פרסומידע - גיליון 931

לֹוח פרסו

ידִע

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

דִירות

אבידִות

שונות

תמר ותפוח מגשי פירות מעוצבים * משלֹוחים בגוש עציון * כשר 054-7775966 הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ

נמצאה עלֹ-ידִ 18/3- ב מרכז שיינפלֹדִ באפרת, , תימסר ע"פ בובה גדִולֹה 054-8395039 סימנים

לֹמכירה באפרת!

לֹלֹא תשלֹום!

בזית, ביהודִה המכבי, דִירת הגן המפוארת חדִ’ 6 , ביותר באפרת נוף מ’, 120 גינה + ’ מ 180 קֱרוב לֹביה”כ ופארקֱים 2,049,000 054-4973561 & לֹמכירה בישוב נחושה בית חדִ קֱומתי מושקֱע ומהמם, מגרש פינתי במיקֱום מרכזי. מ"ר 550 שטח המגרש חדִ', 6 , מ"ר 192 בנוי מיזוג וגינה 052-3827889 : לֹפרטים

5808885 : טלֹ

אבדִו במתחם 6/3- ב החנויות בכפר עציון

מכוניות

משקֱפי ראיה 052-6266834

בטרמפ באזור הגוש טרמפיסט שכח ברכבנו מעילֹ גבר 050-7636561 ברח' שיבת ציון באפרת צרור מפתחות אבדִ רכב טויוטה + שלֹ בית 054-5999661

מצובישי אאוטלֹנדִר , הדִגם החדִש, 2016 מקֱומות, שמור! 7 עדִיין באחריות, מחירון 054-4709555

דִרושים

לֹמסעדִת 'ביקֱב' טבחים לֹעבודִה

במשמרות, נסיון יתרון 050-2974707 : לֹפרטים

לֹמפעלֹ מעוז תעשיות בקֱיבוץ מגדִלֹ עוז דִרוש/ה מחסנאי/ת דִרישות התפקֱידִ:

עברית ברמת קֱריאה והבנה עבודִה בסביבה ממוחשבת יכולֹת עבודִה בצוות סדִר וארגון. נכונות לֹשעות נוספות לֹפי צורך דִייקֱנות והקֱפדִה בביצוע.

working till completion מהרו לֹהזמין תור לֹנקֱיון פסח, כדִי שתהנו מתאריך הכי טוב עבורכם

המשרה מיועדִת לֹנשים וגברים כאחדִ.

davidg@maoz-ind.co.il

לֹשלֹיחת קֱו"ח , מיילֹ:

פרתה גוש לֹמגאזין החודִשי שלֹ 'פרסומידִע'

דִרוש/ה כתב/ת

עברית רהוטה נסיון עיתונאי - יתרון כושר התבטאות וכתיבה אנגלֹית - יתרון מתאים גם לֹסטודִנטים לֹתקֱשורת

קֱו"ח לֹמיילֹ: pmeidagilad@gmail.com

| 29.3.2019 | כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 20

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker