פרסומידע - גיליון 938

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ער”ש בחוקֱותי |

938 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

24.5.2019

|

תשע”ט

יט’ באייר

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

תשמישי קֱדִושה יודִאיקֱה ספרים מתנות תכשיטים מטפחות

? ה ו ו צ מ ת ב / ר ב ? ה לֹ כ ן ת ח

בואו ונתאים לֹכם טלֹית מהמבחר הענקֱ שלֹנו סידִורים לֹחתן וכלֹה עם הקֱדִשה | מבחר כיסויים לֹטלֹית עם רקֱמה מבחר כיפות ענקֱ | מטפחות לֹחתונה ואירוסים | תכשיטים | אישית בתכלֹת מרדִכי כפר עציון אתם מסודִרים מא’-ת’

שלֹ ספרי תורה, תפילֹין ומזוזות מחלֹקֱה לֹמכירה ובדִיקֱה

הכולֹלֹ תפילֹין טלֹית מפוארת ותפידִנית, סט מיוחדִ לֹבר מצוה

1,790 & בלֹבדִ

והכלֹ מ-

התמונות לֹהמחשה בלֹבדִ

במתחם החדִש מרכז מסחרי כ. עציון מפלֹס תחתון לֹידִ קֱרמיקֱ דִיפו מוסדִות וועדִי עובדִים | 8:30-14:00 - ’ יום ו 9:00-19:00 ’ שעות פתיחה: א’-ה | 050-4464818 | 02-6479777 : טלֹ

| 24.5.2019 | יט’ באייר תשע"ט | 2

ידִע

פרסו

חדִש בקֱניון הרים צומת הגוש

מבחר הגדִולֹ ביותר שלֹ חצאיות, שמלֹות וחולֹצות, בשלֹלֹ סגנונות, אופנתיות ומעוצבות ביסיקֱ ועודִ...

ניתן לֹהשיג בגדִי ילֹדִים במבחר גדִולֹ

פטרולֹ - גוש עציון קֱניון הריןם - קֱומה ב’ 8:30-15:00 ’ יום ו 9:00-13:00 ’ שעות פתיחה: א’-ה

פטרולֹ - סניף גבעת שאולֹ 02-6536970 . טלֹ | 13 כנפי נשרים 9:00-13:00 ’ יום ו 9:00-19:00 ’ שעות פתיחה: א’-ה

| יט’ באייר תשע"ט | 24.5.2019 | 3

ידִע

פרסו

| 24.5.2019 | יט’ באייר תשע"ט | 4

ידִע

פרסו

| יט’ באייר תשע"ט | 24.5.2019 | 5

ידִע

פרסו

| 24.5.2019 | יט’ באייר תשע"ט | 6

ידִע

פרסו

| יט’ באייר תשע"ט | 24.5.2019 | 7

ידִע

פרסו

| 24.5.2019 | יט’ באייר תשע"ט | 8

ידִע

פרסו

ואם הוא ענקֱ והרבה יותר חזקֱ ממך?! לֹא צריך לֹהיות חזקֱ צריך את הטכניקֱה שלֹ

עזרו לֹנו לֹעזור!

ג׳ו-ג׳יטסו

שמחים לֹהודִיע עלֹ פתיחת קֱורס הכשרת מלֹווים/ות לֹהתנדִבות בגוש עציון מרכז הסיוע לֹנשים ולֹילֹדִים דִתיים Crisis Center for Religious Women and children

מטרת הקֱורס:

הכשרת נשים וגברים שיוכלֹו לֹקֱיים נפגעי תקֱיפה מינית פגישות סיוע ולֹלֹוות ואלֹימות בהלֹיכים מולֹ הרשות )בית משפט, משטרה, בית חולֹים וכדִ'..(.

מיקֱום הקֱורס:

חדִר מורים, אורות יהודִה, רח' חנה אפרת

מבנה הקֱורס:

ג׳ו-ג׳יטסו גריסי

שעות, 3 מפגשים בני 10 18:30-21:30 אחת לֹשבוע ימי שני

עלֹות הקֱורס:

& בלֹבדִ )מסובסדִ עלֹ-ידִי תה”לֹ( 200

w w w . g r a c i e j i u j i t s u i s r a e l . c o m 054-7524150 054-4659700 דִ”ר אלֹדִן קֱלֹם | 4 כפר עציון לֹולֹ בוא לֹלֹמודִ את הדִרך המהירה ביותר והמובטחת לֹהגנה ולֹמוכנות ברחוב! הגיע לֹישראלֹ

תאריכים:

29.7 עדִ יום שני 27.5 יום שני

לֹמסיימים תינתן תעודִה

" אינני מדִבר כי יש לֹי כוח לֹדִבר.... אני מדִבר כי אין לֹי כוח לֹשתוקֱ" )הרב אברהם יצחקֱ הכהן קֱוקֱ(

לֹפרטים והרשמה נא לֹפנות לֹאילֹנה וולֹהוז elana@crisiscenter.org.il 052-3468541

| יט’ באייר תשע"ט | 24.5.2019 | 9

ידִע

פרסו

| 24.5.2019 | יט’ באייר תשע"ט | 10

ידִע

פרסו

11

| יט’ באייר תשע"ט | 24.5.2019 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

לֹהשכרה באפרת ברימון חדִרים, מרווחת 2 גינה, כ. נפרדִת, גמיש + 053-3359305 לֹמכירה בזית, פנטקֱוטג' חדִ', מרפסת, 7.5 פרגולֹה, מחסן, נוף 050-7616627 לֹהשכרה באפרת, לֹזוג יחידִת צימר מרוהטת קֱומפלֹט, כ. פרטית 050-7874426

לֹהשכרה בראש צורים 6 , מ"ר 220 , בית פרטי חדִ', מטבח וסלֹון גדִולֹים 052-4316263 לֹהשכרה בכרמי צור חדִ' 5 פנטהאוס מטופח חצר + מרפסת ענקֱית 050-9918156

דִירות

לֹמכירה בזית

לֹמכירה בתמר חדִ’, חדִשות 4-5-6 דִירות &1,900,000- מקֱבלֹן, החלֹ מ

בגפן 3,750,000 גינה + מ”ר 240 דִו”מ & 2,500,000 עלֹיית גג + ’ מ 175 דִו”מ & 1,630,000 , מגרש לֹבניית בנה ביתך & בדִגן 2,350,000 קֱלֹיניקֱה + ’ חדִ 8 ’ קֱוטג & 1,965,000 ’ חדִ 7 , דִופלֹקֱס גן & בנצח 1,780,000 ’ חדִ 6.5 , דִירה מהממת & 2,550,000 , מ”ר 200 קֱוטג’ מושקֱע & בדִקֱלֹ 1,725,000 , ח’, לֹלֹא מדִרגות 5 דִירת גן & 1,150,000 ,’ חדִ 3 דִירת בייסמנט, חייב לֹהימכר! + דִו משפחתי 1,850,000 חדִ’, כ”פ 5 , דִירת גן & 1,675,000 & חדִ’ מדִהימה 5 דִירת בתמר 1,290,000 & חדִ’ מדִהימה, 4 דִירת 1,600,000 . & אופציה, + ’ חדִ 5 ’ קֱוטג ברימון 1,725,000 & חדִ’ 6 , קֱוטג’ מושקֱע בתאנה 2,590,000 & חדִ’ 8 , מ”ר 240 דִו”מ אלֹעזר & 1,250,000 , חדִ' מיידִי 3 דִירת . & 1,360,000 , חדִ' מדִהימה 4 דִירת & 1,715,000 פטיו + ,' חדִ 5 דִירת גן 1,600,000 חדִ’ מדִהימה 5 דִירת & & 3,150,000 מ”ר 260 קֱוטג’ מודִרני & 2,049,000 ’ חדִ 6 , דִופלֹקֱס גן מפואר & 1,750,000 ,’ חדִ 5 פנטהאוז נמכר! נמכר! נמכר! נמכר! נמכר! 3,100 ’ חדִ 3 דִירת & בזית, 4,000 ’ חדִ 4 דִירת & בזית, 4,200 ’ חדִ 5 דִירת & בזית, 4,900 ’ חדִ 5 דִופלֹקֱס גן & בזית, לֹהשכרה לֹלֹא תיווך

לֹהשכרה בדִקֱלֹ קֱומות 3 , בית מרווח ויפה

בתים באפרת ובגוש עציון בכלֹ המידִות S-M-L-XL-XXL מכירה, קֱניה או השכרה 054-4882194

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון אלֹה רוזובסקֱי

www.remax-israel.com/shiraz 050-2727803 רי מקֱס שירז נדִלֹ”ן

055-66-17-031

לֹמכירה באפרת, בזית שמן, דִופלֹקֱס פנטהאוס מרפסת סוכה + ' חדִ 5 052-6571613

לֹמכירה

בזית

רקֱ עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמכירה בית פרטי ברימון באפרת! בלֹעדִי! חדִרים מגרש חצי דִונם עלֹיית גג גדִולֹה יחידִה 8 לֹהשכרה חניה פרטית נגישות לֹנכה נוף פתוח באנגלֹו סכסון -

& 1,690,000 - חדִ' חדִשה 5 דִירת & 1,810,000 - חדִ' ענקֱית 5.5 דִירת & 1,995,000 חדִ' מושקֱע 7.5 פנטהאוז

בדִקֱלֹ

& 2,230,000 – אופציה + דִו משפחתי

& 1,725,000 – ' חדִ 6 ' קֱוטג בתאנה

בעמודִ הבא המשך הדִירות 5,200 – ' חדִ 7 דִגן- קֱוטג' מושקֱע & 4,800 – מושקֱעת 5 זית – דִירת & 5,000 – ' חדִ 6 תמר – דִו משפחתי & 5,200 – ' חדִ 7 תמר – קֱוטג' מושקֱע & 4,500 – ' חדִ 6 ' תאנה – קֱוטג & לֹהשכרה טלֹפון לֹהשכרות 054-5687720 מ"ר - אטרקֱטיבי! 160 , חדִ' ענקֱית 6 & 2,250,000 – ' חדִ 7 פנטהאוז & 2,350,000 – מ"ר 200 דִו משפחתי בתמר 1,745,000 - חדִ’ ענקֱית 7 דִירת & באלֹעזר

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

א י לֹ ן

משנת 2000

שיווקֱ מקֱומי ארצי ולֹתושבי חו”לֹ www.ilanrealestate.com

077-410-8011

ירידִ עלֹיה

דִירת חדִ' עם פוטנציאלֹ לֹעודִ קֱומה - 3 אלֹעזר יח' דִיור חדִ' - + ' דִופלֹקֱס קֱ"ב חדִ 1,750,000 & 3 5 אלֹון שבות מ"ר, כ- יח' - בית חדִ' & 4,000,000 3 380/500 8 אלֹון שבות בתאנה בית-דִו מ"ר בנ, חדִ’ - & 2,500,000 5+3 220 אפרת מ"ר כ- יח' מניבות - לֹה חדִ' & 2,390,000 3 250/500 9 תקֱוע לֹשיווקֱ הנכס שלֹכם במקֱומי, בארצי ובחו"לֹ 077-4108011 ! התקֱשרו היום & 1,380,000

www.angelrealty.co.il

052-4588716 גבי

052-4588715 ציפי

| 24.5.2019 | יט’ באייר תשע"ט | 12

ידִע

פרסו

מיידִי!

בית ספר שדִה כפר עציון

לֹבית ספר שדִה כפר עציון

רוצים לֹחדִש את מראה הבית בקֱלֹות?

דִרוש/ה

משרה מלֹאה ונכונות לֹשעות נוספות. עם ניסיון שלֹ לֹפחות 3 רו”ח או מנה”ח סוג שנים כמנה”ח עדִ לֹמאזן. 5 רו”ח או חשב/ת שכר מוסמך/ת עם ניסיון שנים בחשבות שכר. 3 שלֹ לֹפחות בשלֹב זה עבודִה כמנה”ח יחידִ/ה בעמותה. יחסי אנוש מעולֹים. יכולֹת עבודִה בלֹחץ ותפיסה מהירה. שלֹיטה מלֹאה באופיס. < < < < < < דִרישות התפקֱידִ: מנהלֹ/ת חשבונות וחשב/ת שכר <

התקֱנה מקֱצועית ומדִױקֱת דִלֹתות פנים איכותיות שלֹלֹ עיצובים עבודִה עברית |

1250

החלֹ מ-

&

054-9980518 : לֹפרטים שרון

hby@kfar-etzion.org.il קֱו”ח לֹדִוא"לֹ:

ישיבה תיכונית "אור מנחם" קֱרית ארבע

דִרושים

מזכיר/ה מיידִי!

לֹשנה”לֹ תש”פ מורה לֹחשמלֹ הגשה לֹפרוייקֱט כיתה י”ב מורה לֹלֹשון לֹכיתות ט’, י’ וכיתות חנ”מ

מדִריך חינוכי לֹמשרה מלֹאה

קֱו”ח נא לֹשלֹוח לֹדִוא”לֹ: drushim@yatka.org.il

13

| יט’ באייר תשע"ט | 24.5.2019 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

דִירות

אבידִות

דִרושים

שונות

בעלֹ דִרישות התפקֱידִ: תעודִה, נסיון רב בתחום לֹעסקֱ בישוב תקֱוע דִרושים/ות . טבח/ית 1 . קֱונדִיטור/ית 2 052-6566660 דִרוש מחסנאי לֹיקֱוט סחורה במגדִלֹ עוז עבודִה משנית ושעתית 050-2877027 דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ רוצה לֹמצוא עבודִה? מודִעות דִרושים לֹפני כולֹם! ישירות לֹתיבת המיילֹ שלֹך במהדִורה הדִיגטלֹית תמר ותפוח - מגשי פירות טריים ומעוצבים משלֹוחים בגוש עציון 054-7775966 מאמנת כושר ונטרופתית לֹאמון כושר ויעוץ תזונתי בחבילֹה אחת 054-5290561

לֹאשה בודִדִה מבוגרת דִרושה דִירה לֹהשכרה בדִקֱלֹ / בזית, נגיש 050-6824855 לֹהשכרה באפרת ברימון, דִירה דִו מפלֹסית עם חצר, מ"ר כלֹ קֱומה. 75 ניתנת לֹשימוש בנפרדִ, כגון קֱומת מגורים

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה נמצא מעילֹ ירוקֱ לֹאחר חגיגות העצמאות במערת המכפלֹה 9961330 : טלֹ לֹפני כשבועיים בטרמפ אבדִ סוודִר מהדִקֱלֹ לֹזית באפרת 050-6824855 , יום

וקֱומת משרדִ 050-6747382 03-6201753

לֹמכירה בישוב נחושה חדִ' 6 , בית חדִ קֱומתי מ"ר, גינה 550 מגרש 052-3827889 : לֹפרטים

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

לֹמועצה מקֱומית אפרת מנהלֹת לֹשכת ראש המועצה דִרוש/ה

דִרוש/ה

בקֱיבוץ

מנהלֹ/ת לֹחינוך בלֹתי פורמלֹי

100% : היקֱף משרה דִירוג: מח”ר או 38-40 מתח דִרגות שכר בכירים בהתאם לֹאישור משרדִ הפנים

65%- היקֱף משרה: כ

mirki@kfar-etzion.org.il קֱו”ח יש לֹשלֹוח בדִוא"לֹ:

לֹמידִע מפורט ניתן לֹהכנס: www.efrat.muni.il

פרתה גוש לֹמגאזין החודִשי שלֹ 'פרסומידִע'

דִרוש/ה כתב/ת

עברית רהוטה נסיון עיתונאי - יתרון כושר התבטאות וכתיבה אנגלֹית - יתרון מתאים גם לֹסטודִנטים לֹתקֱשורת

קֱו"ח לֹמיילֹ: pmeidagilad@gmail.com

| 24.5.2019 | יט’ באייר תשע"ט | 14

ידִע

פרסו

לֹביס”ש כפר עציון לֹמחלֹקֱת שיווקֱ

בית ספר שדִה כפר עציון

ראש גדִולֹ יחסי אנוש מעולֹים מוטיבציה גבוהה סדִר וארגון מענה טלֹפוני ועמידִה בלֹחצים ידִע בידִיעת הארץ - יתרון רכז/ת הזמנות דִרוש/ה משרה מלֹאה מיידִי

לֹציין עבור 200 משרה

< דִרישות התפקֱידִ: < <

<

<

<

gai.beck@kfar-etzion.org.il דִוא"לֹ:

15

| יט’ באייר תשע"ט | 24.5.2019 |

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook flipbook maker