פרסומידע - גיליון 920

לֹוח פרסו

ידִע

באפרת, בזית שמן דִירת חדִ', מזגן, הסקֱה 4 פרטית, מעלֹית שבת, 050-5339176 ! מיידִי מציאה לֹהשכרה באפרת חדִ', 8 , בקֱטורת בית חצר + חניה + מ"ר 235 050-5360522 ! מיידִי

בזית, ביהודִה המכבי, , דִירת גן מ’( 150) מ’( 180) ביותר באפרת, נוף, קֱרוב לֹבתי הכנסת ופארקֱים & 2,085,000 054-4973561 לֹמכירה בהזדִמנות! לֹהשכרה באפרת, ברימון, דִירת מרתף חדִ' משופצת מיידִי 2.5 052-2865432 , המפוארת חדִ’ 6

דִירות

לֹמכירה בזית

לֹמכירה בתמר חדִ’, חדִשות 4-5-6 דִירות &1,900,000- מקֱבלֹן, החלֹ מ

מ’ 1.88 , חדִ’, לֹלֹא מדִרגות 5 דִירת גן בגפן 1.75 , מ”ר 343 , קֱרקֱע לֹבנה ביתך & 3,750,000 גינה + מ”ר 240 דִו”מ & 2,500,000 עלֹיית גג + ’ מ 175 דִו”מ & בדִגן 2,350,000 קֱלֹיניקֱה + ’ חדִ 8 ’ קֱוטג & 1,965,000 ’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן & בנצח בדִקֱלֹ & 1,850,000 , חדִ’ עם מעלֹית 6 פנטהאוז & 2,100,000 , חדִ’, מפלֹס אחדִ 6 דִירת גן & 2,085,000 ’ חדִ 6 , דִופלֹקֱס גן מפואר & 4.95 ’ יח + ’ מ 400 דִו”מ מפואר בקֱטורת בייסמנט, חייב לֹהימכר! + דִו משפחתי 1,850,000 חדִ’, כ”פ 5 , דִירת גן & בתמר & 1,425,000 , חדִ' מדִהימה 4 דִירת & אופציה’ + ’ חדִ 5 , חפציבה 1,680,000 , . & 1,710,000 חדִ', נוף מדִהים 5 דִירת גן & 1,715,000 פטיו + ,' חדִ 5 דִירת גן 1,425,000 ’ חדִ 5 דִירת & & 2,200,000 , חדִ’, מפלֹס אחדִ 6 דִירת גן & 3,150,000 מ”ר 260 קֱוטג’ מודִרני נמכר!

לֹהשכרה בדִקֱלֹ קֱומות 3 , בית מרווח ויפה

בהזדִמנות! לֹהשכרה חדִ' בדִקֱלֹ 3 , לֹאחר שיפוץ

המחיר כולֹלֹ ארנונה 054-8395039 ! מיידִי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון אלֹה רוזובסקֱי

055-66-17-031

בניהולֹ עופר לֹוינשטיין 050-2727803 www.shiraz.co.il לֹמכירה & 1,380,000 – חדִ' אטרקֱטיבית 4 דִירת & 1,800,000 – חדִ' חדִשה ומרווחת 5 & 1,750,000 – אופציה + ' חדִ 5.5 דִירת & 1,995,000 - מ”ר 200 פנטהאוז ענקֱ בזית

054-4882194

לֹמכירה בקֱרית ארבע חדִ' משופצת, מעולֹה 4 695,000 לֹהשקֱעה & 058-7535617 חדִ' 5 , לֹהשכרה בזית מחסן + מרפסת + חניה, כניסה מיידִית + 054-7458556

לֹמכירה ברימון & 1,400,000 חדִרים 4 דִירת מ"ר 290 קֱומות 3 קֱוטג' ענקֱ לֹמכירה בתאנה ממדִ, מרפסת יפה + חדִרים 4 דִירת אופציה + גינה ענקֱית + ' קֱוטג

לֹמכירה דִירות חדִשות חדִ’, פינוי מיידִי! 3 בדִגן חדִ’ מיידִי! 4 , בצור הדִסה

בדִקֱלֹ

& 1,180,000 – חדִ' ענקֱית 3.5 דִירת & 1,650,000 – ' חדִ 5.5 דִופלֹקֱס & 2,265,000 – יחידִה + דִו משפחתי ענקֱ

לֹמכירה בדִקֱלֹ, קֱוטג' יח' + חדִרים 7 טורי יח' נפרדִת + הורים 052-6071833 לֹמכירה באפרת, בתאנה מפלֹסים 3 , מ"ר 190 2,800,000 ' חדִ 8 & 058-6071816 שבתאי

א י לֹ ן

משנת 2000

שיווקֱ מקֱומי ארצי ולֹתושבי חו”לֹ www.ilanrealestate.com

& 3,590,000 – יחידִה + וילֹה ענקֱית בגפן

באלֹון שבות דִופלֹקֱס חדִ’, 5 + 3 & 1,850,000 יח”דִ 2+ בית עם נוף & 4,500,000

1,290,000 & חדִ’ מדִהימה, 4 דִירת ברימון

ברימון

1,295,000 – הרחבה + ' חדִ 4 דִירת & 2,950,000 – קֱוטג' ענקֱ , פינתי ונדִיר &

בתאנה

לֹהשכרה לֹלֹא תיווך

077-410-8011

לֹהשכרה לֹלֹא תיווך 050-2727803 4,800 , מ”ר 200 ’ – קֱוטג & בתאנה 6,500 , – וילֹה בלֹ”ה & בדִקֱלֹ 5,000 , - דִו משפחתי, מושקֱע & בתמר 1,600,000 - חדִ’ חדִשה 4 דִירת & בנוה דִניאלֹ 1,870,000 – בייסמנט + ' חדִ 6 ' קֱוטג & 1,890,000 – מ"ר 190 קֱוטג' פינתי & & 2,050,000 – חדִ' לֹהשקֱעה 6 דִירת 2,300,000 חניות + ' חדִ 8 דִו משפחתי & דִו משפחתי חדִש ומרווח – לֹא לֹפרסום! בתמר 1,745,000 - חדִ’ ענקֱית 7 דִירת & באלֹעזר

3,100 ’ חדִ 3 דִירת & בזית, 2,750 ’ חדִ 3 דִירת & בזית, 3,300 ’ חדִ 4 דִירת & בזית,

רקֱ עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמכירה קֱוטג’ בלֹב אפרת! באנגלֹו סכסון -

4,900 ’ חדִ 5 דִופלֹקֱס גן & בזית, 5,000 ’ חדִ 7 פנטהאוז & בזית, 4,800 , דִו משפחתי, גינה & בתמר, 3,600 ,’ חדִ 5 דִירת & בדִגן, 3,900 ,’ חדִ 5 דִירת גן & בדִגן, 4,000 ’ חדִ 4 , דִירת גן & בדִקֱלֹ,

חדִרים 5.5 מרפסת שמש מיקֱום שקֱט ופסטורלֹי קֱרוב לֹבית הכנסת חניה פרטית

בלֹעדִי!

052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il 052-4588715 ציפי

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

12

2019

| 4.1.

| כז’ טבת תשע"ט |

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online