פרסומידע - גיליון 920

חנות ידִ שניה בקֱרית ארבע מזמינה את תושבי האזור קֱניות לֹחווית &2-4 שלֹ בגדִים במחירים &10-20 ובגדִים חדִשים במחירים שלֹ & 1- לֹכבודִ רח’ שבט - כלֹ בגדִ ב 7-9/1/19 , בימים שני-רביעי, א’-ג’ שבט

052-8398065 : לֹפרטים סמדִר

13

2019

| כז’ טבת תשע"ט | 4.1.

|

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online