פרסומידע - גיליון 931

לֹה”ו

נווה דִניאלֹ

אביב הגיע פסח בא

עם שיפון אף אחדִ לֹא נשאר רעב

יום חמישי 18.4 יג’ ניסן 2.00 פתוח עדִ בלֹילֹה

החלֹ מב’ ניסן מתחילֹה מכירה שלֹ בגטים ועודִ... | סלֹטים | פיצות | פלֹאפלֹ | כריכים מקֱומות ישיבה עם מרפסת ונוף

מוצ”ש שלֹאחר שביעי 27.4.19 , שלֹ פסח 21:30- פתוח החלֹ מ לֹחמניות חמות ועוגות טריות

מנה פלֹאפלֹ ב- & 15 רקֱ- & 50 XXL לֹא כולֹלֹ תוספות

פיצה משפחתית

רבנות מהדִרין גוש עציון

| 9933994 : טלֹ | אזור תעשיה נווה דִניאלֹ 6.00-15.00 ’ יום ו | בערב 8.00 פתוחים עדִ 18.3 , מב’ ניסן לֹמבצעים, הנחות ועדִכונים חמים ישר מהתנור חפשו אותנו בפי יסבוקֱ

| 29.3.2019 | כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 10

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker