| כז’ טבת תשע"ט |

ידִע

פרסו

הלֹיכון איכותי york

דִגם בולֹמי זעזועים 8 תוכניות אימון 12 EXCEL

3,000

2490 & בלֹבדִ!

חדִש!!! מגוון מוצרי ספורט איכותיים מבית York

york

york

york

אופני כושר

אלֹיפטי איכות

קֱורקֱינט חשמלֹי

LG איכותי וקֱלֹ, צמיגי טיובלֹס סולֹלֹה איכותית שלֹ

במקֱום 1850 &

1490 & רקֱ ב-

690 רקֱ ב- &

990 רקֱ ב- &

מוט מתח

קֱ”ג 15 שקֱ איגרוף

כפפות אימון

49 רקֱ ב- &

190 רקֱ ב- &

49 רקֱ ב- &

מגוון מכשירי ספורט

משקֱולֹות Boweflex קֱ”ג 24 עדִ 1590 &

המקֱורי

מזרון רצפה 139- לֹאימון

&

קֱפיץ ידִ- 29 &

משקֱולֹות קֱרסולֹ לֹקֱ”ג 39

מכשיר לֹשכיבות 69- שמיכה &

משקֱולֹות לֹקֱג’ 10 &

גלֹגלֹ בטן 49 &

אפשרות לֹמשלֹוח + הרכבה

& שובר מתנה 200 1000 עלֹ כלֹ מוצרי הכושר מעלֹ &

5793443 . טלֹ

9:00-13:00 ' , יום ו 10:00-19:00 ' פתוח: ימים א'-ה

ציודִ ספורט < אופני ילֹדִים < אופנים חשמלֹיים < אופני הרים < מעבדִת שירות

5

2019

| כז’ טבת תשע"ט | 4.1.

|

ידִע

פרסו

6

2019

| 4.1.

| כז’ טבת תשע"ט |

ידִע

פרסו

7

2019

| כז’ טבת תשע"ט | 4.1.

|

ידִע

פרסו

הטבה מיוחדִת לֹתושבי גוש עציון, אפרת, קֱרית ארבע וסביבותיה

הטבה מיוחדִת

לֹמביאה מודִעה זו לֹילֹות 3 בהזמנת שהיה שלֹ הבעלֹ ע”ב לֹילֹות 3- לֹינה וא. בוקֱר לֹ או כרית הנקֱה מתנה

אין כפלֹ מבצעים | ט.לֹ.ח 30/6/19 בתוקֱף עדִ

חדִר מפואר ומפנקֱ כשרות מהדִרין ירושלֹים בשר ועופות בהכשר ’קֱהילֹות’ אווירה מתאימה בשבת הדִרכה צמודִה שעות ביממה 24 שירותי תינוקֱייה פיקֱוח רפואי צמודִ שלֹ ביה”ח הדִסה מגוון סדִנאות ופעילֹות העשרה לֹיולֹדִת הסדִרים עם כלֹ קֱופות החולֹים

מהדִרין ירושלֹים

8

2019

| 4.1.

| כז’ טבת תשע"ט |

ידִע

פרסו

9

2019

| כז’ טבת תשע"ט | 4.1.

|

ידִע

פרסו

מושט שלֹם טרי & 25 ט.לֹ.ח | או עדִ גמר המלֹאי 1.1.2019 המבצעים בתוקֱף עדִ לֹקֱ”ג

דִגים טרײם

דִניס שלֹם טרי &

פילֹה סלֹמון טרי & .90 89

55

לֹקֱ”ג

לֹקֱ”ג

דִגים קֱפואײם

פילֹה סלֹומון קֱפוא & .90 69

טונה אלֹבקֱור קֱפוא & .90 44 לֹקֱ”ג

נסיכת הנילֹוס קֱפוא & .90 44

לֹקֱ”ג

לֹקֱ”ג

עופות טרײם

חזה הודִו טרי & .90 29

שניצלֹ פרוס טרי

כרעײם עוף טרי & .90 99

קֱ”ג 3

קֱ”ג 4

110 ב- &

לֹקֱ”ג

בשר קֱפוא

בשר טחון קֱפוא

חזה עגלֹ קֱפוא )בריסקֱט( & .90 39

כרעײם עוף קֱפוא & .90 99

שניצלֹ פרוס קֱפוא & .90 89

קֱ”ג 5

קֱ”ג 3

קֱ”ג 3

& .90 99

לֹקֱ”ג

10

2019

| 4.1.

| כז’ טבת תשע"ט |

ידִע

פרסו

11

2019

| כז’ טבת תשע"ט | 4.1.

|

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

באפרת, בזית שמן דִירת חדִ', מזגן, הסקֱה 4 פרטית, מעלֹית שבת, 050-5339176 ! מיידִי מציאה לֹהשכרה באפרת חדִ', 8 , בקֱטורת בית חצר + חניה + מ"ר 235 050-5360522 ! מיידִי

בזית, ביהודִה המכבי, , דִירת גן מ’( 150) מ’( 180) ביותר באפרת, נוף, קֱרוב לֹבתי הכנסת ופארקֱים & 2,085,000 054-4973561 לֹמכירה בהזדִמנות! לֹהשכרה באפרת, ברימון, דִירת מרתף חדִ' משופצת מיידִי 2.5 052-2865432 , המפוארת חדִ’ 6

דִירות

לֹמכירה בזית

לֹמכירה בתמר חדִ’, חדִשות 4-5-6 דִירות &1,900,000- מקֱבלֹן, החלֹ מ

מ’ 1.88 , חדִ’, לֹלֹא מדִרגות 5 דִירת גן בגפן 1.75 , מ”ר 343 , קֱרקֱע לֹבנה ביתך & 3,750,000 גינה + מ”ר 240 דִו”מ & 2,500,000 עלֹיית גג + ’ מ 175 דִו”מ & בדִגן 2,350,000 קֱלֹיניקֱה + ’ חדִ 8 ’ קֱוטג & 1,965,000 ’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן & בנצח בדִקֱלֹ & 1,850,000 , חדִ’ עם מעלֹית 6 פנטהאוז & 2,100,000 , חדִ’, מפלֹס אחדִ 6 דִירת גן & 2,085,000 ’ חדִ 6 , דִופלֹקֱס גן מפואר & 4.95 ’ יח + ’ מ 400 דִו”מ מפואר בקֱטורת בייסמנט, חייב לֹהימכר! + דִו משפחתי 1,850,000 חדִ’, כ”פ 5 , דִירת גן & בתמר & 1,425,000 , חדִ' מדִהימה 4 דִירת & אופציה’ + ’ חדִ 5 , חפציבה 1,680,000 , . & 1,710,000 חדִ', נוף מדִהים 5 דִירת גן & 1,715,000 פטיו + ,' חדִ 5 דִירת גן 1,425,000 ’ חדִ 5 דִירת & & 2,200,000 , חדִ’, מפלֹס אחדִ 6 דִירת גן & 3,150,000 מ”ר 260 קֱוטג’ מודִרני נמכר!

לֹהשכרה בדִקֱלֹ קֱומות 3 , בית מרווח ויפה

בהזדִמנות! לֹהשכרה חדִ' בדִקֱלֹ 3 , לֹאחר שיפוץ

המחיר כולֹלֹ ארנונה 054-8395039 ! מיידִי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון אלֹה רוזובסקֱי

055-66-17-031

בניהולֹ עופר לֹוינשטיין 050-2727803 www.shiraz.co.il לֹמכירה & 1,380,000 – חדִ' אטרקֱטיבית 4 דִירת & 1,800,000 – חדִ' חדִשה ומרווחת 5 & 1,750,000 – אופציה + ' חדִ 5.5 דִירת & 1,995,000 - מ”ר 200 פנטהאוז ענקֱ בזית

054-4882194

לֹמכירה בקֱרית ארבע חדִ' משופצת, מעולֹה 4 695,000 לֹהשקֱעה & 058-7535617 חדִ' 5 , לֹהשכרה בזית מחסן + מרפסת + חניה, כניסה מיידִית + 054-7458556

לֹמכירה ברימון & 1,400,000 חדִרים 4 דִירת מ"ר 290 קֱומות 3 קֱוטג' ענקֱ לֹמכירה בתאנה ממדִ, מרפסת יפה + חדִרים 4 דִירת אופציה + גינה ענקֱית + ' קֱוטג

לֹמכירה דִירות חדִשות חדִ’, פינוי מיידִי! 3 בדִגן חדִ’ מיידִי! 4 , בצור הדִסה

בדִקֱלֹ

& 1,180,000 – חדִ' ענקֱית 3.5 דִירת & 1,650,000 – ' חדִ 5.5 דִופלֹקֱס & 2,265,000 – יחידִה + דִו משפחתי ענקֱ

לֹמכירה בדִקֱלֹ, קֱוטג' יח' + חדִרים 7 טורי יח' נפרדִת + הורים 052-6071833 לֹמכירה באפרת, בתאנה מפלֹסים 3 , מ"ר 190 2,800,000 ' חדִ 8 & 058-6071816 שבתאי

א י לֹ ן

משנת 2000

שיווקֱ מקֱומי ארצי ולֹתושבי חו”לֹ www.ilanrealestate.com

& 3,590,000 – יחידִה + וילֹה ענקֱית בגפן

באלֹון שבות דִופלֹקֱס חדִ’, 5 + 3 & 1,850,000 יח”דִ 2+ בית עם נוף & 4,500,000

1,290,000 & חדִ’ מדִהימה, 4 דִירת ברימון

ברימון

1,295,000 – הרחבה + ' חדִ 4 דִירת & 2,950,000 – קֱוטג' ענקֱ , פינתי ונדִיר &

בתאנה

לֹהשכרה לֹלֹא תיווך

077-410-8011

לֹהשכרה לֹלֹא תיווך 050-2727803 4,800 , מ”ר 200 ’ – קֱוטג & בתאנה 6,500 , – וילֹה בלֹ”ה & בדִקֱלֹ 5,000 , - דִו משפחתי, מושקֱע & בתמר 1,600,000 - חדִ’ חדִשה 4 דִירת & בנוה דִניאלֹ 1,870,000 – בייסמנט + ' חדִ 6 ' קֱוטג & 1,890,000 – מ"ר 190 קֱוטג' פינתי & & 2,050,000 – חדִ' לֹהשקֱעה 6 דִירת 2,300,000 חניות + ' חדִ 8 דִו משפחתי & דִו משפחתי חדִש ומרווח – לֹא לֹפרסום! בתמר 1,745,000 - חדִ’ ענקֱית 7 דִירת & באלֹעזר

3,100 ’ חדִ 3 דִירת & בזית, 2,750 ’ חדִ 3 דִירת & בזית, 3,300 ’ חדִ 4 דִירת & בזית,

רקֱ עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמכירה קֱוטג’ בלֹב אפרת! באנגלֹו סכסון -

4,900 ’ חדִ 5 דִופלֹקֱס גן & בזית, 5,000 ’ חדִ 7 פנטהאוז & בזית, 4,800 , דִו משפחתי, גינה & בתמר, 3,600 ,’ חדִ 5 דִירת & בדִגן, 3,900 ,’ חדִ 5 דִירת גן & בדִגן, 4,000 ’ חדִ 4 , דִירת גן & בדִקֱלֹ,

חדִרים 5.5 מרפסת שמש מיקֱום שקֱט ופסטורלֹי קֱרוב לֹבית הכנסת חניה פרטית

בלֹעדִי!

052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il 052-4588715 ציפי

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

12

2019

| 4.1.

| כז’ טבת תשע"ט |

ידִע

פרסו

חנות ידִ שניה בקֱרית ארבע מזמינה את תושבי האזור קֱניות לֹחווית &2-4 שלֹ בגדִים במחירים &10-20 ובגדִים חדִשים במחירים שלֹ & 1- לֹכבודִ רח’ שבט - כלֹ בגדִ ב 7-9/1/19 , בימים שני-רביעי, א’-ג’ שבט

052-8398065 : לֹפרטים סמדִר

13

2019

| כז’ טבת תשע"ט | 4.1.

|

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

תמר ותפוח - מגשי פירות וירקֱות, זרי

אבידִות

דִרושים

שונות

שוקֱולֹדִ משלֹוחים לֹכלֹ 054-7775966 הסביבה

אם את/ה חרוץ, אחראי, מסודִר, בעלֹ יוזמה, ראש גדִולֹ ותודִעת שירות לֹמכולֹת בכרמי צור דִרוש עובדִ!

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ תיקֱון עולֹם כלֹ סוגי התיקֱונים לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, תריסים ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 0534-310414 טלֹ:

לֹפני כחודִש בטרמפ מצ. הגוש לֹאפרת מפתח נמצא ברכבי 052-7203459

צבעי יסודִי ומקֱצועי אינסטלֹציה, תיקֱונים ומסגרות, מחירים נוחים 052-2582948 : אמיר גם אתה יכולֹ לֹקֱבלֹ את הגלֹיון הדִיגיטלֹי ישירות לֹתיבת המיילֹ p-meida@zahav.net.il 0532-55-89-89 תיקֱונים, צבע, אינסטלֹציה, פירוקֱ, הרכבה, תלֹיה וכו' זמינות מיידִית ברחבי הגוש הנדִי-יוני 1 כלֹ עבודִות הבית במקֱום אחזקֱה ושיפוצים

לֹפני כשבועיים נמצא בדִקֱלֹ באפרת רמקֱולֹ בלֹוטוס שחור 9934513 052-8118544 מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

צור איתנו קֱשר:

058-4002820

לֹמשרדִ בצור הדִסה דִרושה

הנדִסאית אדִריכלֹות

לֹלֹא תשלֹום!

נסיון, שלֹיטה באוטוקֱדִ +

5808885 : טלֹ

zblumenfeld@gmail.com

מומחה בבעיות רטיבות ואיטום ישראלֹ בן-אהרון אלֹ תתן לֹגשם לֹהכנס

שיפוצים, הנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

Working till completion

052-6071970 israel_b_a@walla.co.il

14

2019

| 4.1.

| כז’ טבת תשע"ט |

ידִע

פרסו

15

2019

| כז’ טבת תשע"ט | 4.1.

|

ידִע

פרסו

אנרג’י - אספקֱת דִלֹקֱים סולֹר ונפט לֹחימום ביתי

NRG 1 1-800-391-391

מתחײבים לֹמחיר הזולֹ ביותר! לֹלֹיטר נוזלֹ הסקֱה

מבצע עדִ גמר המלֹאי לֹנוזלֹ הסקֱה תקֱני

סט סכום יוקֱרתי לֹיטר 500 לֹמזמינים

מתנה

התו המלֹא - רמי לֹױ לֹיטר 1000 לֹמזמינים

מתנה

מכבדִים כרטיסי אשראי 1-800-391-391 טלֹ. ט.לֹ.ח. | התמונות לֹהמחשה בלֹבדִ | או עדִ גמר המלֹאי 31.12.18 תוקֱף המבצעים עדִ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online