פרסומידע - גיליון 931

קֱהילֹת תקֱוע מחפשת

מנהלֹ/ת לֹתחומי החברה והקֱהילֹה

הרואה את הערך הקֱהילֹתי כערך מרכזי וחיוני ביישוב דִמות המאמין/ה בחיבור בין אנשים כערך חיים, וכתפיסה שלֹ חוסן וכח, איש/אשת חזון ומעשה. מחוייבת גמישות בשעות העבודִה ונכונות לֹעבודִ בשעות לֹא שגרתיות בעת הצורך

כפיפות ארגונית: מזכ"לֹ הישוב/ וועדִ מנהלֹ.

היקֱף המשרה: .100%

שכר ותנאי העסקֱה: לֹפי כישורי המועמדִ. 2019 לֹיולֹי 1 : תחילֹת עבודִה

המשרה מיועדִת לֹנשים וגברים כאחדִ.

pnim@tekoa.co.il לֹקֱו”ח ולֹיצירת קֱשר נא לֹפנות לֹדִוא”לֹ: לֹדִרישות הסף המלֹאות ולֹתיאור התפקֱידִ יש לֹהכנס לֹאתר הישוב תקֱוע www.tekoa.co.il

14.4.19 הגשת מועמדִות עדִ

17

| כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 29.3.2019 |

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker