פרסומידע - גיליון 931

לֹמפעלֹ מעוז תעשיות בקֱיבוץ מגדִלֹ עוז דִרוש/ה עובדִ/ת לֹמחלֹקֱת הלֹחמה עברית ברמת קֱריאה והבנה - חובה יכולֹת קֱריאה והבנת שרטוטים - חובה נסיון בהלֹחמה - יתרון משמעותי + / הסמכות נכונות לֹשעות נוספות לֹפי צורך - חובה והקֱפדִה בביצוע - חובה . דִייקֱנות IPC דִרישות התפקֱידִ: המשרה מיועדִת לֹנשים וגברים כאחדִ.

תיקֱונים ושיפוצים לֹפסח

davidg@maoz-ind.co.il

לֹשלֹיחת קֱו"ח, מיילֹ:

לֹמערכת הגילֹ הרך בכפר עציון

דִרושות מטפלֹות לֹפעוטונים

עבודִות צבע חשמלֹ גבס אינסטלֹציה ריצוף

שנים 3- חודִשים 3 לֹגילֹאי תחילֹת עבודִה מיידִית

עדִיפות לֹבעלֹות נסיון | אווירה כפרית ומשפחתית 050-7724137 לֹפרטים:

058-7809226

דִרושים שומרים בעלֹי נשקֱ אישי, לֹשמירה והפעלֹת מוקֱדִ בטחוני בשער ראש צורים

דִרישות מינימום <<<

בוגר צבא < בעלֹ כושר התבטאות טובה < לֹדִיבור בקֱשר ובטלֹפון נכונות לֹעבודִ גם בשבתות וחגים < חודִשים 12 התחײבות לֹפחות לֹ < בעלֹי נשקֱ אישי < נסיון פיקֱודִי-יתרון <

>>> <<<

45 שכר לֹשעת עבודִה & ברוטו לֹעובדִ ביום חולֹ בשבתות וחגים 50% תוספת

מועמדִים מוזמנים לֹפנות לֹשלֹמה ױסמן 054-6700700 לֹראיון ולֹקֱבלֹת פרטים נוספים

054-6333579 אביגילֹ שרף לֹהזמנות:

19

| כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 29.3.2019 |

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker