פרסומידע - גיליון 931

חדִש!

פיצוחים ופירות יבשים

משוקֱ מחנה יהודִה אלֹיכם ישירות עדִ הבית

בהשגחת הבדִ”ץ בימי חמישי ושישי

שירות משלֹוחים עדִ הבית

הזמנות מראש

מתנה יין בקֱבוקֱ אדִום

בהשגחת הבדִ”ץ

&150- לֹרוכשים ב

052-477-2884 : מהרו לֹהזמין

| 29.3.2019 | כב’ אדִר ב’ תשע"ט | 8

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker