פרסומידע - גיליון 920

הטבה מיוחדִת לֹתושבי גוש עציון, אפרת, קֱרית ארבע וסביבותיה

הטבה מיוחדִת

לֹמביאה מודִעה זו לֹילֹות 3 בהזמנת שהיה שלֹ הבעלֹ ע”ב לֹילֹות 3- לֹינה וא. בוקֱר לֹ או כרית הנקֱה מתנה

אין כפלֹ מבצעים | ט.לֹ.ח 30/6/19 בתוקֱף עדִ

חדִר מפואר ומפנקֱ כשרות מהדִרין ירושלֹים בשר ועופות בהכשר ’קֱהילֹות’ אווירה מתאימה בשבת הדִרכה צמודִה שעות ביממה 24 שירותי תינוקֱייה פיקֱוח רפואי צמודִ שלֹ ביה”ח הדִסה מגוון סדִנאות ופעילֹות העשרה לֹיולֹדִת הסדִרים עם כלֹ קֱופות החולֹים

מהדִרין ירושלֹים

8

2019

| 4.1.

| כז’ טבת תשע"ט |

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online