פרסומידע - גיליון 938

לֹוח פרסו

ידִע

לֹהשכרה באפרת ברימון חדִרים, מרווחת 2 גינה, כ. נפרדִת, גמיש + 053-3359305 לֹמכירה בזית, פנטקֱוטג' חדִ', מרפסת, 7.5 פרגולֹה, מחסן, נוף 050-7616627 לֹהשכרה באפרת, לֹזוג יחידִת צימר מרוהטת קֱומפלֹט, כ. פרטית 050-7874426

לֹהשכרה בראש צורים 6 , מ"ר 220 , בית פרטי חדִ', מטבח וסלֹון גדִולֹים 052-4316263 לֹהשכרה בכרמי צור חדִ' 5 פנטהאוס מטופח חצר + מרפסת ענקֱית 050-9918156

דִירות

לֹמכירה בזית

לֹמכירה בתמר חדִ’, חדִשות 4-5-6 דִירות &1,900,000- מקֱבלֹן, החלֹ מ

בגפן 3,750,000 גינה + מ”ר 240 דִו”מ & 2,500,000 עלֹיית גג + ’ מ 175 דִו”מ & 1,630,000 , מגרש לֹבניית בנה ביתך & בדִגן 2,350,000 קֱלֹיניקֱה + ’ חדִ 8 ’ קֱוטג & 1,965,000 ’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן & בנצח 1,780,000 ’ חדִ 6.5 , דִירה מהממת & 2,550,000 , מ”ר 200 קֱוטג’ מושקֱע & בדִקֱלֹ 1,725,000 , ח’, לֹלֹא מדִרגות 5 דִירת גן & 1,150,000 ,’ חדִ 3 דִירת בייסמנט, חייב לֹהימכר! + דִו משפחתי 1,850,000 חדִ’, כ”פ 5 , דִירת גן & 1,675,000 & חדִ’ מדִהימה 5 דִירת בתמר 1,290,000 & חדִ’ מדִהימה, 4 דִירת 1,600,000 . & אופציה, + ’ חדִ 5 ’ קֱוטג ברימון 1,725,000 & חדִ’ 6 , קֱוטג’ מושקֱע בתאנה 2,590,000 & חדִ’ 8 , מ”ר 240 דִו”מ אלֹעזר & 1,250,000 , חדִ' מיידִי 3 דִירת . & 1,360,000 , חדִ' מדִהימה 4 דִירת & 1,715,000 פטיו + ,' חדִ 5 דִירת גן 1,600,000 חדִ’ מדִהימה 5 דִירת & & 3,150,000 מ”ר 260 קֱוטג’ מודִרני & 2,049,000 ’ חדִ 6 , דִופלֹקֱס גן מפואר & 1,750,000 ,’ חדִ 5 פנטהאוז נמכר! נמכר! נמכר! נמכר! נמכר! 3,100 ’ חדִ 3 דִירת & בזית, 4,000 ’ חדִ 4 דִירת & בזית, 4,200 ’ חדִ 5 דִירת & בזית, 4,900 ’ חדִ 5 דִופלֹקֱס גן & בזית, לֹהשכרה לֹלֹא תיווך

לֹהשכרה בדִקֱלֹ קֱומות 3 , בית מרווח ויפה

בתים באפרת ובגוש עציון בכלֹ המידִות S-M-L-XL-XXL מכירה, קֱניה או השכרה 054-4882194

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון אלֹה רוזובסקֱי

www.remax-israel.com/shiraz 050-2727803 רי מקֱס שירז נדִלֹ”ן

055-66-17-031

לֹמכירה באפרת, בזית שמן, דִופלֹקֱס פנטהאוס מרפסת סוכה + ' חדִ 5 052-6571613

לֹמכירה

בזית

רקֱ עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמכירה בית פרטי ברימון באפרת! בלֹעדִי! חדִרים מגרש חצי דִונם עלֹיית גג גדִולֹה יחידִה 8 לֹהשכרה חניה פרטית נגישות לֹנכה נוף פתוח באנגלֹו סכסון -

& 1,690,000 - חדִ' חדִשה 5 דִירת & 1,810,000 - חדִ' ענקֱית 5.5 דִירת & 1,995,000 חדִ' מושקֱע 7.5 פנטהאוז

בדִקֱלֹ

& 2,230,000 – אופציה + דִו משפחתי

& 1,725,000 – ' חדִ 6 ' קֱוטג בתאנה

בעמודִ הבא המשך הדִירות 5,200 – ' חדִ 7 דִגן- קֱוטג' מושקֱע & 4,800 – מושקֱעת 5 זית – דִירת & 5,000 – ' חדִ 6 תמר – דִו משפחתי & 5,200 – ' חדִ 7 תמר – קֱוטג' מושקֱע & 4,500 – ' חדִ 6 ' תאנה – קֱוטג & לֹהשכרה טלֹפון לֹהשכרות 054-5687720 מ"ר - אטרקֱטיבי! 160 , חדִ' ענקֱית 6 & 2,250,000 – ' חדִ 7 פנטהאוז & 2,350,000 – מ"ר 200 דִו משפחתי בתמר 1,745,000 - חדִ’ ענקֱית 7 דִירת & באלֹעזר

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

א י לֹ ן

משנת 2000

שיווקֱ מקֱומי ארצי ולֹתושבי חו”לֹ www.ilanrealestate.com

077-410-8011

ירידִ עלֹיה

דִירת חדִ' עם פוטנציאלֹ לֹעודִ קֱומה - 3 אלֹעזר יח' דִיור חדִ' - + ' דִופלֹקֱס קֱ"ב חדִ 1,750,000 & 3 5 אלֹון שבות מ"ר, כ- יח' - בית חדִ' & 4,000,000 3 380/500 8 אלֹון שבות בתאנה בית-דִו מ"ר בנ, חדִ’ - & 2,500,000 5+3 220 אפרת מ"ר כ- יח' מניבות - לֹה חדִ' & 2,390,000 3 250/500 9 תקֱוע לֹשיווקֱ הנכס שלֹכם במקֱומי, בארצי ובחו"לֹ 077-4108011 ! התקֱשרו היום & 1,380,000

www.angelrealty.co.il

052-4588716 גבי

052-4588715 ציפי

| 24.5.2019 | יט’ באייר תשע"ט | 12

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook flipbook maker