פרסומידע - גיליון 931

לֹוח פרסו

ידִע

מציאה לֹהשכרה באפרת חדִ', 8 , בקֱטורת בית חצר + חניה + מ"ר 235 050-5360522 ! מיידִי באפרת, בזית שמן דִירת חדִ', מזגן, הסקֱה 4 פרטית, מעלֹית שבת, 050-5339176 ! מיידִי לֹהשכרה מאוגוסט מבנה מתאים לֹגן או משפחתון מרוהט ומאובזר קֱומפלֹט 050-9932454

תקֱוע תיווך ונכסים הבית הפרטי לֹמכירה/השכרה באפרת חדִ' 6 ' בתאנה, קֱוטג 052-6024491 ! מיידִי chananfr@gmail.com לֹהשכרה לֹזוג צעיר חדִ', כ. פרטית 2 דִירת 2,000 מרוהטת חלֹקֱית & 052-2283712 דִקֱ’ 15 עלֹ שפת המדִבר | מירושלֹים בתי ספר נוף | | בריכה תרבות חברה | | חיים קֱהילֹתיים עשירים לֹמכירה ולֹהשכרה מבחר בתים משפחתיים עם או בלֹי יח’ דִיור דִירות עם נוף מדִהים! שלֹך בתקֱוע

דִירות

לֹמכירה בזית

לֹמכירה בתמר חדִ’, חדִשות 4-5-6 דִירות &1,900,000- מקֱבלֹן, החלֹ מ

בגפן 1.65 , מ”ר 343 , קֱרקֱע לֹבנה ביתך & 3,750,000 גינה + מ”ר 240 דִו”מ & 2,500,000 עלֹיית גג + ’ מ 175 דִו”מ & בדִגן 2,350,000 קֱלֹיניקֱה + ’ חדִ 8 ’ קֱוטג & 1,965,000 ’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן & בנצח 1,780,000 ’ חדִ 6.5 , דִירה מהממת & בדִקֱלֹ 1,725,000 , ח’, לֹלֹא מדִרגות 5 דִירת גן & 1,150,000 ,’ חדִ 3 דִירת בייסמנט, חייב לֹהימכר! + דִו משפחתי 1,850,000 חדִ’, כ”פ 5 , דִירת גן & 1,675,000 & חדִ’ מדִהימה 5 דִירת בתמר 1,290,000 & חדִ’ מדִהימה, 4 דִירת 1,600,000 & אופציה, + ’ חדִ 5 ’ קֱוטג ברימון 2,590,000 & חדִ’ 8 , מ”ר 240 דִו”מ אלֹעזר & 1,425,000 , חדִ' מדִהימה 4 דִירת & 1,715,000 פטיו + ,' חדִ 5 דִירת גן 1,600,000 חדִ’ מדִהימה 5 דִירת & & 3,150,000 מ”ר 260 קֱוטג’ מודִרני & 1,750,000 ,’ חדִ 5 פנטהאוז & 1,850,000 , חדִ’ עם מעלֹית 6 פנטהאוז & 2,049,000 ’ חדִ 6 , דִופלֹקֱס גן מפואר & 4.95 ’ יח + ’ מ 400 דִו”מ מפואר בקֱטורת נמכר! נמכר!

לֹהשכרה בדִקֱלֹ קֱומות 3 , בית מרווח ויפה

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון אלֹה רוזובסקֱי

055-66-17-031

בניהולֹ עופר לֹוינשטיין 050-2727803 www.shiraz.co.il לֹמכירה

לֹמכירה בתאנה, באפרת מפלֹסים 3 , מ"ר 190 3,000,000 ' חדִ 8 & 052-6071816 : שבתאי

בזית

& 1,360,000 – חדִ' אטרקֱטיבית 4 & 1,850,000 – פנטהאוז ענקֱ ומושקֱע & 1,995,000 – מ"ר 180 פנטהאוז

054-5988839 לֹפרטים: תמר

בתים באפרת ובגוש עציון בכלֹ המידִות S-M-L-XL-XXL מכירה, קֱניה או השכרה 054-4882194

בדִקֱלֹ

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 לֹהשכרה באפרת, לֹזוג יחידִת צימר מרוהטת קֱומפלֹט, כ. פרטית 050-7874426

& 1,650,000 – ' חדִ 5.5 דִופלֹקֱס & 2,230,000 – יחידִה + דִו משפחתי

ברימון

& 1,295,000 – 1 + 4 דִירת אופציה + קֱוטג' ענקֱ – נדִיר

בתאנה

& 1,790,000 – הרחבות + ' חדִ 6 ' קֱוטג

& 1,870,000 – חדִ' חדִשה 6 דִירת חניות – מיידִי! + דִו משפחתי חדִש בתמר 2,500,000 - אופ’, מושקֱע + ’ ח 7 ’ קֱוטג & בדִגן 1,745,000 - חדִ’ ענקֱית 7 דִירת & באלֹעזר 1,550,000 - חדִ’ חדִשה 4 דִירת & בנוה דִניאלֹ

רקֱ עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמכירה פנטהאוז במרכז אפרת! באנגלֹו סכסון -

לֹהשכרה לֹלֹא תיווך

3,100 ’ חדִ 3 דִירת & בזית, 3,500 ’ חדִ 4 דִירת & בזית, 4,200 ’ חדִ 5 דִירת & בזית,

חדִרים משופץ ומואר מרפסת גדִולֹה 7 לֹידִ בתי כנסת לֹידִ בתי ספר ופארקֱים

4,900 ’ חדִ 5 דִופלֹקֱס גן & בזית, 5,000 ’ חדִ 7 פנטהאוז & בזית, 3,200 ’ חדִ 3 דִירת גן & בדִקֱלֹ, 4,000 ’ חדִ 4 , דִירת גן & בדִקֱלֹ,

בלֹעדִי!

www.angelrealty.co.il

בעמודִ הבא המשך הדִירות

052-4588716 גבי

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

052-4588715 ציפי

| 29.3.2019 | כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 18

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker