פרסומידע - גיליון 931

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ער”ש פר’ שמיני |

931 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

29.3.2019

|

תשע”ט

כב’ אדִר ב’

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Kitchenshop קֱ י י ט ר י נ ג

מבשלֹים לֹכם את הפסח

23 &

סלֹטים סוגים לֹבחירה - 6 סלֹט חצילֹים עלֹ האש

מנה עיקֱרית סוגים לֹבחירה- 2 שניצלֹ מטוגן שניצלֹונים חזה עוף בגרילֹ עם בצלֹ מטוגן ופטרוזילֹיה עוף סיני עוף בגרילֹ עוף בקֱרמלֹ עוף עם פירות יבשים פרגית עלֹ האש פרגית ברוטב טריאקֱי חזה עוף ממולֹא ירקֱות מוקֱפצים חזה עוף ממולֹא בפירות יבשים אומצת בקֱר-צלֹי בירקֱות שורש לֹשון בקֱר ברוטב פלֹפלֹת שיש קֱבב עלֹ הגרילֹ בשר גולֹש הונגרי

לֹקֱ”ג

מחיר לֹקֱ”ג

&60 &60 &60 &60 &65 &65 &75 &80 &80 &75 &75 &75 &75 &70 &65 &65 &60 &65

סלֹט חצילֹים במיונז סלֹט חצילֹים מזרחי סלֹט חצילֹים ויניגרט

תפריט לֹפסח 2 0 1 9

סלֹט סלֹקֱ פרוס בלֹימון ופטרוזילֹיה סלֹט סלֹקֱ חי מגורדִ עם לֹימון וגזר

סלֹט גזר מרוקֱאי פיקֱנטי סלֹט גזר חי בלֹימון ושום סלֹט תפו"א רוסי)במיונז( סלֹט פלֹפלֹ חריף בשום ושמן זית סלֹט מטבוחה עגבניות ופלֹפלֹים חריפים ושום סלֹט פלֹפלֹ צבעים 3 סלֹט קֱישואים מטוגנים סלֹט כרוב תאילֹנדִי

סלֹט כרוב מזרחי סלֹט כרוב במיונז סלֹט מלֹפפון בשמיר ירקֱות ופטריות + סלֹט חסה סלֹט טורקֱי חמוצים מירקֱות טריים ביתיים סלֹט עגבניות שרי בפסטו איטלֹקֱי

בשר סצואן קֱציצות עוף קֱציצות בשר

לֹקֱ”ג 28 &

מחיר לֹקֱ”ג

מנה ראשונה סוגים לֹבחירה - - 2 מוסקֱה בשרי ברוטב עגבניות ובזילֹיקֱום גלֹילֹת חצילֹים ממולֹאת בשר וצנוברים

סוגים לֹבחירה - 3 תוספות חמות תפו"א בפלֹפלֹת אדִומה תפו"א אנה בתוספת בצלֹ ירוקֱ תפו"א ובטטה סהרונים בטטה בקֱרמלֹ אורז סיני אורז צהוב אורז עם צימוקֱים ושקֱדִים רטטוי ירקֱות או ירקֱות מוקֱפצים אפונה עם בצלֹ וסלֹרי שעועית מוקֱפצת עם ירקֱות שורש שעועית ירוקֱה ברוטב עגבניות קֱישואים מוקֱפצים עם שמיר במיה & לֹקֱ”ג 32 - זיתים מרוקֱאים

&65 &65 &60 &60 &65 &65 &65 &70 &70 &70 &70 &100

אפשרות לֹמנה עיסקֱית לֹמינימום אנשים 5 ב- & לֹאדִם 75 הארוחה כולֹלֹת: סלֹטים 6 מנה ראשונה סוגים( 2 )עדִ מנה עיקֱרית סוגים( 2 )עדִ תוספות חמות סוגים( 3 )עדִ

בלֹינצ'ס פטריות בלֹינצ'ס תפו"א בלֹינצ'ס בשר

פלֹפלֹ ממולֹא בבשר מוקֱפצים וירקֱות מפרום ממולֹא בשר ברוטב פטריות ויין כרוב ממולֹא אורז וירקֱות דִג פילֹה מושט ברוטב מזרחי דִג נסיכה ברוטב מזרחי

דִג נסיכה עם עשבי תיבולֹ דִג סלֹומון עם עשבי תיבולֹ קֱציצות דִגים בטיגון דִג סולֹ מטוגן בלֹימון ופטרוזילֹיה גפילֹטעפיש

&65 &60 &50

כשר לֹמהדִרין לֹאוכלֹי קֱטניות

& לֹמגש קֱטן 25 פשטידִות סוגים במגוון

וואטסאפ בלֹבדִ

054-7453161 ,02-6485571 : לֹהזמנות שמעון

| 29.3.2019 | כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 2

ידִע

פרסו

| כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 29.3.2019 | 3

ידִע

פרסו

| 29.3.2019 | כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 4

ידִע

פרסו

| כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 29.3.2019 | 5

ידִע

פרסו

| 29.3.2019 | כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 6

ידִע

פרסו

| כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 29.3.2019 | 7

ידִע

פרסו

חדִש!

פיצוחים ופירות יבשים

משוקֱ מחנה יהודִה אלֹיכם ישירות עדִ הבית

בהשגחת הבדִ”ץ בימי חמישי ושישי

שירות משלֹוחים עדִ הבית

הזמנות מראש

מתנה יין בקֱבוקֱ אדִום

בהשגחת הבדִ”ץ

&150- לֹרוכשים ב

052-477-2884 : מהרו לֹהזמין

| 29.3.2019 | כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 8

ידִע

פרסו

חנות חיות מחמדִ

כלֹבים, חתולֹים, מכרסמים, ציפורים, דִגים, זוחלֹים

אחוזת הכלֹבים

מזון לֹחיות לֹפסח מחירים הכי זולֹים בגוש

משלֹוחים חינם בחולֹ המועדִ בהזמנות טלֹפוניות

10:00-13:30 ’ יום ו 10:00-19:00 ’ שעות פתיחה: ימים א’-ה 052-6919989 ,02-5023731 . טלֹ | אפרת | 1 שדִרות האחוזה 052-8687989 ,02-9935386 . טלֹ | מרכז מסחרי כפר עציון

משלֹוחים חינם achuzathaklavim@gmail.com

| כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 29.3.2019 | 9

ידִע

פרסו

לֹה”ו

נווה דִניאלֹ

אביב הגיע פסח בא

עם שיפון אף אחדִ לֹא נשאר רעב

יום חמישי 18.4 יג’ ניסן 2.00 פתוח עדִ בלֹילֹה

החלֹ מב’ ניסן מתחילֹה מכירה שלֹ בגטים ועודִ... | סלֹטים | פיצות | פלֹאפלֹ | כריכים מקֱומות ישיבה עם מרפסת ונוף

מוצ”ש שלֹאחר שביעי 27.4.19 , שלֹ פסח 21:30- פתוח החלֹ מ לֹחמניות חמות ועוגות טריות

מנה פלֹאפלֹ ב- & 15 רקֱ- & 50 XXL לֹא כולֹלֹ תוספות

פיצה משפחתית

רבנות מהדִרין גוש עציון

| 9933994 : טלֹ | אזור תעשיה נווה דִניאלֹ 6.00-15.00 ’ יום ו | בערב 8.00 פתוחים עדִ 18.3 , מב’ ניסן לֹמבצעים, הנחות ועדִכונים חמים ישר מהתנור חפשו אותנו בפי יסבוקֱ

| 29.3.2019 | כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 10

ידִע

פרסו

11

| כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 29.3.2019 |

ידִע

פרסו

| 29.3.2019 | כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 12

ידִע

פרסו

13

| כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 29.3.2019 |

ידִע

פרסו

| 29.3.2019 | כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 14

ידִע

פרסו

*עלֹ השוברים אין כפלֹ מבצעים

15

| כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 29.3.2019 |

ידִע

פרסו

| 29.3.2019 | כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 16

ידִע

פרסו

קֱהילֹת תקֱוע מחפשת

מנהלֹ/ת לֹתחומי החברה והקֱהילֹה

הרואה את הערך הקֱהילֹתי כערך מרכזי וחיוני ביישוב דִמות המאמין/ה בחיבור בין אנשים כערך חיים, וכתפיסה שלֹ חוסן וכח, איש/אשת חזון ומעשה. מחוייבת גמישות בשעות העבודִה ונכונות לֹעבודִ בשעות לֹא שגרתיות בעת הצורך

כפיפות ארגונית: מזכ"לֹ הישוב/ וועדִ מנהלֹ.

היקֱף המשרה: .100%

שכר ותנאי העסקֱה: לֹפי כישורי המועמדִ. 2019 לֹיולֹי 1 : תחילֹת עבודִה

המשרה מיועדִת לֹנשים וגברים כאחדִ.

pnim@tekoa.co.il לֹקֱו”ח ולֹיצירת קֱשר נא לֹפנות לֹדִוא”לֹ: לֹדִרישות הסף המלֹאות ולֹתיאור התפקֱידִ יש לֹהכנס לֹאתר הישוב תקֱוע www.tekoa.co.il

14.4.19 הגשת מועמדִות עדִ

17

| כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 29.3.2019 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

מציאה לֹהשכרה באפרת חדִ', 8 , בקֱטורת בית חצר + חניה + מ"ר 235 050-5360522 ! מיידִי באפרת, בזית שמן דִירת חדִ', מזגן, הסקֱה 4 פרטית, מעלֹית שבת, 050-5339176 ! מיידִי לֹהשכרה מאוגוסט מבנה מתאים לֹגן או משפחתון מרוהט ומאובזר קֱומפלֹט 050-9932454

תקֱוע תיווך ונכסים הבית הפרטי לֹמכירה/השכרה באפרת חדִ' 6 ' בתאנה, קֱוטג 052-6024491 ! מיידִי chananfr@gmail.com לֹהשכרה לֹזוג צעיר חדִ', כ. פרטית 2 דִירת 2,000 מרוהטת חלֹקֱית & 052-2283712 דִקֱ’ 15 עלֹ שפת המדִבר | מירושלֹים בתי ספר נוף | | בריכה תרבות חברה | | חיים קֱהילֹתיים עשירים לֹמכירה ולֹהשכרה מבחר בתים משפחתיים עם או בלֹי יח’ דִיור דִירות עם נוף מדִהים! שלֹך בתקֱוע

דִירות

לֹמכירה בזית

לֹמכירה בתמר חדִ’, חדִשות 4-5-6 דִירות &1,900,000- מקֱבלֹן, החלֹ מ

בגפן 1.65 , מ”ר 343 , קֱרקֱע לֹבנה ביתך & 3,750,000 גינה + מ”ר 240 דִו”מ & 2,500,000 עלֹיית גג + ’ מ 175 דִו”מ & בדִגן 2,350,000 קֱלֹיניקֱה + ’ חדִ 8 ’ קֱוטג & 1,965,000 ’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן & בנצח 1,780,000 ’ חדִ 6.5 , דִירה מהממת & בדִקֱלֹ 1,725,000 , ח’, לֹלֹא מדִרגות 5 דִירת גן & 1,150,000 ,’ חדִ 3 דִירת בייסמנט, חייב לֹהימכר! + דִו משפחתי 1,850,000 חדִ’, כ”פ 5 , דִירת גן & 1,675,000 & חדִ’ מדִהימה 5 דִירת בתמר 1,290,000 & חדִ’ מדִהימה, 4 דִירת 1,600,000 & אופציה, + ’ חדִ 5 ’ קֱוטג ברימון 2,590,000 & חדִ’ 8 , מ”ר 240 דִו”מ אלֹעזר & 1,425,000 , חדִ' מדִהימה 4 דִירת & 1,715,000 פטיו + ,' חדִ 5 דִירת גן 1,600,000 חדִ’ מדִהימה 5 דִירת & & 3,150,000 מ”ר 260 קֱוטג’ מודִרני & 1,750,000 ,’ חדִ 5 פנטהאוז & 1,850,000 , חדִ’ עם מעלֹית 6 פנטהאוז & 2,049,000 ’ חדִ 6 , דִופלֹקֱס גן מפואר & 4.95 ’ יח + ’ מ 400 דִו”מ מפואר בקֱטורת נמכר! נמכר!

לֹהשכרה בדִקֱלֹ קֱומות 3 , בית מרווח ויפה

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון אלֹה רוזובסקֱי

055-66-17-031

בניהולֹ עופר לֹוינשטיין 050-2727803 www.shiraz.co.il לֹמכירה

לֹמכירה בתאנה, באפרת מפלֹסים 3 , מ"ר 190 3,000,000 ' חדִ 8 & 052-6071816 : שבתאי

בזית

& 1,360,000 – חדִ' אטרקֱטיבית 4 & 1,850,000 – פנטהאוז ענקֱ ומושקֱע & 1,995,000 – מ"ר 180 פנטהאוז

054-5988839 לֹפרטים: תמר

בתים באפרת ובגוש עציון בכלֹ המידִות S-M-L-XL-XXL מכירה, קֱניה או השכרה 054-4882194

בדִקֱלֹ

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 לֹהשכרה באפרת, לֹזוג יחידִת צימר מרוהטת קֱומפלֹט, כ. פרטית 050-7874426

& 1,650,000 – ' חדִ 5.5 דִופלֹקֱס & 2,230,000 – יחידִה + דִו משפחתי

ברימון

& 1,295,000 – 1 + 4 דִירת אופציה + קֱוטג' ענקֱ – נדִיר

בתאנה

& 1,790,000 – הרחבות + ' חדִ 6 ' קֱוטג

& 1,870,000 – חדִ' חדִשה 6 דִירת חניות – מיידִי! + דִו משפחתי חדִש בתמר 2,500,000 - אופ’, מושקֱע + ’ ח 7 ’ קֱוטג & בדִגן 1,745,000 - חדִ’ ענקֱית 7 דִירת & באלֹעזר 1,550,000 - חדִ’ חדִשה 4 דִירת & בנוה דִניאלֹ

רקֱ עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמכירה פנטהאוז במרכז אפרת! באנגלֹו סכסון -

לֹהשכרה לֹלֹא תיווך

3,100 ’ חדִ 3 דִירת & בזית, 3,500 ’ חדִ 4 דִירת & בזית, 4,200 ’ חדִ 5 דִירת & בזית,

חדִרים משופץ ומואר מרפסת גדִולֹה 7 לֹידִ בתי כנסת לֹידִ בתי ספר ופארקֱים

4,900 ’ חדִ 5 דִופלֹקֱס גן & בזית, 5,000 ’ חדִ 7 פנטהאוז & בזית, 3,200 ’ חדִ 3 דִירת גן & בדִקֱלֹ, 4,000 ’ חדִ 4 , דִירת גן & בדִקֱלֹ,

בלֹעדִי!

www.angelrealty.co.il

בעמודִ הבא המשך הדִירות

052-4588716 גבי

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

052-4588715 ציפי

| 29.3.2019 | כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 18

ידִע

פרסו

לֹמפעלֹ מעוז תעשיות בקֱיבוץ מגדִלֹ עוז דִרוש/ה עובדִ/ת לֹמחלֹקֱת הלֹחמה עברית ברמת קֱריאה והבנה - חובה יכולֹת קֱריאה והבנת שרטוטים - חובה נסיון בהלֹחמה - יתרון משמעותי + / הסמכות נכונות לֹשעות נוספות לֹפי צורך - חובה והקֱפדִה בביצוע - חובה . דִייקֱנות IPC דִרישות התפקֱידִ: המשרה מיועדִת לֹנשים וגברים כאחדִ.

תיקֱונים ושיפוצים לֹפסח

davidg@maoz-ind.co.il

לֹשלֹיחת קֱו"ח, מיילֹ:

לֹמערכת הגילֹ הרך בכפר עציון

דִרושות מטפלֹות לֹפעוטונים

עבודִות צבע חשמלֹ גבס אינסטלֹציה ריצוף

שנים 3- חודִשים 3 לֹגילֹאי תחילֹת עבודִה מיידִית

עדִיפות לֹבעלֹות נסיון | אווירה כפרית ומשפחתית 050-7724137 לֹפרטים:

058-7809226

דִרושים שומרים בעלֹי נשקֱ אישי, לֹשמירה והפעלֹת מוקֱדִ בטחוני בשער ראש צורים

דִרישות מינימום <<<

בוגר צבא < בעלֹ כושר התבטאות טובה < לֹדִיבור בקֱשר ובטלֹפון נכונות לֹעבודִ גם בשבתות וחגים < חודִשים 12 התחײבות לֹפחות לֹ < בעלֹי נשקֱ אישי < נסיון פיקֱודִי-יתרון <

>>> <<<

45 שכר לֹשעת עבודִה & ברוטו לֹעובדִ ביום חולֹ בשבתות וחגים 50% תוספת

מועמדִים מוזמנים לֹפנות לֹשלֹמה ױסמן 054-6700700 לֹראיון ולֹקֱבלֹת פרטים נוספים

054-6333579 אביגילֹ שרף לֹהזמנות:

19

| כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 29.3.2019 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

דִירות

אבידִות

שונות

תמר ותפוח מגשי פירות מעוצבים * משלֹוחים בגוש עציון * כשר 054-7775966 הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ

נמצאה עלֹ-ידִ 18/3- ב מרכז שיינפלֹדִ באפרת, , תימסר ע"פ בובה גדִולֹה 054-8395039 סימנים

לֹמכירה באפרת!

לֹלֹא תשלֹום!

בזית, ביהודִה המכבי, דִירת הגן המפוארת חדִ’ 6 , ביותר באפרת נוף מ’, 120 גינה + ’ מ 180 קֱרוב לֹביה”כ ופארקֱים 2,049,000 054-4973561 & לֹמכירה בישוב נחושה בית חדִ קֱומתי מושקֱע ומהמם, מגרש פינתי במיקֱום מרכזי. מ"ר 550 שטח המגרש חדִ', 6 , מ"ר 192 בנוי מיזוג וגינה 052-3827889 : לֹפרטים

5808885 : טלֹ

אבדִו במתחם 6/3- ב החנויות בכפר עציון

מכוניות

משקֱפי ראיה 052-6266834

בטרמפ באזור הגוש טרמפיסט שכח ברכבנו מעילֹ גבר 050-7636561 ברח' שיבת ציון באפרת צרור מפתחות אבדִ רכב טויוטה + שלֹ בית 054-5999661

מצובישי אאוטלֹנדִר , הדִגם החדִש, 2016 מקֱומות, שמור! 7 עדִיין באחריות, מחירון 054-4709555

דִרושים

לֹמסעדִת 'ביקֱב' טבחים לֹעבודִה

במשמרות, נסיון יתרון 050-2974707 : לֹפרטים

לֹמפעלֹ מעוז תעשיות בקֱיבוץ מגדִלֹ עוז דִרוש/ה מחסנאי/ת דִרישות התפקֱידִ:

עברית ברמת קֱריאה והבנה עבודִה בסביבה ממוחשבת יכולֹת עבודִה בצוות סדִר וארגון. נכונות לֹשעות נוספות לֹפי צורך דִייקֱנות והקֱפדִה בביצוע.

working till completion מהרו לֹהזמין תור לֹנקֱיון פסח, כדִי שתהנו מתאריך הכי טוב עבורכם

המשרה מיועדִת לֹנשים וגברים כאחדִ.

davidg@maoz-ind.co.il

לֹשלֹיחת קֱו"ח , מיילֹ:

פרתה גוש לֹמגאזין החודִשי שלֹ 'פרסומידִע'

דִרוש/ה כתב/ת

עברית רהוטה נסיון עיתונאי - יתרון כושר התבטאות וכתיבה אנגלֹית - יתרון מתאים גם לֹסטודִנטים לֹתקֱשורת

קֱו"ח לֹמיילֹ: pmeidagilad@gmail.com

| 29.3.2019 | כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 20

ידִע

פרסו

לֹמפעלֹ מעוז תעשיות במגדִלֹ עוז

זוהי זעקֱה לֹעזרה

עובדִ לֹמחלֹקֱת צבע דִרוש

אמא יש רקֱ אחת בדִיוקֱ כמו לֹכם גם לֹי יש אמא את והיא כלֹ עולֹמי, הלֹב הפועם שלֹ משפחתנו, הנפש הנדִיבה והטובה ביותר שתוכלֹו לֹדִמיין, , נשואה, אם לֹשלֹושה וסבתא לֹחמישה. אמא שלֹי 55 אמי בת שנים הגיבורה 3 הגיבורה, חולֹה במחלֹת כלֹיות סופנית. מזה שלֹי עוברת טיפולֹי דִיאלֹיזה קֱשים ומתישים בהם מסננים את הדִם מגופה-תהלֹיך קֱשה ומתיש. לֹאחרונה חלֹה החמרה במצבה הרפואי והיא חייבת לֹעבור בדִחיפות השתלֹת כלֹיה לֹצורך הצלֹת חייה. המחלֹה שלֹ אמי תורשתית ולֹכן אף אחדִ מאיתנו לֹא נמצא מתאים לֹתרומה. חמישה מלֹאכים מלֹאי אהבת חינם שביקֱשו לֹעזור ולֹתרום עבורה כלֹיה נמצאו כלֹא מתאימים והלֹב שלֹ כולֹנו ממשיך לֹהשבר ולֹהתרסקֱ לֹמלֹיון רסיסים פעם אחר פעם. אני מפרסמת את הפוסט הזה ובוחרת לֹהאמין בכוחה העצום שלֹ אמונה ובטוב לֹיבם האינסופי שלֹ אנשים שייתכן ונפלֹה בחלֹקֱם הזכות הגדִולֹה ביותר שקֱיימת -לֹהצילֹ חיי אדִם. זועקֱת ומחננת לֹעזרתכם - אנא עזרו לֹנו לֹמצוא תורם/ת מתאימה/ה ולֹהצילֹ את חייה שלֹ אמי, אנו מחפשים תורמי כלֹיה עם סוג דִם )לֹא משנה פלֹוס או מינוס( o אז בבקֱשת תחינה אנא שתפו את הפוסט כמה שאפשר ואם לֹתרום אנא צרו קֱשר מישהו מוכן ומעוניין או 053-3395336 בטלֹ במיילֹ: : . kerenm@teleall.co.il

דִרישות התפקֱידִ:

עברית ברמת קֱריאה והבנה-חובה יכולֹת קֱריאה והבנת שירטוטים-חובה יכולֹת עבודִה בצוות-חובה נכונות לֹשעות נוספות לֹפי צורך-חובה יכולֹת ביצ וע עבודִות עדִינות-חובה נכונות לֹעבודִ בתאי צבע-חובה המשרה מיועדִת לֹנשים וגברים כאחדִ.

yakovy@maoz-ind.co.il

לֹשלֹיחת קֱו"ח , מיילֹ:

21

| כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 29.3.2019 |

ידִע

פרסו

3 לֹקֱלֹיבר ביה"ס לֹאבטחה ולֹחימה בטרור בארץ ובעולֹם.

דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : איש/אשת שיװקֱ אנגלֹית ברמה גבוהה-חובה בעלֹי ראש גדִולֹ, יצירתיות ױוזמה ידִע והבנה ברשתות חברתיות, אתרי אינטרנט ועריכה < < < < עובדִ/ת ניקֱיון דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : חרוץ, בעלֹ מוסר עבודִה גבוהה יחסי אנוש טובים

< <

עובדִ/ת תחזוקֱה דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ :

עדִיפות לֹבעלֹי מקֱצוע או נסיון בתחום השיפוצים, חשמלֹ ומים רשיון רכב-חובה מוסר עבודִה גבוהה < < <

עובדִ/ת משרדִ תיאום ותיעודִ הכשרות דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ :

יחסי אנוש טובים מוסר עבודִה גבוה משרה מלֹאה < < <

לֹחנות נשקֱ וציודִ טקֱטי, מוכר ואחראי קֱבלֹה

תותח במכירות נסיון בניהולֹ מלֹאי אנגלֹית ברמת שפת אם יחסי אנוש טובים בעלֹ יכולֹות גבוהות בסדִר וארגון < < < דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : <

פרסו דִרוש/ה ידִע | 29.3.2019 | כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 22 שכר ותנאים מצױינים לֹמתאימים! לֹפרטים לֹפנות לֹאיציקֱ: itzik@caliber-3.com

בגוש עציון 3 המשרות מיועדִות לֹסניף קֱלֹיבר

23

| כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 29.3.2019 |

ידִע

פרסו

משרדִ 02-5336036 : לֹתיאום פגישה וטעימות |

2019 בואו לֹחגוג עם האביב הירוקֱ והשופע מחירים מיוחדִים לֹחתונות עדִ פסח www.gavna.co.il | office@gavna.co.il

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker