פרסומידע - גיליון 920

לֹוח פרסו

ידִע

תמר ותפוח - מגשי פירות וירקֱות, זרי

אבידִות

דִרושים

שונות

שוקֱולֹדִ משלֹוחים לֹכלֹ 054-7775966 הסביבה

אם את/ה חרוץ, אחראי, מסודִר, בעלֹ יוזמה, ראש גדִולֹ ותודִעת שירות לֹמכולֹת בכרמי צור דִרוש עובדִ!

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ תיקֱון עולֹם כלֹ סוגי התיקֱונים לֹבית ולֹמשרדִ אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, תריסים ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 0534-310414 טלֹ:

לֹפני כחודִש בטרמפ מצ. הגוש לֹאפרת מפתח נמצא ברכבי 052-7203459

צבעי יסודִי ומקֱצועי אינסטלֹציה, תיקֱונים ומסגרות, מחירים נוחים 052-2582948 : אמיר גם אתה יכולֹ לֹקֱבלֹ את הגלֹיון הדִיגיטלֹי ישירות לֹתיבת המיילֹ p-meida@zahav.net.il 0532-55-89-89 תיקֱונים, צבע, אינסטלֹציה, פירוקֱ, הרכבה, תלֹיה וכו' זמינות מיידִית ברחבי הגוש הנדִי-יוני 1 כלֹ עבודִות הבית במקֱום אחזקֱה ושיפוצים

לֹפני כשבועיים נמצא בדִקֱלֹ באפרת רמקֱולֹ בלֹוטוס שחור 9934513 052-8118544 מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

צור איתנו קֱשר:

058-4002820

לֹמשרדִ בצור הדִסה דִרושה

הנדִסאית אדִריכלֹות

לֹלֹא תשלֹום!

נסיון, שלֹיטה באוטוקֱדִ +

5808885 : טלֹ

zblumenfeld@gmail.com

מומחה בבעיות רטיבות ואיטום ישראלֹ בן-אהרון אלֹ תתן לֹגשם לֹהכנס

שיפוצים, הנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

Working till completion

052-6071970 israel_b_a@walla.co.il

14

2019

| 4.1.

| כז’ טבת תשע"ט |

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online