פרסומידע - גיליון 931

Kitchenshop קֱ י י ט ר י נ ג

מבשלֹים לֹכם את הפסח

23 &

סלֹטים סוגים לֹבחירה - 6 סלֹט חצילֹים עלֹ האש

מנה עיקֱרית סוגים לֹבחירה- 2 שניצלֹ מטוגן שניצלֹונים חזה עוף בגרילֹ עם בצלֹ מטוגן ופטרוזילֹיה עוף סיני עוף בגרילֹ עוף בקֱרמלֹ עוף עם פירות יבשים פרגית עלֹ האש פרגית ברוטב טריאקֱי חזה עוף ממולֹא ירקֱות מוקֱפצים חזה עוף ממולֹא בפירות יבשים אומצת בקֱר-צלֹי בירקֱות שורש לֹשון בקֱר ברוטב פלֹפלֹת שיש קֱבב עלֹ הגרילֹ בשר גולֹש הונגרי

לֹקֱ”ג

מחיר לֹקֱ”ג

&60 &60 &60 &60 &65 &65 &75 &80 &80 &75 &75 &75 &75 &70 &65 &65 &60 &65

סלֹט חצילֹים במיונז סלֹט חצילֹים מזרחי סלֹט חצילֹים ויניגרט

תפריט לֹפסח 2 0 1 9

סלֹט סלֹקֱ פרוס בלֹימון ופטרוזילֹיה סלֹט סלֹקֱ חי מגורדִ עם לֹימון וגזר

סלֹט גזר מרוקֱאי פיקֱנטי סלֹט גזר חי בלֹימון ושום סלֹט תפו"א רוסי)במיונז( סלֹט פלֹפלֹ חריף בשום ושמן זית סלֹט מטבוחה עגבניות ופלֹפלֹים חריפים ושום סלֹט פלֹפלֹ צבעים 3 סלֹט קֱישואים מטוגנים סלֹט כרוב תאילֹנדִי

סלֹט כרוב מזרחי סלֹט כרוב במיונז סלֹט מלֹפפון בשמיר ירקֱות ופטריות + סלֹט חסה סלֹט טורקֱי חמוצים מירקֱות טריים ביתיים סלֹט עגבניות שרי בפסטו איטלֹקֱי

בשר סצואן קֱציצות עוף קֱציצות בשר

לֹקֱ”ג 28 &

מחיר לֹקֱ”ג

מנה ראשונה סוגים לֹבחירה - - 2 מוסקֱה בשרי ברוטב עגבניות ובזילֹיקֱום גלֹילֹת חצילֹים ממולֹאת בשר וצנוברים

סוגים לֹבחירה - 3 תוספות חמות תפו"א בפלֹפלֹת אדִומה תפו"א אנה בתוספת בצלֹ ירוקֱ תפו"א ובטטה סהרונים בטטה בקֱרמלֹ אורז סיני אורז צהוב אורז עם צימוקֱים ושקֱדִים רטטוי ירקֱות או ירקֱות מוקֱפצים אפונה עם בצלֹ וסלֹרי שעועית מוקֱפצת עם ירקֱות שורש שעועית ירוקֱה ברוטב עגבניות קֱישואים מוקֱפצים עם שמיר במיה & לֹקֱ”ג 32 - זיתים מרוקֱאים

&65 &65 &60 &60 &65 &65 &65 &70 &70 &70 &70 &100

אפשרות לֹמנה עיסקֱית לֹמינימום אנשים 5 ב- & לֹאדִם 75 הארוחה כולֹלֹת: סלֹטים 6 מנה ראשונה סוגים( 2 )עדִ מנה עיקֱרית סוגים( 2 )עדִ תוספות חמות סוגים( 3 )עדִ

בלֹינצ'ס פטריות בלֹינצ'ס תפו"א בלֹינצ'ס בשר

פלֹפלֹ ממולֹא בבשר מוקֱפצים וירקֱות מפרום ממולֹא בשר ברוטב פטריות ויין כרוב ממולֹא אורז וירקֱות דִג פילֹה מושט ברוטב מזרחי דִג נסיכה ברוטב מזרחי

דִג נסיכה עם עשבי תיבולֹ דִג סלֹומון עם עשבי תיבולֹ קֱציצות דִגים בטיגון דִג סולֹ מטוגן בלֹימון ופטרוזילֹיה גפילֹטעפיש

&65 &60 &50

כשר לֹמהדִרין לֹאוכלֹי קֱטניות

& לֹמגש קֱטן 25 פשטידִות סוגים במגוון

וואטסאפ בלֹבדִ

054-7453161 ,02-6485571 : לֹהזמנות שמעון

| 29.3.2019 | כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 2

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker