פרסומידע - גיליון 931

חנות חיות מחמדִ

כלֹבים, חתולֹים, מכרסמים, ציפורים, דִגים, זוחלֹים

אחוזת הכלֹבים

מזון לֹחיות לֹפסח מחירים הכי זולֹים בגוש

משלֹוחים חינם בחולֹ המועדִ בהזמנות טלֹפוניות

10:00-13:30 ’ יום ו 10:00-19:00 ’ שעות פתיחה: ימים א’-ה 052-6919989 ,02-5023731 . טלֹ | אפרת | 1 שדִרות האחוזה 052-8687989 ,02-9935386 . טלֹ | מרכז מסחרי כפר עציון

משלֹוחים חינם achuzathaklavim@gmail.com

| כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 29.3.2019 | 9

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker