פרסומידע - גיליון 938

לֹוח פרסו

ידִע

דִירות

אבידִות

דִרושים

שונות

בעלֹ דִרישות התפקֱידִ: תעודִה, נסיון רב בתחום לֹעסקֱ בישוב תקֱוע דִרושים/ות . טבח/ית 1 . קֱונדִיטור/ית 2 052-6566660 דִרוש מחסנאי לֹיקֱוט סחורה במגדִלֹ עוז עבודִה משנית ושעתית 050-2877027 דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ רוצה לֹמצוא עבודִה? מודִעות דִרושים לֹפני כולֹם! ישירות לֹתיבת המיילֹ שלֹך במהדִורה הדִיגטלֹית תמר ותפוח - מגשי פירות טריים ומעוצבים משלֹוחים בגוש עציון 054-7775966 מאמנת כושר ונטרופתית לֹאמון כושר ויעוץ תזונתי בחבילֹה אחת 054-5290561

לֹאשה בודִדִה מבוגרת דִרושה דִירה לֹהשכרה בדִקֱלֹ / בזית, נגיש 050-6824855 לֹהשכרה באפרת ברימון, דִירה דִו מפלֹסית עם חצר, מ"ר כלֹ קֱומה. 75 ניתנת לֹשימוש בנפרדִ, כגון קֱומת מגורים

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה נמצא מעילֹ ירוקֱ לֹאחר חגיגות העצמאות במערת המכפלֹה 9961330 : טלֹ לֹפני כשבועיים בטרמפ אבדִ סוודִר מהדִקֱלֹ לֹזית באפרת 050-6824855 , יום

וקֱומת משרדִ 050-6747382 03-6201753

לֹמכירה בישוב נחושה חדִ' 6 , בית חדִ קֱומתי מ"ר, גינה 550 מגרש 052-3827889 : לֹפרטים

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

לֹמועצה מקֱומית אפרת מנהלֹת לֹשכת ראש המועצה דִרוש/ה

דִרוש/ה

בקֱיבוץ

מנהלֹ/ת לֹחינוך בלֹתי פורמלֹי

100% : היקֱף משרה דִירוג: מח”ר או 38-40 מתח דִרגות שכר בכירים בהתאם לֹאישור משרדִ הפנים

65%- היקֱף משרה: כ

mirki@kfar-etzion.org.il קֱו”ח יש לֹשלֹוח בדִוא"לֹ:

לֹמידִע מפורט ניתן לֹהכנס: www.efrat.muni.il

פרתה גוש לֹמגאזין החודִשי שלֹ 'פרסומידִע'

דִרוש/ה כתב/ת

עברית רהוטה נסיון עיתונאי - יתרון כושר התבטאות וכתיבה אנגלֹית - יתרון מתאים גם לֹסטודִנטים לֹתקֱשורת

קֱו"ח לֹמיילֹ: pmeidagilad@gmail.com

| 24.5.2019 | יט’ באייר תשע"ט | 14

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook flipbook maker