פרסומידע - גיליון 931

3 לֹקֱלֹיבר ביה"ס לֹאבטחה ולֹחימה בטרור בארץ ובעולֹם.

דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : איש/אשת שיװקֱ אנגלֹית ברמה גבוהה-חובה בעלֹי ראש גדִולֹ, יצירתיות ױוזמה ידִע והבנה ברשתות חברתיות, אתרי אינטרנט ועריכה < < < < עובדִ/ת ניקֱיון דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : חרוץ, בעלֹ מוסר עבודִה גבוהה יחסי אנוש טובים

< <

עובדִ/ת תחזוקֱה דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ :

עדִיפות לֹבעלֹי מקֱצוע או נסיון בתחום השיפוצים, חשמלֹ ומים רשיון רכב-חובה מוסר עבודִה גבוהה < < <

עובדִ/ת משרדִ תיאום ותיעודִ הכשרות דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ :

יחסי אנוש טובים מוסר עבודִה גבוה משרה מלֹאה < < <

לֹחנות נשקֱ וציודִ טקֱטי, מוכר ואחראי קֱבלֹה

תותח במכירות נסיון בניהולֹ מלֹאי אנגלֹית ברמת שפת אם יחסי אנוש טובים בעלֹ יכולֹות גבוהות בסדִר וארגון < < < דִ ר י ש ו ת ה ת פ קֱ י דִ : <

פרסו דִרוש/ה ידִע | 29.3.2019 | כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 22 שכר ותנאים מצױינים לֹמתאימים! לֹפרטים לֹפנות לֹאיציקֱ: itzik@caliber-3.com

בגוש עציון 3 המשרות מיועדִות לֹסניף קֱלֹיבר

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker